høst 2018
BED-2042NETT Prosjektstyring - 10 stp

Sist endret: 27.02.2019

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.


Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 5199 - nett- og desentraliserte enkeltemner


Innhold

Innholdet retter seg mot personer som arbeider, eller ønsker å arbeide, i offentlig eller privat virksomhet hvor prosjektarbeid er relevant som arbeidsform. Det egner seg også som videreutdanning for personer med annen høyere utdanning.  Det vil være en fordel med noe erfaring fra praktisk prosjektarbeid.  

Vi planlegger å ha fire lunsj-lunsj samlinger med temaer som   

 • Prosjekt som arbeidsform
 • Førprosjektfasen
 • Finansiering/søknadsskriving og planlegging
 • Organisering, risiko og økonomi


Hva lærer du

Kunnskaper:

 • Kandidaten har bred kunnskap om de utfordringer bruken av prosjekt har i en større sammenheng. Man er presentert for ulike tema relatert til prosjekt som en prosess som går fra et prosjekt ¿fødes¿ via planlegging og gjennomføring til det avsluttes, evalueres og resultatene eventuelt tas i bruk.
 • Kandidaten kjenner til tradisjonelle og nyere metoder og teknikker innen prosjektstyring
 • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innen prosjektstyring.
 • Kandidaten har en kritisk, men positiv holdning til prosjektstyring ved at han har fått kunnskap om prosjektets historie, utvikling, egenart og plass i samfunnet. 

Ferdigheter:

 • Kandidaten kan anvende prosjektfaglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg ved ulike utfordringer.
 • Kandidaten kan reflektere over egen prosjektfaglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • Kandidaten kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en prosjektfaglig problemstilling.
 • Kandidaten kan beherske prosjektfaglige verktøy, teknikker, uttrykksformer og moderne kommunikasjonsteknologi (Internett, web-TV, nettkommunikasjon etc.).

Generell kompetanse:

 • Kandidaten skal ha fått en kritisk, men positiv holdning til prosjekt som arbeidsform og bruken av prosjekter i samfunnet.
 • Kandidaten har innsikt i relevante prosjektfaglige- og yrkesetiske problemstillinger
 • Kandidaten kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • Kandidaten kan formidle sentralt prosjektfaglig stoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer.
 • Kandidaten kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor prosjektledelse og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • Kandidaten kjenner og bidrar til nytenkning og innovasjonsprosesser.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

En kombinasjon av opptak av forelesninger og ferdiginnspilt materiale.

Eksamen

Arbeidskrav

Arbeidskrav gjøres i grupper inntil 5 deltakere eller individuellt. Arbeidskrav leveres på UiTs digitale læringsplattform innen oppgitt frist.  Arbeidskrav må godkjennes før en får gå opp til eksamen.

Arbeidskravet består av to obligatoriske innleveringer er grunnlaget for vurdering underveis av studentene.  Hensikten med arbeidskrav er å øke læringen ved at man jobber med pensum underveis. 

 

Eksamen

4-timers skriftlig individuell eksamen. Karakterskala A-E, med F som stryk. 

Skriftlig eksamen avholdes ved campusene i Alta, Tromsø, Kirkenes, Hammerfest, Harstad og Narvik, samt ved Nord-Troms studiesenter og studiesenteret på Finnsnes. I tillegg vil det bli avhold skriftlig eksamen på nærmere bestemt lokasjon i Oslo. Ved eksamensavvikling i Oslo og ved studiesentere vil det påløpe en viss egenandel for dekning av eksterne utgifter (leie av lokaler, ekstravakter etc.). Studentene må velge eksamenssted når de registrerer seg til eksamen i studentweb. Studenter som ikke registrerer eksamenssted vil bli plassert på eksamenslisten i Tromsø eller Alta.

 

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen består av en skriftlig fire timers skoleeksamen (teller 100%) og avvikles ved campus Alta for dem som gikk opp til ordinær eksamen i Alta, Hammerfest og Kirkenes, og ved campus Tromsø for dem som gikk opp til ordinær eksamen i Tromsø, Finnsnes, Oslo og Nordreisa.


Timeplan

Studiepoengreduksjon

BED-2042F Prosjektstyring 10 stp

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i UiTs digitale læringsplattform ved semesterstart eller fås ved henvendelse til bokhandelen Akademika Tromsø eller Narvik. Bøkene kan kjøpes på www.akademika.no
 • Om emnet
 • Studiested: Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-2042NETT
 • Undersider