høst 2018

MAT-1001 Kalkulus 1 - 10 stp

Sist endret: 25.02.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i studieprogrammene Matematikk og statistikk - bachelor, Anvendt fysikk og matematikk - master (5årig), sivilingeniør og andre program. Det kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og følgende spesielle opptakskrav:
Matematikk R1 + R2 og i tillegg enten:

 • Fysikk 1 + 2 eller
 • Kjemi 1+ 2 eller
 • Biologi 1 + 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 +2 eller
 • Geofag 1 + 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 + 2

Søknadskode 9336 - enkeltemner i realfag.

Innhold

Emnet bygger på matematikkunnskaper tilsvarende høyeste trinn (R2/3MX) i den videregående skole. Det er grunnleggende for alle realfagstudier som krever matematikk i fagkretsen. Kunnskapene fra videregående skole om integral- og differensialregning for funksjoner i en variabel blir styrket og bygget videre ut. Temaer som tas opp er reelle og komplekse tall, følger, funksjoner, kontinuitet, derivasjon, integrasjon og differensialligninger. Enkle numeriske øvinger vil bli gitt.

Hva lærer du

Emnet gir en innføring i differensial- og integralregning. Etter fullført kurs skal studentene:
 • Kunne utføre polynomdivisjon og delbrøkoppspalting.
 • Kjenne de viktigste egenskapene til det reelle tallsystemet, inklusive kompletthetsegenskapen og konvergensegenskaper til reelle tallfølger.
 • Kjenne definisjonen av kontinuitet av kontinuerlige funksjoner, og disses viktigste strukturelle egenskaper som Skjæringssatsen og Ekstremalverdisatsen.
 • Kunne regne ut grenser til funksjoner, også ved hjelp av l'Hopitals regel. Og finne asymptotene til grafen til en funksjon.
 • Kunne avgjøre kontinuitet til en funksjon.
 • Kjenne definisjonen av derivatet. Og ha en klar forståelse av de ulike fortolkningene forbundet med dette begrepet: Geometrisk som stigningstall til tangenten, og som grense for stigningstall til sekanter. Analytisk ved lineær approksimasjon og vekstrate.
 • Kunne avgjøre deriverbarhet til en funksjon.
 • Kjenne Middelverdisatsen, samt dens viktigste teoretiske konsekvenser.
 • Kunne bestemme vekstegenskaper til funksjoner ved derivasjon, og krumningsegenskaper ved hjelp av annenderivatet.
 • Kunne finne og klassifisere lokale og globale ekstremalpunkter til en funksjon.
 • Ha en klar forståelse av begrepet invers funksjon både analytisk og grafisk.
 • Kunne avgjøre om en reell funksjon av en reell variabel har invers, og kunne finne den inverse funksjonen i enkle tilfeller ved å løse en likning.
 • Kjenne de enkleste egenskapene til de inverse trigonometriske funksjonene.
 • Kjenne definisjonen av det bestemte integralet ut fra øvre- og nedreintegral, og den tilhørende fortolkningen ved areal.
 • Kjenne resultatene om integrerbarhet til monotone, og til kontinuelige, funksjoner, og kjenne Analysens Fundamentalteorem i begge versjoner.
 • Kjenne begrepene antiderivat og ubestemt integral, og sammenhengen mellom bestemte og ubestemte integral.
 • Kunne regne ut integraler, også ved integrasjonsteknikkene delvis integrasjon, integrasjon ved substitusjon, og integrasjon ved delbrøkoppspalting.
 • Kunne bruke integrasjon til å regne ut arealer, volumer og buelengder.
 • Kunne løse lineære differensiallikninger av første orden, og separable differensiallikninger.
 • Kjenne de viktigste egenskapene til komplekse tall, og deres geometriske fortolkning.
 • Kunne regne med komplekse tall, inklusive å trekke ut røtter.
 • Kunne løse lineære homogene annen ordens differensiallikninger med konstante koeffisienter, og inhomogene sådanne ved ubestemte koeffisienters metode.
 • Skal være i stand til å anvende enkle algoritmer som Eulers og Newtons metoder.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger: 60 t
Øvelser: 30 t

Eksamen

En skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100 %.

Karakterskala: Bokstavkarakterer A-F.

Kontinuasjonseksamen (§ 22): Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester, dersom emnet inngår som obligatorisk i studieprogrammet.

Utsatt eksamen (§§ 17 og 21): Studenter med gyldig forfall tilbys utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.

Arbeidskrav: Obligatoriske øvelser kreves godkjent for adgang til å avlegge eksamen.

For mer informasjon, se forøvrig:
- Utfyllende bestemmelser for eksamener ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi
- Forskrift for eksamener ved UiT Norges arktiske universitet

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 27.11.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

MA-100 Grunnkurs i matematikk 10 stp
MA-100 Grunnkurs i matematikk I 10 stp

Pensum

Pensumliste for MAT-1001 Kalkulus 1, høsten 2018
UiT Norges arktiske universistet, Institutt for matematikk og statistikk

Lærebok: Tom Lindstrøm, "Kalkulus", 4. utgave 2016

Fra kapittel 1, Naturlige tall
1.1 Grunnleggende egenskaper. Summetegn
1.5 Polynomdivisjon

Fra kapittel 2, Reelle tall
2.1 Intervaller og tallverdier
2.2 Rasjonale og irrasjonale tall
2.3 Kompletthet av de reelle tall

Fra kapittel 3, Komplekse tall
3.1 Regneregler for komplekse tall
3.2 Geometrisk tolkning av komplekse tall
3.3 Komplekse eksponentialer og de Moivres formel
3.4 Å trekke røtter av komplekse tall

Fra kapittel 4, Følger
4.1 Homogene differensligninger
4.3 Konvergens av følger

Fra kapittel 5, Kontinuerlige funksjoner
5.1 Kontinuitet
5.2 Skjæringssetningen
5.3 Ekstremverdisetningen
5.4 Grenseverdier

Fra kapittel 6, Deriverbare funksjoner
6.1 Derivasjon
6.2 Middelverdisetningen
6.3 L¿Hôpitals regel og ubestemte uttrykk
6.4 Kurvedrøfting
6.5 Asymptoter

Fra kapittel 7, Anvendelser og utvidelser
7.3 Newtons metode
7.4 Omvendte funksjoner
7.5 Cotangens
7.6 Arcusfunksjonene

Fra kapittel 8, Integrasjon
8.1 Geometriske beregninger av areal og volum
8.2 Definisjon av integral
8.3 Analysens fundamentalteorem
8.4 Det ubestemte integralet
8.6 Anvendelser av integralet

Fra kapittel 9, Integrasjonsteknikk
9.1 Delvis integrasjon
9.2 Substitusjon
9.3 Delbrøkoppspalting

Fra kapittel 10, Differensialligninger
10.1 Førsteordens, lineære differensialligninger
10.2 Anvendelser
10.4 Separable differensialligninger
10.5 Annenordens, homogene ligninger med konstante koeffisienter
10.6 Annenordens, inhomogene ligninger
10.8 Numeriske løsninger


Tillatte hjelpemidler til eksamen:
Rottmanns tabeller
Godkjente statistiske tabeller
To A4-ark (4 sider) med egne notater
Godkjent kalkulator.


Kontakt
Førsteaman.-Marius-Overholt

Marius Overholt


Førsteamanuensis
Telefon: +4777644022 marius.overholt@uit.no