høst 2018
BED-2055 Næringslivsetikk - 10 stp

Sist endret: 29.01.2019

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l. 


Innhold

 • At og hvorfor moralske konfliktsituasjoner er allestedsnærværende
 • Arbeid med konflikt-cases sortert etter undertema, med debriefing og dialog, med undertema som personalpolitikk og etikk, markedsføringsetikk, profesjonsetikk, regnskaps- og revisjonsetikk, miljøetikk, globalisering, kulturforskjeller og etikk
 • Næringslivs- og profesjonsetikk for økonomer, ytterligere problemstillinger og tilnærminger
 • Næringslivsetikk og samfunnsansvar, sorter etter interessenttyper
 • Næringslivsetikk som undervisnings- og forskningsfag
 • Ulike tilnærminger innen moralfilosofi, med en viss fokus på diskursetikk og sokratisk dialog i Nelson-Heckmann-tradisjonen.
 • Næringslivsetikk som fagkritikk av andre handelshøyskolefag.


Hva lærer du

Næringslivsetikk som fag har to hovedformål. På den ene siden er etikkfaget nyttig for å kunne analysere, håndtere samt ikke minst forebygge moralske konfliktsituasjoner i næringslivssammenheng. På den andre siden inviterer faget til å se kritisk og konstruktivt på økonomenes profesjonsroller, på praksis, skikk og bruk i næringslivet, samt ikke minst på andre handelshøyskolefag.

Kurset legger vekt på arbeid med cases og at næringslivsetikkfaget handler om god lytting, refleksjon og dialog. For å få et førsteinntrykk kan man se på hvordan fagmiljøet ved universitetet i St. Gallen presenterer og markedsfører noen hovedproblemstillinger: https://www.youtube.com/watch?v=E0NkGtNU_9w . Eller man kan gjerne lete selv etter nettbaserte presentasjoner om næringslivsetikk og bedriftens samfunnsansvar, om business ethics og corporate social responsibility.

Kunnskapsmål

Etter å ha tatt kurset skal kandidaten:

 • Kjenne til de viktigste begrepene, teoriene og forfatterne, både innenfor normativ og deskriptiv næringslivsetikk
 • Forstå og kunne vurdere sterke og svake sider ved de viktigste tilnærmingene, særlig dem som man selv velger å bruke

Ferdighetsmål

Etter å ha tatt kurset skal kandidaten:

 • Kunne anvende begreper og teorier fruktbart og kritisk, på næringslivsetiske problemstillinger i faglitteraturen, men også og først og fremst på det som skjer i praksis, i næringslivet og ved handelshøyskoler.
 • Kunne skissere og organisere arbeid med realistiske moralske konfliktsituasjoner i næringslivssammenheng
 • Kunne identifisere og problematisere etiske undertema i andre handelshøyskolefag og deres teorigrunnlag.
 • Kunne stille kritiske spørsmål om slike teorier og om hva som er og bør være praksis i næringslivet.

Refleksjonsmål

Etikk har å gjøre med refleksjon og dialog om komplekse sammenhenger, dilemmaer, spørsmål om hva som er rett og galt, her i næringslivssammenheng.

 • Etter å ha tatt kurset bør kandidatene ha opparbeidet seg en kritisk holdning til egen moral, dvs ha utviklet en egen personlig etikk og ansvarsbevissthet når det gjelder egen rolle som handelshøyskolekandidat.
 • Videre og ikke minst skal studentene ha tilegnet seg en evne og vilje til å følge opp ord gjennom handling, og aldri glemme at næringslivsetikk er et spørsmål om klok og ansvarsbevisst avveining mellom økonomiske og ikke-økonomiske hensyn.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, presentasjoner, øvelser og gruppearbeid, bruk av nettbaserte ressurser

Eksamen

Eksamen består av en gruppebasert (2-3)  semesteroppgave som utgjør 100 % av sluttkarakter. Karakterskala: A-F

Arbeidskrav: (1) individuell presentasjon av bokkapittel/artikkel (gjerne videoopptak!), inntil 7 minutter eller konstruktiv kritikk av en annen gruppes semesteroppgave («review»; inntil 5 minutter, gjerne videopptak, med skriftlig handout på inntil 250-350 ord) samt (2) gruppepresentasjon av egen semesteroppgave i sluttfasen («in progress»), gjerne som videoopptak. Begge oppgavene må være godkjent (bestått/ikke bestått) for å få oppmelding til avsluttende vurdering/eksamen


Timeplan


Pensum

Pensumlitteratur oppgis i UiTs digitale læringsplattform ved semesterstart eller fås ved henvendelse til bokhandelen Akademika Tromsø eller Narvik. Bøkene kan kjøpes på www.akademika.no.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-2055
 • Undersider