høst 2018

BED-3085 Å organisere og styre - 10 stp

Sist endret: 20.02.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Harstad |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på master i ledelse og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Organisasjon

Styring

Struktur, kultur, prosess

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap og forståelse:

  • bred og generell kunnskap om organisering og styring av mennesker og organisasjoner i ulike omgivelser og situasjoner
  • inngående kunnskap om sammenhengene mellom organisering og styring og atferd, prestasjoner og resultater på den andre side

Ferdigheter:

  • beskrive og forklare hvordan organisasjoner fungerer, og hvilken betydning styring har for menneskelig samspill og organisatoriske resultater.
  • kunne anvende teori som praktisk redskap for problemdiagnose, organisasjonsutvikling og forbedring av praksis
  • kan analysere, diagnostisere, utvikle, endre og forbedre organisasjoner
  • kan forstå og fortolke mennesker, saker og situasjoner fra ulike perspektiver

Kompetanse:

kan reflektere over, og har et bevisst forhold til etiske spørsmål knyttet til organisering og styring

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid, plenumsdiskusjoner, studentframlegg.

Eksamen

Arbeidskrav: Godkjent skriftlig innlevering.

Eksamen: 3 ukers individuell hjemmeeksamen, bokstavkarakter A-E, hvor F er stryk.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen utlevering 21.11.2018 innlevering 12.12.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i UiTs digitale læringsplattform ved semesterstart eller fås ved henvendelse til bokhandelen Akademika. Bøkene kan kjøpes på www.akademika.no