høst 2018

FAR-3502 Studieopphold i praksis - master - 15 stp

Sist endret: 05.03.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på masterprogrammet i farmasi, og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

 • Farmasifaglig rådgivning
 • Legemiddelsamtaler
 • Gjennomføre en spørreundersøkelse på praksisapoteket
 • Kvalitetssystemer og avvikshåndtering
 • Refleksjon over egen progresjon og rolle som farmasøyt

Hva lærer du

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten være i stand til å:

 • Beskrive hva farmasifaglig rådgiving i primær- og spesialisthelsetjenesten omhandler
 • Forklare hvordan dette kan bidra til økt kvalitet i legemiddelhåndteringen
 • Utføre legemiddelsamtaler i apotek
 • Foreta åpning, stenging og månedsavslutning av/i apotek
 • Utføre strukturerte legemiddelgjennomganger i samarbeid med annet helsepersonell i primærhelsetjenesten
 • Løse legemiddelrelaterte problemer i dialog med pasient og/eller annet helsepersonell
 • Kritisk vurdere kvalitetssystemer
 • Bruke observasjoner og erfaringer fra apotek som grunnlag for å utvikle en lederrolle
 • Refleksjon over egen progresjon og rolle som farmasøyt

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Oppstart i praksisapotek medio august

Ukentlige veiledningsmøter med veileder på apoteket

Veiledning i forhold til obligatoriske oppgaver 

Faglige diskusjoner i Fronter

Videoforelesninger i Fronter

Eksamen

Arbeidskrav:

 • Gjennomføre planlagt veiledning på apoteket
 • Delta i faglige diskusjoner i Canvas
 • Godkjente obligatoriske oppgaver

Studieopphold i praksis master har tre vurderinger:

 • Sluttvurdering der praksisveileder etter samtale med studenten skal gi en vurdering av skikkethet og faglig kompetanse.
 •  Emneansvarlig for FAR-3502 vurderer at studenten kan framstilles for eksamen på bakgrunn av bestått/ikke bestått utfra praksisveileders vurdering og oppfylte arbeidskrav.
 • Mappeevaluering. Karakterskala: bestått/ikke bestått. Se beskrivelse i Canvas. 

Karakterskala: bestått/ikke bestått

Timeplan

Pensum

Kommer ved semesterstart.