høst 2018

HEL-0700 Felleskurs Helsefakultetet - 10 stp

Sist endret: 27.02.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet inngår i første år på bachelorprogrammene for bioingeniør, ergoterapi, farmasi, fysioterapi, radiografi, sykepleie, ernæring, paramedisin og tannpleie. Studenter på emnet MED-1501 (førsteårsemnet for medisin-og tannlegeutdanningen) gjennomfører Arbeidskrav 1 og 2 i HEL-0700 men tar ikke avsluttende eksamen i emnet.

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet har to siktemål:
  • et studieforberedende siktemål som gjelder læring i en akademisk kontekst, herunder kritisk kildebruk, skriftlig og muntlig presentasjon av fagstoff
  • et felles profesjonsforberedende siktemål som omhandler kunnskap om helsevesenet, etikk, kommunikasjon og andre tema som er felles for helsearbeidere, psykologer og farmasøyter.

Hva lærer du

Hovedtema:

1. Akademiske ferdigheter

2. Etikk i helsearbeid

3. Kommunikasjon i helsearbeid

4. Samhandling i helsetjenesten

 

KUNNSKAP

Identifisere sentrale aspekter ved kommunikasjon i møte mellom mennesker i ulike livsfaser, helsetilstand eller funksjonsnivå.

Gjøre rede for grunnleggende etiske teorier og begreper.

Gjøre rede for hva som kjennetegner pålitelige vitenskapelige kilder i helsefagene.

Beskrive organisering og oppgavefordeling i helsetjenesten i Norge.

Beksrive betingelser for læring.

 

FERDIGHETER

Delta aktivt, og fremme andres aktive deltakelse i tverrprofesjonelle grupper.

Gjennomføre litteratursøk og finne frem til relevante vitenskapelige artikler.

Formidle fagstoff muntlig og skrifltig på en strukturert måte.

Gjengi referanser i tekst og referanseliste på en korrekt måte.

Anvende etiske argumenter ved analyse av kasuistikker.

Vurdere egne læringsstrategier i arbeidet med fellesemnet.

 

GENERELL KOMPETANSE

Forklare hvilken felles kompetanse som kreves av profesjonsutøvere i helsearbeid.

Uttrykke refleksjoner over hvilken betydning tverrprofesjonelt samarbeid kan ha for brukere av helsetjenesten.

Vurdere hvilken betydning egne verdier og egen kommunikasjonsform kan ha i møtet med mennesker.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings og eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og arbeid i digitalt klasserom, samt både fysiske gruppemøter og gruppearbeid på nett. Arbeidet i digitalt klasserom skal gi rom for fordypning og kritisk refleksjon over oppgaver og spørsmål som blir behandlet i forelesningene og lærebøkene.

Det forutsettes høy grad av studentaktivitet og selvstendighet i studiet. Studentene diskuterer og besvarer ulike former for arbeidskrav gjennom hele studiet.

Eksamen

Skriftlig hjemmeeksamen med gitt oppgave. Vurderingsuttrykk er bestått/ikke bestått. Alle arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet

Arbeidskrav:

  • Gruppediskusjon og fremlegg på seminar knyttet til temaene kommunikasjon og etikk basert på praksisbesøk og samtale med pasient, eller videoer som ligger i Fronter.
  • Skriftlig innlevering akademisk tekstforståelse og akademisk skriving

Hver student har rett til to forsøk for å få arbeidskravene godkjent uten at det skal få konsekvenser for studieprogresjonen. Ved ikke godkjent eller sykdom knyttet til arbeidskrav, og dersom ikke annet er fastsatt, er studenten selv ansvarlig for å kontakte veileder for å avtale hvordan arbeidskravet skal gjennomføres.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen utlevering 22.09.2018 innlevering 29.11.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

MED-1501 Medisin og odontologi 1. studieår 10 stp
FELLES-1B Samarbeid i helsetjenesten - Felles innholdsdel 1 10 stp
FELLES-1E Samarbeid i helsetjenesten - Felles innholdsdel 1 10 stp
FELLES-1F Samarbeid i helsetjenesten - Felles innholdsdel 1 10 stp
FELLES-1R Samarbeid i helsetjenesten - Felles innholdsdel 1 10 stp
FELLES-1T Samarbeid i helsetjenesten - Felles innholdsdel 1 10 stp
HEL-0710 Examen facultatum Idrett 4 stp
HEL-0720 Felleskurs helsefak - for desentralisert sykepleierutdanning 10 stp
FELLES-1S Samarbeid i helsetjenesten - Felles innholdsdel 1 6 stp
HEL-0730 Felleskurs helsefak - for sykepleie campus Hammerfest 10 stp
HELSEINTRO Felles introduksjonskurs for helseutdanningene 5 stp

Pensum

Pensum ligger i HEL-0700s canvasrom. https://uit.instructure.com/courses/5363
Undervisning Høst 2018
Studiet er i hovedsak nettbasert via Fronter: www.fronter.com/uit
HEL-0700 Gruppe 01 uni.lekt. Gørild Schmidt
stud.kons. Trygve Valnes
prof. Ole Kristian Greiner-Tollersrud
f.kons. Anders Aarbø
HEL-0700 Gruppe 02 uni.lekt. Rigmor Katrine Johansen
stud.kons. Trygve Valnes
prof. Ole Kristian Greiner-Tollersrud
HEL-0700 Gruppe 03 uni.lekt. Rigmor Katrine Johansen
stud.kons. Trygve Valnes
prof. Ole Kristian Greiner-Tollersrud
HEL-0700 Gruppe 04 prof. Yngve Anton Figenschau
stud.kons. Trygve Valnes
HEL-0700 Gruppe 05 f.aman. Trond Lamark
stud.kons. Trygve Valnes
uni.lekt. Henning Joachim Nysted
HEL-0700 Gruppe 06 f.aman. Trond Lamark
stud.kons. Trygve Valnes
uni.lekt. Henning Joachim Nysted
HEL-0700 Gruppe 07 prof. Ørjan Olsvik
stud.kons. Trygve Valnes
uni.lekt. Liv Johanne Nikolaisen
HEL-0700 Gruppe 08 prof. Ørjan Olsvik
stud.kons. Trygve Valnes
uni.lekt. Liv Johanne Nikolaisen
HEL-0700 Gruppe 09 prof. Ørjan Olsvik
f.aman. Beate Hennie Garcia
stud.kons. Trygve Valnes
HEL-0700 Gruppe 10 prof. Bård Helge Smedsrød
uni.lekt. Toril Beate Røssvoll
stud.kons. Trygve Valnes
HEL-0700 Gruppe 11 prof. Bård Helge Smedsrød
uni.lekt. Ingrid Emberland
stud.kons. Trygve Valnes
HEL-0700 Gruppe 12 uni.lekt. Ingrid Emberland
stud.kons. Trygve Valnes
f.aman. Dag-Hugo Coucheron
HEL-0700 Gruppe 13 stud.kons. Trygve Valnes
f.aman. Dag-Hugo Coucheron
f.aman. Kristian Svendsen
HEL-0700 Gruppe 14 f.aman. Egil Støre Blix
øvinglær. May Britt Klaudiussen
stud.kons. Trygve Valnes
HEL-0700 Gruppe 15 f.aman. Egil Støre Blix
øvinglær. May Britt Klaudiussen
stud.kons. Trygve Valnes
HEL-0700 Gruppe 16 f.aman. Gerd Berge
stud.kons. Trygve Valnes
uni.lekt. Hilde Karin Nyborg
HEL-0700 Gruppe 17 f.aman. Gerd Berge
øvinglær. Elisabeth Pedersen
stud.kons. Trygve Valnes
HEL-0700 Gruppe 18 f.aman. Heidi Tiller
øvinglær. Elisabeth Pedersen
stud.kons. Trygve Valnes
HEL-0700 Gruppe 19 f.aman. Heidi Tiller
stud.kons. Trygve Valnes
stip. Elisabeth Pedersen
HEL-0700 Gruppe 20 stud.kons. Trygve Valnes
prof. Jan Olof Winberg
stip. Runa Borgund Barnung
HEL-0700 Gruppe 21 stud.kons. Trygve Valnes
prof. Jan Olof Winberg
stip. Runa Borgund Barnung
HEL-0700 Gruppe 22 prof. Kristin Hegstad
f.aman. Anette Iren Langås Larsen
stud.kons. Trygve Valnes
HEL-0700 Gruppe 23 prof. Kristin Hegstad
f.lekt. Janne Erikke Mjelle
stud.kons. Trygve Valnes
HEL-0700 Gruppe 24 f.lekt. Janne Erikke Mjelle
f.aman. Lisbeth Aasmoe
stud.kons. Trygve Valnes
HEL-0700 Gruppe 25 f.aman. Lisbeth Aasmoe
f.aman. Lars Småbrekke
stud.kons. Trygve Valnes
HEL-0700 Gruppe 26 prof. Terje Steinar Larsen
uni.lekt. Nina Camilla Wergeland
stud.kons. Trygve Valnes
HEL-0700 Gruppe 27 prof. Terje Steinar Larsen
uni.lekt. Nina Camilla Wergeland
stud.kons. Trygve Valnes
HEL-0700 Gruppe 28 uni.lekt. Trond Wiesener
stud.kons. Trygve Valnes
uni.lekt. Stefan Bye
stip. Nikoline Lander Rasmussen
HEL-0700 Gruppe 29 uni.lekt. Trond Wiesener
stud.kons. Trygve Valnes
f.aman. Mikhail Sovershaev
uni.lekt. Stefan Bye
HEL-0700 Gruppe 30 f.aman. Anne-Merethe Christiansen Hanssen
uni.lekt. Kari Kristine Wendt
uni.lekt. Sylvie Anna Sollied
stud.kons. Trygve Valnes
uni.lekt. Stefan Bye
HEL-0700 Gruppe 31 uni.lekt. Kari Kristine Wendt
uni.lekt. Sylvie Anna Sollied
prof. Berit Elisabeth Bang
stud.kons. Trygve Valnes
uni.lekt. Stefan Bye
HEL-0700 Gruppe 32 uni.lekt. May Britt Johansen
stud.kons. Trygve Valnes
post.doc. Hallvard Lauritz Olsvik
HEL-0700 Gruppe 33 uni.lekt. May Britt Johansen
stud.kons. Trygve Valnes
f.aman. Mari Gabrielsen
HEL-0700 Gruppe 34 stud.kons. Trygve Valnes
prof. Ugo Lionel Frida Anton Moens
uni.lekt. Morten Næss Sivertsen
HEL-0700 Gruppe 35 stud.kons. Trygve Valnes
uni.lekt. Morten Næss Sivertsen
stip. Katrine Stange Overå
HEL-0700 Gruppe 36 f.aman. Trond Lamark
uni.lekt. Per Jørgen Langø Kristiansen
stud.kons. Trygve Valnes
HEL-0700 Gruppe 37 uni.lekt. Per Jørgen Langø Kristiansen
stud.kons. Trygve Valnes
forsker Anett Kristin Larsen