høst 2018
BED-2106 Årsregnskap og god regnskapsskikk - 15 stp

Sist endret: 12.02.2019

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Innhold

Temaene bygger på studentens kunnskaper fra videregående regnskapsfaglige emner og verdsettelse. Emnet gir studenten ytterligere dybdekunnskap i å utarbeide og vurdere om et årsregnskap er i samsvar med sentrale regnskapsstandarder innenfor ulike regnskapsspråk, herunder IFRS.

Hva lærer du

Læringsutbytte for årsregnskap  

KUNNSKAP: Studenten

 • har kunnskap om sentrale standarder for utarbeidelse av årsregnskap
 • har kjennskap til foretakets ansvar for rapportering om samfunnsansvar
 • har kjennskap til etiske regnskapsfaglige problemstillinger, herunder grensen mot regnskapsmanipulasjon.
 • kan beskrive krav til de mest sentrale noter til regnskapet og årsberetningen
 • kjenner til prosessen rundt avleggelsen av et årsregnskap og være aktiv bidragsyter i et regnskapsfaglig miljø

 

FERDIGHETER: Studenten

 • kan innregne og måle alle hovedpostene i resultatregnskapet og balansen og spesifikasjonen i årsregnskapet
 • kan anvende kunnskapen på praktiske regnskapsproblemstillinger og dets påvirkning på resultat og balanse
 • kan utarbeide et regnskaps for virksomhetskjøp med skatt og minoriteter,
 • kan utarbeide konsernregnskap
 • kan utarbeide regnskap der egenkapitalmetoden er benyttet

 

GENERELL KOMPETANSE: Studenten

 • kan tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor ovennevnte kunnskaps- og ferdighetsområder og kunnskap om andre områder innen faget
 • kan formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner og bidra til å utvikle god praksis
 • kan bidra og støtte opp under nytenkning og i innovasjonsprosesser
 • kan reflektere over etiske problemstillinger innenfor faget
 • kan se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det vil bli undervist i høst- og vårsemesteret. Dette inkluderer oppgavegjennomgang og diskusjoner i klassen. I tillegg er det helt nødvendig at studentene arbeider med oppgaveløsning mellom forelesningene.

Eksamen

I løpet av emnet skal studentene levere to obligatoriske oppgaver som skal være godkjent av faglærer før endelig eksamen avlegges.

Emnet avsluttes i vårsemesteret med 6 timers individuell skriftlig eksamen med bokstavkarakter A-E, med F som stryk. Dette er en nasjonal eksamen som er felles for de fleste skoler som tilbyr revisjonsstudiet.

Karakterkravet som er fastsatt av Finanstilsynet for å få godkjenning som registrert revisor er karakteren C eller bedre.

Eksamen avholdes i Harstad.

Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt. Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær avholdes i november/desember.


Timeplan


Studiepoengreduksjon

REV 2 Årsregnskap og god regnskapsskikk 15 stp

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i UiTs digitale læringsplattform ved semesterstart eller fås ved henvendelse til bokhandelen Akademika. Bøkene kan kjøpes på www.akademika.no
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: BED-2106
 • Undersider