høst 2018
ERG-1010 Mennesket i aktivitet - 20 stp

Sist endret: 08.02.2019

Emnetype

Eksamensemnet er forbeholdt studenter med studierett på Bachelorprogram i ergoterapi. Emnet inngår i bachelorprogrammet i ergoterapi og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

I dette emnet blir studentene introdusert til ergoterapifaget gjennom undervisning på universitetet og praksis hos ergoterapeut. Sentrale tema i undervisningen er sammenhengen mellom menneske, aktivitet og omgivelser og hvordan aktivitet påvirker menneskets helse og livskvalitet. Studentene skal tilegne seg kunnskap om menneskekroppens anatomiske og fysiologiske oppbygging som forutsetning for utførelse av aktivitet. Gjennom utforsking av egen og andres deltakelse i aktivitet skal studentene tilegne seg ferdigheter i å analysere forhold som påvirker menneskers utførelse og deltakelse i aktivitet. Studentene skal også tilegne kunnskap om ulike perspektiver på sykdom, helse, funksjonshemning og betydningen av klientsentrert praksis. Studentene skal bli kjent med sentrale arbeidsområder og aktuelle arbeidsoppgaver for ergoterapeuter, samt antagelser, teorier og begreper som danner grunnlaget i faget. I tillegg skal studentene se nærmere på forholdet mellom teori og empiri og tilegne seg innsikt i forskningsprosessen og gjennom arbeid med praksiserfaringer og relevant teori. Studentene skal også arbeide med formidling av fag både skriftlig og muntlig. Emnet gir en innføring i problembasert læring som er studiets pedagogisk plattform og studentene vil arbeide med å etablere gode læringsstrategier, gode samarbeidsrelasjoner og et godt klassemiljø.

Hva lærer du

Generell kompetanse: 1. Gjengir pedagogisk tilnærming i ergoterapistudiet 2. Følger normer for oppmøte og melding av fravær 3. Deltar aktivt i basisgruppe- og klasseundervisning 4. Tar imot og gir konstruktiv kritikk 5. Reflekterer over egen læring 6. Viser respekt i samarbeid med klienter, kolleger, medstudenter og lærere

Kunnskap i ergoterapi: 1. Diskuterer sammenhenger mellom aktivitet, helse og livskvalitet 2. Beskriver aktuelle ansvarsområder og arbeidsoppgaver for ergoterapeuter 3. Definerer sentrale kjernebegreper i ergoterapifaget 4. Forklarer menneskets anatomiske og fysiologiske forutsetning for aktivitet 5. Forklarer ideologi og prinsipper for universell utforming og påvirkning ift menneskets deltakelse i aktivitet 6. Forklarer prinsipper i klientsentrert ergoterapi 7. Beskriver en ergoterapeutisk arbeidsprosess

Ferdigheter i ergoterapi: 1. Utforsker sammenheng mellm menneske, aktivitet og omgivelser 2. Undersøker og analyserer egen og andres utførelse av aktivitet 3. Utforsker ergoterapeutisk yrkesutøvelse 4. Viser evne til god kommunikasjon og samhandling med andre


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Ved utveksling av studenter kan også svensk og dansk benyttes som undervisnings og eksamensspråk. Utveksling av engelskspråklige studenter kan skje hvis praksisstedet muliggjør dette.

Undervisning

Basisgrupper og aktivitetsgrupper, praksis hos ergoterapeut, forelesninger, ferdighetstrening og seminarer.

Eksamen

Arbeidskrav: 1. Muntlig framlegg i basisgruppe. Egen aktivitetshistorie. Individuelt.10 minutter 2. Rapport. Skriftlig. Virksomhetsanalyse. Gruppe (2 studenter). 1400 ord. 3. Rapport. Skriftlig. Bevegelsesanalyse. Gruppe (2 studenter). 1200 ord og vedlegg. 4. Muntlig framlegg i basisgruppe. Refleksjon over egen læring. Individuelt 15 minutter.

Eksamensform: A. Anatomi og fysiologi. Skriftlig skoleeksamen/test. B. Ergoterapi teori og yrkesutøvelse. Hjemmeeksamen. 2000 ord. Varighet. Begge eksamensdelene avvikles ved semesterslutt. A. 2 timer B. 3 dager Vurdering: Del A teller 50 % og del B teller 50 %. Begge delene må være bestått for at eksamen skal være bestått. Det gis en samlet karakter. Vurderingsuttrykk A-E, med F som ikke bestått. Dersom en av delene vurderes til ikke bestått kan den tas opp separat.

Studenter med gyldig forfall gis adgang til utsatt eksamen . Ved vurdering til karakter F gis det adgang til kontinuasjonseksamen. Jfr. §§ 22 i Forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø


Timeplan


Pensum

Pensum (klideliste) ligger på hjemmesiden til UiT: https://uit.no/utdanning/program/279964/ergoterapi_-_bachelor

..

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 20
  • Emnekode: ERG-1010