høst 2018

HIF-1100 Alt du trenger for å studere litteratur - 10 stp

Sist endret: 27.02.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemne lavere grad.

Innhold

Kan en tekst leke med leseren? Hvorfor tolker vi tekster? Og hvorfor tolker vi dem på ulike måter? Dette og mange flere spørsmål kommer emnet «Alt du trenger for å studere litteratur» til å ta opp. Gjennom forelesninger og diskusjoner vil du også lære å se på betydningen av tekst i en større sammenheng, og du vil lære mye om forholdet mellom tekst og historie. Emnet gjør deg dessuten kjent med forskningshistorien og hovedtrekkene ved sentrale teorier og metoder i litteraturvitenskap, og du vil oppdage at det perspektivet og de begreper du velger vil ha konsekvenser for hvordan man kan forstå en tekst.

Utgangspunktet for arbeidet vil i dette emnet være dels skjønnlitterære tekster (dikt, fortellinger), dels korte akademiske og faglitterære tekster. Det vil bli gitt kurs i informasjonskunnskap (ved UB) i løpet av studiet. Til sammen skal innføringsemnet og kurs i informasjonskompetanse gi deg en innføring i det å produsere en akademisk tekst.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper 

Studenten har:

 • kunnskaper om litteraturvitenskapelig teori og metode
 • innblikk i forholdet mellom tekst, historie og kontekst
 • kunnskaper om hvordan man kan tenke rundt og forstå ulike tekstsorter

Ferdigheter 

Studenten kan:

 • analysere litterære tekster med utgangspunkt i bestemte begreper/ et bestemt perspektiv
 • anvende kunnskap om teori og metode i praksis presentere en analyse av en tekst muntlig og skriftlig
 • bygge opp og produsere en argumentativ akademisk tekst med referanser og litteraturliste

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings - og eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Forelesninger og seminar. Det legges vekt på at studentene skal være aktivt med i undervisningen.

Alle emner evalueres en gang i løpet programperioden. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • tre skriftlige innleveringer som må godkjennes før studenten framstiller seg til eksamen
 • I tillegg skal studentene oppsøke og motta tilbakemeldinger fra Akademisk skrivesenter ved HSL minst en gang i løpet av semesteret.
 • Bestått kurs i informasjonskompetanse fra UB (Ikomp)

Vi jobber med tekstene gjennom hele semesteret med fokus på skriveprosessen. Arbeidskravet evalueres med godkjent/ikke godkjent.

Eksamen består av:

 • en mappeevaluering av de tre innleverte obligatoriske oppgavene
 • dokumentasjon på at studenten har oppsøkt Akademisk skrivesenter skal vedlegges i mappen.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg. Vurderingsuttrykk: Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt prøve er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Mappe med alle arbeidskravene innlevering 23.11.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Drama (kan kjøpes på Akademisk kvarter):

 • Sofokles: Antigone
 • Henrik Ibsen: Et dukkehjem

Noveller (de fleste fins i Haarberg, Lothe og Skei: Korttekster):

 • Brødrene Grimm: «Hans og Grete»
 • Ursula K. Le Guin: «Horse Camp»
 • Ernest Hemingway: «The Killers»
  Æsop: «Vinden og sola»

Dikt (de fleste fins i Haarberg/Skei: Dikt fra antikken til vår tid):

 • Edith Södergran: «Jag såg ett träd»
 • Karin Boye: «Jag vill möta...»
 • Dylan Thomas: «Do Not Go Gentle into That Good Night"
 • Rolf Jakobsen: «Byens metafysikk»

Artikler (vil bli lagt ut på Canvas):

 • Adam Briggle & Robert Frodeman: «Why policy needs philosophers as much as it needs science»
 • Kevin D.H. Dettmar: «Dead Poets Society is a terrible defense of the humanities»
 • Terry Eagleton: «The death of universities»
 • Stanley Fish: «Stop trying to sell the humanities»
 • Pål Mykkeltveit: «Selvsagt er humanister ubrukelige»
 • Martha Nussbaum: «Cultivating the imagination»
 • Christina H. Paxson: «The economic case for saving the humanities»
 • Steven Pinker: «Science is not your enemy»


Kontakt
Ansatte--Rolf-Gaasland

Rolf Gaasland


Professor allmenn litteraturvitenskap
Telefon: +4777644588 rolf.gaasland@uit.no

HSL-IKL-Line-N-Sandanger-512x640-.jpg

Line Nilsen Sandanger


Studiekonsulent (allmenn litteratur, spansk, samisk, kvensk, finsk)
Telefon: +4777645649 line.nilsen.sandanger@uit.no