høst 2018

HIF-1300 Likestilling - 10 stp

Sist endret: 04.03.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på årsstudiet i likestilling og kjønn. Emnet kan tas som enkeltemne, og passer som støtteemne for andre humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. 

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.

Innhold

Emnet skal gjøre studentene fortrolig med sentrale debatter og problemstillinger med fokus på likestilling og perspektiver i studier av likestilling.  

Emnet tar utgangspunkt i forståelse av, og kritisk diskusjon omkring sentrale temaer sett i lys av likestillingens utvikling og likestillingsutfordringer. Hovedtyngden ligger på norske forhold, men vi retter også blikket ut av landet. Pensum består av teoretiske, empiriske og metodiske tekster fra forskning der likestilling og ulikestilling står sentralt. Emnet er tverrfaglig med tekster fra ulike samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag.

Det legges vekt på å få frem hvordan likestilling kan studeres på ulike samfunnsområder som familie og hushold, skole og utdanning, lokalsamfunn og steder, samt lokal, nasjonal og global politikk. Undervisningen legges opp som diskusjoner og problematiseringer av dilemmaer knyttet til likestilling på de nevnte samfunnsområdene.  

Emnet vil også trekke inn likestilling i praksis gjennom besøk på relevante institusjoner og bedrifter.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om 

  • sentrale spørsmål, debatter, begreper og teorier innen likestillingsforskningen 
  • likestillingspolitikk, likestillingsutfordringer og dilemmaer
  • hva likestilling kan innebære i praksis  

Ferdigheter

Studenten kan 

  • redegjøre for samfunnsvitenskapelige begreper og teorier knyttet til likestilling både skriftlig og muntlig
  • finne fram til data og kilder for data om likestilling  
  • arbeide med likestillingsproblematikk i arbeidsliv og i samfunnet forøvrig 

Kompetanse 

Studenten kan 

  • reflektere faglig over sentrale begreper og teorier i likestillingsforskning
  • formidle skriftlig og muntlig hva likestilling handler om 
  • vurdere et faglig materiale på en likestillingskritisk måte

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Emnet består av 10 dobbelttimer forelesning og ca. 5 dobbelttimer seminarer eller tilsvarende (ekskursjoner/bedriftsbesøk)

Undervisningen krever aktiv deltakelse fra studentenes side. Det legges opp til aktiv seminarvirksomhet og ekskursjoner (til offentlige institusjoner eller private bedrifter) og lærerstøtte med enkelte plenumsforelesninger. 

Som del av seminarundervisningen vil det bli gitt opplæring i lesing, analysering og skriving av akademiske tekster. Dette knyttes til pensumstekstene og arbeidskravene. 

Kvalitetssikring av emnet: Emnet evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjøre hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Et skriftlig arbeid på 3-4 sider, ca. 1400 ord. Arbeidet kan enten knyttes til ekskursjoner/bedriftsbesøk der pensumslitteraturen trekkes inn i analysen, eller være en analyse av tekster fra pensumlitteraturen. 

Muntlige fremlegg basert på det skriftlige arbeidet.

Muntlige kommentarer til andres fremlegg. 

Obligatorisk deltakelse på 70% av de oppsatte seminarer, forelesninger og ekskursjoner/bedriftsbesøk.

Eksamen består av: 6-timers skriftlig eksamen.  

Eksamen vurderes med bokstavkarakter: A-F, der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen: Ved karakteren F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 19.11.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

HIF-2300 Likestilling 10 stp

Pensum

Ahmed, Sara. 2007. "You end up doing the documents rather than doing the doing: Diversity, race, equality and the politics of documentation". Ethnic and Racial Studies, 20 (4), 590-609. 

Alsos, Kristin og Line Eldring. 2010. "Husarbeid uten grenser?". Tidsskrift for Kjønnsforskning 34 (4), 377-423. http://www.idunn.no/tfk/2010/04/art02

Bjørnhaug, Inger. 2010. "Likelønn mellom marked, klasse og kjønn. LO, kvinnene og likelønna 1935-1970." Tidsskrift for Kjønnsforskning 34 (2), 109-127. https://www.idunn.no/tfk/2010/02/art05

Brantenberg, Gerd. Egalias Døtre. 2. opplag 2016. Oslo: Aschehoug.

Carbin, Maria og Malin Rönnblom. 2012. "En avpolitiserad politik?" Tidskrift for Genusvitenskap (1/2), 77-94. http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/view/1734/1518

Christensen, Karen og Liv Johanne Syltevik. 2013. "Lønnsarbeid og kvinnearbeid. Tilbake til diskusjonen om arbeid." Tidsskrift for Kjønnsforskning 37 (2), 157-172. https://www.idunn.no/tfk/2013/02/loennsarbeid_og_kvinnearbeid_-_tilbake_til_diskusjonen_om_ar

Egeland, Cathrine. 2013. "Likestilling - er vi ferdigtenkt?" Tidsskrift for Kjønnsforskning 37 (2), 199-204. https://www.idunn.no/tfk/2013/02/likestilling_-_er_vi_ferdigtenkt

Fjørtoft, Kjersti. 2003. "Omsorg og rettferdighet." Kjønnsrettferdighet: utfordringer for feministisk politikk. Cathrine Holst (red), Oslo: Gyldendal Akademisk, 23-53.

Fridtun, Kristin. 2015. Kjønn og ukjønn. Ordhistoriske essay. Oslo: Samlaget.

Holst, Cathrine. 2. opplag, 2011. Hva er feminisme?, Oslo: Universitetsforlaget, 14-44.

Kjønnsavdelingen episode 3: "Velferd på spill", https://soundcloud.com/kjonnsavdelingen/episode-3-velferd-pa-spill

Kifinfo: kjønnsbalanse og mangfold i forskning. 2017. Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (red.). http://kifinfo.no/nb

Klepp, Ingun Grimstad. 2006. Skittentøyets kulturhistorie: hvorfor kvinner vasker klær, Oslo: Novus, 60-68

Korsnes Kristensen, Guro. 2015. "Hjemmet og Lønnsarbeidets mening og verdi - Norske pars fortellinger om det å kjøpe private husholds- og omsorgstjenester." Tidsskrift for Kjønnsforskning, 38 (3/4), 204-224. https://www.idunn.no/tfk/2015/03-04/hjemme-_og_loennsarbeidets_mening_og_verdi_-_norske_pars_for

Krogstad, Anne. 2015. "Spor, glasstak og labyrinter." Tidsskrift for Kjønnsforskning 38 (1), 60-79. https://www.idunn.no/tfk/2015/01/spor_glasstak_og_labyrinter

Larsen, Eirinn. 2010. "Historiens kjønn og generasjoner: et tilbakeblikk på norsk kvinne- og kjønnshistorie." Fortid (1), 30-37. https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/36308/fortid_0110.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Lorentzen, Anne. 2010. "Før var jeg en 'syngedame'. Resignifiering og endring i populærmusikkproduksjon." Tidsskrift for Kjønnsforskning 34 (3), 205-219. https://www.idunn.no/tfk/2010/03/art02

Lotherington, Ann Therese. 2010. "LDO er løsningen - hva er problemet? En analyse av opprettelsen av likestillings- og diskrimineringsombudet." Likestilte norskheter. Om kjønn og etnisitet, Anne-Jorunn Berg, Anne Britt Flemmen og Berit Gullikstad (red), Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, 39-70.

Modalsli, Jørgen. 2016. "Skjev kjønnsbalanse i toppen av inntektsfordelingen." Søkelys På Arbeidslivet 4, 295-310. https://www.idunn.no/spa/2016/04/skjev_kjoennsbalanse_i_toppen_av_inntektsfordelingen

Mulvey, Laura. 1975. "Visual Pleasure in Narrative Cinema." Screen 16, Autumn 1975, 6-18. http://www.luxonline.org.uk/articles/visual_pleasure_and_narrative_cinema%28printversion%29.html

Nilsen, Ann og Nina C. Raaum. 2003. "Likestilling i arbeidslivet. En kommentar til Trond Petersen." Tidskrift for Samfunnsforskning 44 (3), 435-446. https://www.idunn.no/tfs/2003/03/aktuell_debatt_likestilling_i_arbeidslivet_en_kommentar_til_trond_petersen

Programmplan BALANSE. Norges Forskningsråd (red.). https://www.forskningsradet.no/prognett-balanse/Om_programmet/1253964606557

Rönnblom, Malin. 2014. "Att överleva eller övervinna. Feministisk forskning i en post-politisk tid/ett post-politiskt rum". Att bryta innanförskapet. Kritiska perspektiv på jämställdhet och mångfald i akademin. Sandell, Kerstin (red.), Göteborg: Makadam, 295-307.

Sandberg, Linda, and Malin Rönnblom. 2016. "Imagining the Ideal City, Planning the Gender-Equal City in Umeå, Sweden". Gender, Place and Culture: A Journal of Feminist Geography, 23 (12), 1750-1762. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0966369X.2016.1249346

Selberg, Rebecca. 2014. "Kvinna och brytare? Förhållningssätt och strategier bland kvinnliga ledare vid Lunds universitet". Att bryta innanförskapet. Kritiska perspektiv på jämställdhet och mångfald i akademin. Sandell, Kerstin (red.), Göteborg: Makadam, 251-269.

Steinskog, Erik. 2008. "Skeiv musikk - konstruksjon av kjønnsbilder." Musikk og kjønn - i utakt? Anne Lorentzen og Astrid Kvalbein (red.). Bergen, 159-168. http://www.kulturradet.no/vis-publikasjon/-/publikasjon-musikk-og-kjonn-i-utakt

Teigen, Mari. 2004. "Kjønnsfrihet", Nytt Norsk Tidsskrift 21, 86-94. https://www.idunn.no/nnt/2004/01/debatt_kjonnsfrihet

Van der Ros, Janneke. 2013. "Alskens Folk. Levekår, livssituasjon og livskvalitet for personer med kjønnsidentitetstematikk." bufdir.no/bibliotek/Dokumentside/?docId=BUF00001926

Van der Ros, Janneke. 2016. "Den norske staten og transpersoner; velferdsstatens og rettsstatens unnlatelsessynder", Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 31 (3), 264-289. http://www.idunn.no/nst/2016/03/den_norske_staten_og_transpersoner_-_velferdsstatens_og_re

Øyslebø Sørensen, Siri. 2011. "Statsfeminismens møte med næringslivet - bakgrunnen og gjennombruddet for kjønnskvotering i bedriftsstyrer som politisk reform." Tidsskrift for Kjønnsforskning 35 (2), 102-119. https://www.idunn.no/tfk/2011/02/art08Kontakt
Katrin Losleben

Losleben, Katrin


Professor
Telefon: +4777620871 katrin.losleben@uit.no

Siv Aina Hansen


Studiekonsulent for religionsvitenskap, teologi og årsstudiet i likestilling og kjønn
Telefon: +4777644381 siv.aina.hansen@uit.no