høst 2018

ENG-1005 Andrespråkstilegnelse - 10 stp

Sist endret: 22.02.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni (for emner som tilbys i høstsemesteret).

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og du må ha jobb i skolen for å gjennomføre arbeidskrav i praksis. Studenter på lektorutdanningen trinn 8-13 med engelsk som fag 1/masterfag tar dette emnet (i stedet for ENG-1016) i femte semester. Lektorstudenter med studieretning russisk, samisk og spansk, og som skal ha engelsk som fag 2, tar også ta dette emnet i femte semester. Emnet koordineres med PFF-2000 og PFF-2001. Merk at dersom du skal ta emner som til sammen utgjør Årsstudiet i engelsk, kan du ikke ta dette emnet, men ENG-1016.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Du trenger ikke oppgi hvilket emne du søker opptak til.

Innhold

Dette emnet omhandler andrespråkstilegnelse, men i motsetning til pedagogiske og didaktiske emner, fokuserer det på innlæringsperspektivet heller enn undervisningsperspektivet. I emnet vil vi se nærmere på hvordan en lærer et andre- eller fremmedspråk. Alle som har forsøkt å lære et andrespråk vet hvor vanskelig dette er. Samtidig lærer små barn morsmålet sitt relativt raskt og uten problemer. Sentrale spørsmål som vi vil forsøke å svare på i løpet av kurset er:

 • Hvilke forskjeller og likheter er det mellom første- og andrespråkstilegnelse?
 • Hvilken rolle spiller det første språket i innlæringen av det andre?
 • Hvorfor ender andrespråksinnlærere opp med så ulik kompetanse i andrespråket
 • Hvilke andre faktorer enn alder kan forklare disse forskjellene?

Som lærer er det ikke bare nyttig å vite hvordan en skal undervise i et andrespråk, men også å ha kunnskap om hva som skjer med den som lærer språket.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studentene har: 

 • Forskjeller og likheter mellom første- og andrespråksinnlæring
 • Hvilken rolle førstespråket spiller i innlæringen av et L2 (mellomspråklig påvirkning)
 • Hvilken rolle alder spiller for språkinnlæring
 • Hvilke andre faktorer som påvirker utfallet av språkinnlæringsprosessen ¿    Teorier innenfor andrespråksinnlæringen
 • Metoder brukt i undersøkelser av andrespråksinnlæring

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Diskutere forskjeller og ulikheter mellom første- og andrespråksinnlæring 
 • Beskrive hvilken rolle førstespråket spiller i innlæringen av et L2 (mellomspråklig påvirkning)
 • Forklare hvilken rolle alder spiller for språkinnlæring
 • Diskutere hvilke andre faktorer som påvirker utfallet av språkinnlæringsprosessen og hvor viktige de er
 • Presentere ulike teorier innenfor andrespråksinnlæringen
 • Beskrive og benytte metoder brukt i undersøkelser av andrespråksinnlærere
 • Kunne gjøre dette i både muntlig og skriftlig form
 • Gjennomføre en liten undersøkelse blant elever som lærer engelsk

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk/eksamensspråk er engelsk.

Undervisning

Emnet er på 48 undervisningstimer fordelt på seks (3 x 2) timer per uke i åtte uker, og består av forelesninger, seminar og gruppearbeid.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Gjennomføre en språklig undersøkelse av elevene i løpet praksisperioden. Undersøkelsen skal være forberedt før begynnelsen av praksisperioden. - Laste opp rådata/resultatene i Excel i Fronter innen en gitt frist i løpet av praksisperioden.
 • Laste opp en kort rapport (1000-1500 ord) som oppsummerer resultatene av undersøkelsen innen en gitt frist etter praksisperioden Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt, 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamensordning: Fire timers skriftlig skoleeksamen.

Vurderingsuttrykk: Emnet blir vurdert med bokstavkarakter A-F, hvor F er ikke bestått. Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester.

Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen (via Studentweben) for emner tilknyttet høstsemesteret er 15. januar.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 04.12.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Textbook:
Kirsten M. Hummel. 2014. Introducing Second Language Acquisition: Perspectives and Practices, available at 'Akademika'.

Papers:
1. Westergaard, M. 2003. Unlearning V2. Transfer, markedness, and the importance of input cues in the acquisition of word order in English by Norwegian children. EUROSLA Yearbook 3, 77-101.
2. Jensen, I.N., Slabakova, R. & M. Westergaard. 2017. The Bottleneck Hypothesis in L2 acquisition: A study of L1 Norwegian speakers¿ knowledge of syntax and morphology in L2 English. BUCLD Proceedings 41.
3. Herschensohn, Julia. 2013. Age-related effects, chapter 15, in Herschensohn & Young-Scholten (eds.) The Cambridge Handbook of Second Language Acquisition, 317-337.
4. Pfenninger, S. E. & D. Singleton. 2016. Affect trumps age: A person-in-context relational view of age and motivation in SLA. Second Language Research, vol. 32, 3: pp. 311-345.
5. Genesee, Fred. 2015. Myths About Early Childhood Bilingualism. Canadian Psychology, Vol. 56, No. 1, 6-15.


Kontakt
Kari-Mathisen-Bredde-180px-

Mathisen, Kari


studiekonsulent (årsstudium i engelsk, lektorutd. studieretning engelsk, BA i engelsk, MA English Literature, MA English Acquisition and Multilingualism, MA Theoretical Linguistics)
Telefon: +4777623316 kari.mathisen@uit.no

yuliar.jpg

Yulia Rodina


Førsteamanuensis engelsk språkvitenskap/lingvistikk
yulia.rodina@uit.no