høst 2018

ITE1806 Datakommunikasjon og sikkerhet - 10 stp

Sist endret: 08.02.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik | Bodø | Annet | Alta | Nettbasert |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Teoretisk og praktisk. Halvparten teori og halvparten lab og øvingsoppgaver.

Kan tas av enkeltemnestudenter.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Anbefalte forkunnskaper: ITE1900 eller tilsvarende.

Innhold

 • Innføring i grunnleggende prinsipper i datakommunikasjon, lokal- og fjernnettverk samt distribuerte applikasjoner.
 • Ulike nettverksarkitekturer som OSI- og TCP/IP - modellen. Det vil bli lagt spesielt vekt på protokollene som er i bruk på Internett i dag.
 • Man følger en "top-down" tilnærming, dvs. vi starter med å studere applikasjonslaget (HTTP, SMTP o.l.), deretter transportlaget (TCP/UDP), nettverkslaget (IP, ICMP, ruting) og linklaget (diverse LAN teknologier som WLAN og Ethernet spesielt).
 • Grunnleggende sikkerhetsmekanismer, kryptering, signaturer, offentlig nøkkelkryptering.
 • Trusler, hva skal vi beskytte oss mot ?
 • Gjennomgang av ulike angrepsmetoder med eksempler på slike.
 • Brannmurer, oppsett og konfigurering, brannmurtopologier
 • Sikkerhetsstrategier Bruk av kryptografi og digitale signaturer
 • Nettverksovervåkning, sniffing, innbrudsdetektering
 • VLAN for sikring av lokal nettverk
 • Sikkerhet i trådløse nettverk
 • Webtjener sikkerhet, sikkerhetsaspekter ved web programmering

Anbefalte forkunnskaper

ITE1900 Programmering 1

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

Studenten skal ha kunnskap om:

 • arkitektur og protokoller som ligger til grunn for dagens Internett og Internett-applikasjoner.
 • protokollbegrepet og protokollene som inngår i TCP/IP stacken
 • grunnleggende socketprogrammering
 • bruk av nettverksanalyseverktøy ("pakkesniffer") som f.eks. Wireshark
 • lokalnettverksteknologier som Ethernet og trådløse nettverk
 • grunnleggende sikkerhetsfunksjoner i operativsystem, tjenester og nettverk
 • sikkerhetsrelaterte emner som kryptografi generelt, PKE, digitale signaturer, SSL m.m.
 • trusselbilde og de mest vanlige angrepsmetoder på Internett
 • hvordan sikre webapplikasjoner mot ulike angrep.

Ferdigheter:

Studenten er i stand til å:

 • vurdere belastning og forsinkelser i nettverket ved ulike bruksområder
 • bruke nettverksanalyseverktøy ("pakkesniffer") som f eks Wireshark
 • bruke ulike nettverkskomponenter som rutere, svitsjer og trådløse aksesspunkter og/eller rutere
 • skille på de ulike basisprotokollene i TCP/IP-stakken og kjenne til bruksområder
 • bidra til å utforme og implementere mindre bedriftsnettverk
 • benytte kryptering og digital signering for beskyttelse av informasjon
 • å sikre et nettverk og tilhørende systemer mot trusler utenfra.
 • overvåke og kartlegge sikkerhetssårbarheter i et bedriftsnettverk
 • benytte sikkerhetsfunksjoner i operativsystem og nettverk for beskyttelse
 • kunne sikre webapplikasjoner mot ulike angrep

Generell kompetanse:

Etter fullført emne skal studenten:

 • ha tilegnet seg grunnleggende kunnskaper innenfor informasjonssikkerhet og datakommunikasjon
 • kunne planlegge og gjennomføre prosjekter, både alene og som deltaker i en gruppe
 • kunne ha en god overordnet forståelse av dagens Internett i forhold til teknologier og tjenester som tilbys
 • ha ervervet seg tilstrekkelig fagterminologi til å kunne medvirke i faglige diskusjoner innenfor fagområdet datakommunikasjon og sikkerhet
 • lære seg samarbeid i oppgaveløsing gjennom gruppearbeid og dialog med medstudenter og veiledere

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnets læringsutbytte skal formidles gjennom 6 undervisning/lab-timer per uke i løpet av høstsemesteret.

Nettstudenter kan følge forelesningene direkte eller det kan sees som opptak i ettertid. Alle studenter har tilgang til opptak.

Emnet gjennomføres som teoretisk kunnskapsformidling og via praktiske øvinger og veiledning.

Studentenes ferdigheter fremmes gjennom praktiske laboppgaver og teoretiske øvinger.

Innhold i den praktiske delen av faget: navigering i IP-nettverk, oppkopling og monitorering av IP-nettverk, utstrakt bruk av (Wireshark), programmeringsoppgaver (TCP/UDP-sockets, SSL/TLS) m.m.

Eksamen

Arbeidskrav

6 obligatoriske innleveringer.

Hver innlevering består av en teoridel og praktiske laboppgaver. Hver innlevering vil bli evaluert til bestått eller ikke bestått.

Alle innleveringer må være bestått for å kunne få karakter i faget.

For campusstudenter kreves minst 2/3 (67%) oppmøte i timeplanlagte aktiviteter (TPA).

For nettstudenter kreves 2/3 oppmøte i egne tilrettelagte nettmøter (TN) eller et likt antall oppmøter i TPA eller TN i kombinasjon.

Eksamen og vurdering

Digital eller skriftlig eksamen, 5 timer.

Bokstavkarakter A-F.

Tillatte hjelpemidler til eksamen: Ingen.

Kontinuasjons­eksamen

Kontinuasjon er mulig i påfølgende kontinuasjonsperiode.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 11.12.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Computer Networking, 6th edition, A Top-Down Approach, James F. Kurose, Keith W. Ross

Ressurser tilgjengelig på nett og online bøker, oppigs ved studiestart.