høst 2018

KVI-2512 Arkitektur i Nord-Norge - 10 stp

Sist endret: 08.02.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og velges som del av en bachelorgrad.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 5199 nettbaserte og desentraliserte emner.

Innhold

Emnet omfatter arkitekturen i regionen Nord-Norge fra middelalderen til i dag. Arkitektur gis en vid ramme, og det fokuseres på bebyggelse og bygningsmiljøer sett i forhold til geografi, ulike sosiale grupper og et etnisk mangfold med samisk, kvensk og norsk bosetting. I nyere tid legges det vekt på gjenreisingsarkitektur etter krigen, modernisering og monumentalbygninger. Emnet setter fokus på forholdet mellom arkitektur og kultur, klima, ideologi, politikk.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studenten har:

  • En generell og bred oversiktskjennskap til arkitekturen i Nord-Norge. -
  • En forståelseav utviklingen av arkitekturen og de bygde omgivelsene i Nord-Norge, både i byene og på landsbygda.

Ferdigheter

Studenten kan:

  • beskrive og analysere arkitekturen i Nord-Norge og sette den inn i en samfunnsmessig sammenheng
  • kjenne igjen bygningstyper og miljøer, konstruksjonstyper og materialer
  • sette arkitekturen inn i oversiktlige perioder
  • dokumentere, analysere og argumentere skriftlig og på en vitenskapelig måte

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk: Norsk

Undervisning

Undervisningen legges opp med tre samlinger i Tromsø og består av forelesinger, seminar, arkitekturbesøk og gruppearbeid.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

  •  Beskrivelse av 2 bygninger/objekter (2-3 sider per beskrivelse).

Arbeidskrav evalueres med godkjent/ikke godkjent.

Vurderingsform

  • Ett skriftlige arbeide på 7 sider leveres inn i slutten av semesteret (illustrasjoner kommer i tillegg). Arbeidet er en videreføring av én av de to bygningsbeskrivelsene i arbeidskravet.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Semesteroppgave innlevering 27.11.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Primærlitteratur

* Borgen, Kjell, Samenes gårder i indre Finnmark. Naturtilpassing, form og kulturelle konvensjoner fra 1900 til 1990. FOK-programmets skriftserie nr. 25, Oslo 1995 (60 s.)

* Christensen, Arne Lie, Innledningskapitlet i Den norske byggeskikken. Hus og bolig på landsbygda fra middelalder til vår egen tid, Oslo 1995, s. 12-37 (26 s.)

* Dietze-Schirdewahn, Annegreth, "Vilje til det vakre - hagene på handelsstedene" i Hager mot nord, Hage, Haugdal, Hegstad (red.), Stamsund 2015, s. 96-122, (26 s.)

* Hage, Ingebjørg og Petter Andreas Bakke, "Empirebyen Tromsø", Arkitektur i Norge. Årbok 1988. Tema: Byen i omforming, Oslo 1988, s. 68-75 (8 s.)

* Hage, Ingebjørg, "Grosch og trekirkene - addisjon som formgivingsprinsipp", Architectura (København), 2005, s. 60-78 (27 s.)

Hage, Ingebjørg, Elin Haugdal, Sveinulf Hegstad, Bodil Ruud (red.) Arkitektur i Nord-Norge, Bergen 2008 (492 s.)

* Haugdal, E. "'Det skal råtne', Materialbruk i nyere samisk arkitektur". Kunst og kultur 1, 2013, s. 36-51 (15 s.)

* Haugdal, Elin: "Boligblokker i hardt klima. Hesteskoblokka i Hammerfest og Ormen långe i Svappavaara", Nordlit 36, 2015, s. 79-106 (27 s.)

Lena Liepe: Medieval Stone Churches of Northern Norway, Ravnetrykk,Tromsø 2001 (92 s.) ("Klassesett" til utlån)

* Nilsen, Dag, "Sjøgata-prosjektet i Mosjøen", Årbok for Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring 1983, Oslo 1983, s. 131-164 (33 s.)

* i kompendium

Antall sider: 806

Sekundærlitteratur (anbefalt litteratur)

Drivenes, Hauan og Wold, Nordnorsk kulturhistorie, Oslo 1994. Bind I: Det gjenstridige landet. Bind II: Det mangfoldige folket.Kontakt
IMG_1856 kopi 2.JPG

Haugdal, Elin Kristine


Professor kunsthistorie
Telefon: +4777620916 elin.haugdal@uit.no

Kari Torill Guldahl ISK

Guldahl, Kari Torill


Studiekonsulent for medie- og dokumentasjonsvitenskap, kunsthistorie
Telefon: +4777644263 kari.t.guldahl@uit.no

Undervisning høsten 2018
Arkitektur i Nord-Norge (KVI-2512)

Undervisning høsten 2018 (uke 35, 38 og 44)

Fredag 31. august og lørdag 1. september
Fredag 21. september og lørdag 22. september
Fredag 02. november og lørdag 03. november
Timeplan: fredager kl 10.15-16.00 lørdager kl 10.15-15.00

Rom (kan bli endringer) A3018 (lenke til kart som viser undervisningsrom http://bit.ly/2KYX9aQ) i svhum bygget Studiested Tromsø

Semesteroppgave: Innlevering 27.11.2018 kl 14.00.

Fagansvarlig: Elin Haugdal

Velkommen til et spennende emne.

Oppdatert 170718