høst 2018

FYSIO-103 Sykdom og funksjonsendringer - 10 stp

Sist endret: 29.01.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet inngår i bachelorprogrammet i fysioterapi og kan ikke tas som enkeltemne. Forkunnskapskrav: For å delta på obligatorisk undervisning i emnet må eksamen i HEL-0700, FYSIO-100 og FYSIO-101 være bestått. For å avlegge eksamen må alle tidligere eksamener ved studieprogrammet være bestått

Innhold

Emnet er en del av 3. semester på fysioterapeututdanningen. Studentene tilegner seg kunnskaper innen sosiologi og sosialantropologi (2 sp); helse behandlingsfilosofi og faghistorie (3 sp); sykdomslære og funksjonshemming (4 sp) og forebyggende arbeid (1 sp).

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne

- beskrive patologiske prosesser knyttet til sykdom, skader og belastninger, og forklare hvordan disse virker inn på kroppslige forhold, bidrar til funksjonsforstyrrelser og påvirker menneskets liv

- forklare hvordan pasientens forståelse av egne helseplager og egne forventninger virker inn på undersøkelsesprosessen

- være oppmerksom på de faglige og personlige utfordringene som ligger i det å være samarbeidspartner til mennesker med funksjonsforstyrrelser

- reflektere over teoretiske og kunnskapsmessige referanserammer som legges til grunn for utvelgelse og tolkning, og se nødvendigheten av å både ha et helhetsperspektiv og delfokusering

- beskrive og vurdere funnene som gjøres i funksjonsundersøkelsen i forhold til kunnskap om de aktuelle sykdoms- og skadeprosessene, og normalfunksjon for mennesker i tilsvarende alder og sosiokulturelle kontekst

- beskrive forholdet mellom sosiale og kulturelle normer, kroppsforståelse og sykdomsforståelse, og forklare pasient- terapeutrelasjonen sett i forhold til status, rolle og makt

- beskrive fysioterapifagets historie og faglige utvikling sett i relasjon til samfunnsforhold, sykdomspanorama og ulike syn på sykdom og helse

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeid i basisgrupper, ferdighetstrening, forelesninger og temadager, skriftlig arbeid og selvstudium.

Eksamen

Arbeidskrav: To skriftlige oppgaver og seminar.

Eksamen:Skriftlig individuell hjemmeoppgave i høstsemesteret. Ved vurdering av eksamen benyttes karakterskalaen A-E for bestått og F for ikke bestått. Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Hjemmeoppgave utlevering 12.12.2018 innlevering 18.12.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

FYT-2010 Sykdom og funksjonsendringer 10 stp

Pensum

Pensumlister vil bli gitt av utdanningen.
Undervisning Høst 2018
Første oppmøte: Se timeplan på nett
Forelesning uni.lekt. Beate Ytreberg
Klinikk uni.lekt. Trond Wiesener
uni.lekt. Beate Ytreberg
prof. Lone Jørgensen
uni.lekt. Åse Bårdsen
øvinglær. Elisabeth Pedersen
uni.lekt. Hege Solgård
Gruppe uni.lekt. Beate Ytreberg
prof. Lone Jørgensen
uni.lekt. Åse Bårdsen
øvinglær. Elisabeth Pedersen
uni.lekt. Morten Andre Nikolaisen
Seminar prof. Lone Jørgensen
uni.lekt. Morten Andre Nikolaisen