høst 2018

ITE1810 Internettapplikasjoner - 10 stp

Sist endret: 26.02.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik | Bodø | Annet | Alta | Nettbasert |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Overveiende teoretisk med praktiske øvinger.

Kan tas av enkeltemnestudenter. Gjelder ikke Y-vei.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Anbefalte forkunnskaper: ITE1900, ITE1901, ITE1805, ITE1806

Innhold

Emnet gir en introduksjon til prinsipper og praksis for konstruksjon av distribuerte system. Tema inkluderer transparenser, interaksjonsmodeller, fundamentale modeller for distribuerte system, distribuert mellomvare med fokus på objekt basert mellomvare og komponentbaserte arkitekturer med tilhørende tjenester.

Øvelsene og innleveringene omfatter programmering med bruk av objekt-basert mellomvare.

Konkrete teknologier som omhandles i kurset er blant annet:

 • Java RMI
 • XML-RPC
 • SOAP
 • J2EE
 • EJB 3.1
 • WebServices
 • SOA (Tjenesteorienterte Arkitekturer)
 • Cloud Computing (SaaS / IaaS / PaaS)

I tillegg vil det gis introduksjon til nye rammeverk for utvikling av applikasjoner på internett.

Anbefalte forkunnskaper

ITE1805 Databaser og webapplikasjoner 1, ITE1806 Datakommunikasjon og sikkerhet, ITE1900 Programmering 1, ITE1901 Programmering 2

Hva lærer du

Kunnskap

 • grunnleggende prinsipper og begreper for distribuerte systemer
 • virkemåten til de viktigste typer av distribuerte systemer
 • standarder for distribuert prosessering
 • sentrale krav og utfordringer til konstruksjon av moderne distribuerte systemer
 • hvordan interoperabilitiet implementeres og brukes, og hvilke sentrale egenskaper som interoperablilitet innebærer
 • hvordan låsing og flerbrukerproblematikk løses i distribuerte systemer
 • prinsipielle forskjeller mellom flere plattformer for mellomvare og distribusjon
 • nyere teknologiske løsninger innenfor distribuerte systemer og fundamentene for disse

Ferdigheter

 • design, analyse, og implementering av systemer som benytter følgende mellomteknologier

                  Java RMI

                  XML-RPC

                  EJB 3.1

                  Webservices

 • evaluering av mellomteknologier opp mot krav for interoperabilitiet, anvendelse mv.
 • evaluering av konsekvenser av valg av mellomvareløsninger opp mot applikasjons- og designkrav

Generell kompetanse

 • å kunne tilegne seg informasjon om andre plattformer for mellomvare og interoperabilitet

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det gis forelesinger på de forskjellige temaer med tilhørende øvinger og oppgaver. Forelesning og øvinger/prosjekt foregår på laboratorium. Alle arbeider er selvstendige.

Eksamen

Arbeidskrav

2 Obligatoriske øvinger som vurderes Bestått eller Ikke-Bestått.

Begge øvinger må være bestått for å være kvalifisert til karakter i faget.

Det kreves minst 75% oppmøte i faget på øvinger og forelesning (dette gjelder ikke nettstudenter).

Eksamen og vurdering

Vurderingsform: Mappe (L), Bokstavkarakter

Mappen består av gjennomførte og bestått obligatoriske arbeidskrav sammen med obligatorisk innlevering av ytterligere 2 oppgaver som karaktersettes. Mappen må være komplett for å kunne karaktersettes. Hvis deler ikke er levert eller oppfylt vil grunnlaget for karaktersetting i faget ikke kunne oppfylles og som følge av dette vil heller ikke kontinuasjon være mulig. Innholdet i mappen evalueres samlet og er sammen med progresjon i emnet for øvrig grunnlag for karaktersetting. Krav til de enkelte arbeider er publisert på LMS.

Kontinuasjons­eksamen

Kontinuasjon kan gjøres ved å komplettere mappen innen første påfølgende kontinuasjonsperiode.

Eksamensdato

Mappevurdering Narvik og nettstudenter innlevering 05.12.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Lærebok: Distributed Systems - Concepts and Design , 5th ed., 2011, ISBN: 978-0-273-76059-7

Følgende kapittel:

 • Kapittel 1 - Charactrization of Distributed Systems
 • Kapittel 2 - System Models
 • Kapittel 4 - Interprocess Communication
 • Kapittel 5 - Remote Invocation
 • Kapittel 6 - Indirect Communication
 • Kapittel 8 - Distributed Objects and Components
 • Kapittel 9 - Web Services
 • Kapittel 13 - Name Services
 • Kapittel 14 - Time and Global States
 • Kapittel 16 - Transaction and Concurrency Control

Forelesningsnotater:

 Legges ut etter hvert som kurset utvikles

Artikler:

 En rekke artikler som defineres i løpet av kurset.

Støttelitteratur:

Støttelitteratur relatert til praktiske øvinger gis på kursets hjemmeside