høst 2018

BVE-1031 Aktiviteter og aktivisering i miljøarbeid - 15 stp

Sist endret: 08.02.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Alta |

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter som følger studieprogrammet Bachelor i barnevern, og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

BVE-1022 Praksis 1: Samhandling og læring - praksisoppgave

Innhold

Sentralt i emnet er en presentasjon av ulike aktiviteter som hver på sin måte kan anvendes i miljøarbeid.  Emnet introduserer miljøterapeutiske teorier og arbeidsmåter som kan anvendes i utviklingsstøttende arbeid med barn, unge og familier, og innen forebyggende arbeid og omsorgs- og miljøarbeid.

Emnet gir en innføring i spesialpedagogiske tiltak som skal styrke sosial kompetanse, og bidra til å forebygge og redusere problematferd hos barn og unge. Det innebærer metodisk bruk av aktiviteter i miljøer som barnehage og skole, for å fremme trivsel, kontakt, læring og utvikling.

Emnet skal bevisstgjøre studentenes egne ressurser i miljøarbeid og aktivitetsfag.

Studenten kan velge mellom ulike typer aktivitetsfag.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • kjenner til ulike arbeidsmåter innen miljøarbeid.
 • kjenner til sentrale begrep og teorier innen familie- og nettverksarbeid.
 • skal ha kunnskap om spesialpedagogiske tiltak for barn og unge.
 • skal ha kunnskap om individuelle planer som verktøy, herunder brukermedvirkning.
 • har innsikt i hvordan aktivitetsfaget bidrar til barn og unges utvikling og endring.
 • har innsikt i forebygging og reduksjon av problematferd hos barn og unge.

Ferdigheter

Studenten kan

 • planlegge og gjennomføre en aktivitet med fokus på estetisk erfaring, relasjonsbygging og mestring.
 • reflektere over hvordan egne ressurser kan brukes i miljøarbeid.
 • planlegge, gjennomføre og evaluere spesialpedagogiske tiltak.

Generell kompetanse

Studenten skal

 • kunne redegjøre for sentrale miljøterapeutiske metoder og prinsipper i målrettet utviklings- og endringsarbeid med barn/unge/familier.
 • kunne legge til rette for myndiggjørende praksis og styrking av barn og unges sosiale kompetanse.
 • kunne utøve didaktisk planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak der aktiviteter inngår.
 • kunne kjenne igjen nytenking og innovasjon i det miljøterapautiske arbeidet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

 • obligatorisk ferdighetstrening
 • forelesninger
 • selvstudier
 • ulike typer studentaktive læringsformer individuelt og i gruppe
 • skriftlig og muntlig refleksjon over grupper og gruppeprosesser

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

 • Deltakelse i ferdighetstrening
 • Muntlig framlegg i gruppe knyttet til ferdighetstrening

Eksamen består av:

 • Individuell hjemmeeksamen over 3 dager

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som ikke bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Individuell hjemmeeksamen utlevering 09.10.2018 innlevering 11.10.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BVE-1531 Aktiviteter og aktivisering i miljøarbeid 15 stp
BVE-1331 Aktiviteter og aktivisering i miljøarbeid 15 stp

Pensum

Omlag 1000 sider pr 15 sp.

Pedagogiske emner 3 stp (198s) totalt 223s

 

Drugli, M.B. (2013). Atferdsvansker hos barn. Evidensbasert kunnskap og praksis. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

(93 s.) ISBN/EAN: 9788202425272

 

Freire, P. (1999). De undertryktes pedagogikk, 2. utg. Oslo: Ad Notam Gyldendal. [Kap 1] (19 s.) ISBN: 82-417-1013-5

 

Jensen, G. (2016). Brukermedvirkning og maktutøvelse ¿ ungdom som medspiller og motspiller i barnevernet. Norges Barnevern, Volum 92 (3/4) (16 s.) ISSN 0800-1014.s 304 - 320. doi: 10.18261/issn.1891-1838-2016-03-04-13.

Hentet fra:

file:///C:/Users/ebo008/Downloads/97704-200811-1-SM.pdf

 

Langeveld, J.H., Gundersen, K.K. & Svartdal, F. (2012). Social Competence as a Mediating Factor in Reduction of Behavioral Problems. Scandinavian Journal of Educational Research, 56(4), 381-399 (16 s.) Hentet fra:

https://doi.org/10.1080/00313831.2011.594614

 

Rygvold, A-L. & Ogden, T.(red). 2017. Innføring i spesialpedagogikk, 5.utg. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. [Kap.1, 4, 9] (79 s.) ISBN: 9788205500648

 

Anbefalt litteratur:

Freire, P. (1999). De undertryktes pedagogikk, 2. utg. Oslo: Ad Notam Gyldendal.[Resten av boken]

ISBN: 82-417-1013-5

 

Hemmeter, M.L., Ostrosky,M.M., Artman, K.M. & Kinder, K.A. (2008). Moving right Along¿ Planning Transitions to Prevent Challenging Behavior. YC Young Children V63 (3)18-25 (7 s.)

Hentet fra:

http://journal.naeyc.org/btj/200805/pdf/BTJ_Hemmeter_Transitions.pdf

 

Olsen, M. I. & Traavik, K.M. (2010). Resiliens i Skolen. Om hvordan skolen kan bidra til livsmestring for sårbare barn og unge. Bergen: Fagbokforlaget. [s. 13-204] (177 s.) ISBN: 978-82-450-0735-0.

 

Statped (2018). Veileder ¿ En deltakgelsesfokusert IOP-mal, spesielt tilpasset elever med omfattende og kombinert lærevansker. Hentet fra:

http://www.statped.no/globalassets/fag/sammensatte- larevansker/dokumenter/iop_veileder_omfattende_kombinerte_laerevansker.pdf

 

 

Miljøarbeid 6 stp (396s) totalt 384 sider

Halvorsen, T. (2012). Miljøarbeid i institusjoner for utsatte unge. Bergen: Fagbokforlaget. [Kap. 6] (104 s.)

ISBN:978-82-450-1353-5.

 

Ivarsson B. H., Ortiz, L. & Wirbing, P. (2015). MI Motiverende samtaler: En praktisk håndbok for sosialt arbeid. Oslo: Gyldendal Akademisk forlag. [Kap.2,3,8-13] (34 s). ISBN-978-82-05-48057-5

 

Larsen, E. (2018). Miljøterapi med barn og unge: organisasjonen som terapeut, 3 utg. Oslo: Universitetsforlaget. [Kap 1,3,4,5, 6] (151 s.) ISBN: 978-82-15-03050-0

 

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet (2006). Tiltaksplaner og omsorgsplaner i barneverntjesten- en veileder. Oslo: Barne- og likestillingsdepartementet. [s. 7-12, 35, 50-51] (9 s.) Hentet fra: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/bld/bro/2006/0007/ddd/pdfv /284442-q-1104.pdf

 

Bath, H. (2004). The three pillars of Trauma-informed care. Reclaiming Children and Youth, v17 (3)17-21. (5 s.)

Hentet fra: http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=bee2ef4c- 1b54-40e3-a024-8338df22f96e%40sessionmgr101

 

Paulsen, V., Aune, J. A., Melting, J. K., Stormyr, O., & Berg, B. (2017). Relasjonen som plattform i møte med ungdom i barnevernet.. Tidsskriftet Norges Barnevern, 94(02), 17. (10 s.) Hentet fra:

https://www.idunn.no/tnb/2017/02/relasjonen_som_plattform_i_moete_med_ungd om_i_barnevernet

 

Saus, M., Jenssen, T., & Strandbu, A. (2017). Mellom entusiasme og anvendelse - Barnevernsarbeideres oppfatninger og erfaringer med familieråd. Tidsskriftet Norges Barnevern, 94 (01), 54-70. (16s.) Hentet fra:

https://www.idunn.no/tnb/2017/01/mellom_entusiasme_og_anvendelse_- _barnevernsarbeideres_oppf

 

 

Anbefalt litteratur:

Fyrand, L. (2016). Sosiale nettverk: Teori og praksis. 3.utg. Oslo: Universitetsforlaget. [Kap, 2,3,5 6 og 7]

ISBN 9788215026756

 

Gustumhaugen, K., Dønnestad, E. & Steinkopf, H. (2017). Miljøterapeuten: mennesket som metode i miljøterapi. Oslo: Universitetsforlaget. [Del 1, s. 15-107] (89 s.) ISBN: 9788215029474.

 

Halvorsen, T. (2012). Miljøarbeid i institusjoner for utsatte unge. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN:978-82-450-1353-5.

 

Raknes, S., & Haugland, B. S. M. (2013). Psykologisk førstehjelp: veiledning for bruk i førstelinjen, s.10-41. Oslo: Gyldendal akademisk. (30 s) ISBN: 9788205451087

 

 

Aktiviteter som valgfag

 

Dyreassistert aktivitetsfag og friluftsliv - valgfag 6 stp (396s) totalt 397sider

 

Berget, B., Krøger E. & Thorød, A. (2018). Antrozoologi. Samspill mellom dyr og mennesker. Universitetsforlaget. Oslo. (170 s.) ISBN 9788215028538

 

Braastad, B. O. (2013). Bedre helse med dyr i huset. Foredrag 20 min. [tilsvarende 20 s] Hentet fra:

http://nrk.no/skole/klippdetalj?topic=urn:x-mediadb:20066

 

Carlsson, C., Nilsson Ranta D. & Traaen B. (2014): Equine Assisted social work as a mean for authentic relations between clients and staff. Human-Animal Interaction Bulletin, Vol. 2, No 1 19-38. (18 s). Hentet fra: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:709594/FULLTEXT01.pdf

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:709594/FULLTEXT01.pdf

 

Kern-Godal A. (2013). Å ri ut av avhengigheten. Rus &samfunn 4-2013. (2 s.)

Hentet fra: http://www.rus.no/id/820.0

 

Levin, I. & Ellingsen, I. T. (2015). Relasjoner i sosialt arbeid. I: I. Ellingsen, I. T. Levin, B. Berg & L. C. Kleppe (Red.), Sosialt arbeid. En grunnbok. Oslo: Universitetsforlaget. [Kap 7] (13s) ISBN 978-82-15-01361-9

 

Tordsson, B. (2010). Friluftsliv, kultur og samfunn. Kristiansand: Høyskoleforlaget. (150 s.) ISBN: 9788276348941

 

ELLER

 

Musikk som aktivitetsfag - valgfag 6 stp (396s) totalt 404 sider.

 

Brøske-Danielsen, B. Å. & Storsve V. R. (2016). Musikkarbeid med palestinske flyktningbarn i Libanon. Et community music perspektiv. I K. Stensæth, V. Krüger & S. Fuglestad (Red.), I transitt ¿ mellom til og fra. Om musikk og deltagelse i barnevern (s. 173-190). Skriftserie fra Senter for musikk og helse, vol. 9 NMH-publikasjoner 2016:4. (17 s.)

ISSN 1893-3580

ISBN 978-82-7853-217-1

Hentet fra: https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2445443/I_transitt_m ellom_til_og_fra_web.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Fuglestad, S. (2016). Kreativ musikkverksted. I K. Stensæth, V. Krüger & S. Fuglestad (Red.), I transitt ¿ mellom til og fra. Om musikk og deltagelse i barnevern (s. 81- 106). Skriftserie fra Senter for musikk og helse, vol. 9 NMH-publikasjoner 2016:4. (25 s.)

ISSN 1893-3580

ISBN 978-82-7853-217-1

Hentet fra: https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2445443/I_transitt_m ellom_til_og_fra_web.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Helle-Valle, A. (2016). Samfunnsmusikkterapi i barnehage. I K. Stensæth, V. Krüger & S. Fuglestad (Red.), I transitt ¿ mellom til og fra. Om musikk og deltagelse i barnevern (s. 127-142). Skriftserie fra Senter for musikk og helse, vol. 9 NMH-publikasjoner 2016:4. (15 s.)

ISSN 1893-3580

ISBN 978-82-7853-217-1

Hentet fra: https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2445443/I_transitt_m ellom_til_og_fra_web.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Krüger, V. & Strandbu A. (2015). Musikk, ungdom, deltakelse.. Oslo: Universitetsforlaget. (150 s)

ISBN 978-82-15-02439-4

 

Levin, I. & Ellingsen, I. T. (2015). Relasjoner i sosialt arbeid. I I. Ellingsen, I. T. Levin, B. Berg & L. C. Kleppe (Red.), Sosialt arbeid. En grunnbok. Oslo: Universitetsforlaget. [Kap 7] (13s) ISBN 978-82-15-01361-9

 

Mandal, A. B. & Bergset, A. (2016). Musikk som avleiing og kjelde til positive emosjonar . Om deltaking i musikkgruppe for einslege mindreårige flyktningar. I K. Stensæth, V. Krüger & S. Fuglestad (Red.), I transitt ¿ mellom til og fra. Om musikk og deltagelse i barnevern (s. 157-172). Skriftserie fra Senter for musikk og helse, vol. 9 NMH-publikasjoner 2016:4. (15 s.)

ISSN 1893-3580

ISBN 978-82-7853-217-1

Hentet fra: https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2445443/I_transitt_m ellom_til_og_fra_web.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Tordsson, B. (2010). Friluftsliv, kultur og samfunn. Kristiansand: Høyskoleforlaget. (150 s.)

ISBN: 9788276348941

 

Trondalen, G. (2016). Musikkterapi som anerkjennelse. I K. Stensæth, V. Krüger & S. Fuglestad (Red.), I transitt ¿ mellom til og fra. Om musikk og deltagelse i barnevern (s. 107-126). Skriftserie fra Senter for musikk og helse, vol. 9 NMH- publikasjoner 2016:4. (19 s.)

ISSN 1893-3580

ISBN 978-82-7853-217-1

Hentet fra: https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2445443/I_transitt_m ellom_til_og_fra_web.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

 

Kopisamling BVE-1021 2. studieår høst 2018: Aktiviteter og aktivisering i miljøarbeid

Kopisamling del I ¿ Miljøarbeid 6 stp (55s)

 

Berge, T. & Repål, A. (2015): Håndbok i kognitiv atferdsterapi (2.utg). Oslo: Gyldendal akademisk. [Kap. 1, 2] (39 s.)

ISBN/EAN: 9788205458437

 

Gustumhaugen, K., Dønnestad, & E., Steinkopf, H. (2017): Miljøterapeuten: mennesket som metode i miljøterapi. Oslo: Universitetsforlaget. [Del 2, s. 109-125] (16 s.) ISBN 9788215029474

 

Kopisamling del II ¿ Dyreassistert aktivitetsfag og friluftsliv 6 stp (24s)

 

Fine, A (2015): Handbook on animal assisted therapy. Animals in the lives of children. Cambridge, Massachusetts: Academic Press [Kap. 12] (24 s) ISBN: 9780128012925