høst 2018

IDR-1140 Idrett, helse og ernæring - 10 stp

Sist endret: 08.02.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Alta | Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199.

Innhold

Emnet skal gi studentene en innføring i generell ernæring og prestasjonsernæring, forhold relatert til sykdom og skader i forbindelse med idrett, samt kunnskap om planlegging av kosthold i utøvelse av idrett og fysisk aktivitet.

 

Følgende tema vektlegges:

 

Idrett og helse

 • Barn og unge i vekst og utvikling - fordeler og risiko forbundet med idrett
 • Karakteristika av og årsaker til skader i idrett
 • Forebygging av sykdom og skade
 • Trening og sykdom.

 

Ernæring og prestasjon

 • Næringsstoffer
 • Kostholds anbefalinger for befolkning og idrettsutøvere
 • Energi, næringsstatus og tilpasningsevne til idrett
 • Regulering av væskebalanse og dehydrering for prestasjon
 • Restitusjon og ernæring
 • Trening og kosthold.

Hva lærer du

Kunnskap

 • Forklare hvordan tilrettelegge for riktig kosthold i ulike idretter.
 • Beskrive hvordan ernæring har en effekt på restitusjon
 • Forklare risikoforhold og hvordan tilrettelegge for forebygging av sykdom og skader i idretten

 

Ferdigheter

 • Videreføre enkle anbefalinger relatert til ernæring før, under og etter trening
 • Tilrettelegge for forebygging av skader og sykdom ved treningsplanlegging og gjennomføring av treningsøkter
 • Tilrettelegge for riktig kosthold i treningsarbeidet
 • Utføre tiltak i forbindelse med akutte skader

 

Generell kompetanse

 • Vise grunnleggende forståelse for hvordan energi og ernæringsstatus påvirker idrett- og prestasjon
 • Forklare årsaksforhold og forebyggende tiltak i forhold til sykdom og skade i idretten
 • Anvende kompetanse om riktig kosthold i utvikling (påvirkning) idrettsprestasjoner.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Emnet er felles for Alta og Tromsø. Deler av undervisningen vil tilrettelegges ved hjelp av nettstøtte. Emnet vil bli holdt i seminarform, med lærerstyrte fellestimer og aktiv studentmedvirkning og noen praktiske aktiviteter. I tillegg skal studentene i gruppearbeid forberede et studentframlegg. For å nå læringsmålene i emnet forventes det at studentene arbeider 250 timer inkludert forelesninger, seminar, oppgaver og selvstudium.

Eksamen

Arbeidskrav

Det kreves minimum 80% deltakelse i den praktiske delen av undervisningen og i undervisning organisert som seminar. Det vil fremgå av læringsplattformen hvilke deler av undervisningen som er obligatorisk. Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

 • Studentene skal i gruppe presentere muntlig et gitt tema ut fra vitenskapelig litteratur/forskning som grunnlag for etterfølgende diskusjon. Fremføringen skal ha en problemstilling, teoridel, diskusjon og konklusjon. Obligatorisk deltakelse til alle presentasjoner.
 • Individuell skriftlig innlevering: Evaluering av en ukes kostholdsplan for en utøver innen en idrett eller for en person/gruppe som utøver fysisk aktivitet.

 

Eksamen og vurdering

En ukes individuell skriftlig hjemmeeksamen.

Karakterskalaen fra A-F benyttes, der A er beste karakter, og F er ikke bestått.

 

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F (ikke bestått), eller ved sykdom til eksamen får studenter adgang til kontinuasjons/utsatt eksamen jf. eksamensforskrift §§ 21 og 22.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen utlevering 05.12.2018 innlevering 11.12.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Ca 500 sider, som gis ved studiestart.


Kontakt
MajaKMathinsen.jpg

Olsen, Maja Kristine


Førstekonsulent
Telefon: +4778450228 maja.k.olsen@uit.no