høst 2018

MDV-1202 Læringssentre og dokumentinstitusjoner - 10 stp

Sist endret: 12.02.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk på årsstudiet i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap. Studenter på bachelor i medie- og dokumentasjonsvitenskap som ønsker å arbeide i bibliotek anbefales å ta emnet. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Søknadskode 9199  - enkeltemner lavere nivå.

Innhold

Et læringssenter er en fysisk samlokalisering av bibliotekfaglige, informasjonsteknologiske og pedagogiske ressurser. Ideen om læringssenter bygger på prosjektpedagogiske prinsipper gjennom at elevene/studentene gis frihet til å utforme problemstillinger og medbestemmelse av metodene for å gjennomføre disse. Lærerne fungerer som veiledere. Det vil bli gitt en kort historisk gjennomgang av de pedagogiske strømningene som læringssentrene bygger på. Kunnskapsbegrepet, kultur- og verdigrunnlaget og pedagogiske grunnprinsipper for å utvikle læringssentrene vil bli vektlagt. Forholdet mellom teknologi og læringssenter vil bli diskutert. Vi vil ta for oss forskjellige skoleslag og se på hvilken måte de har innbefattet læringssentertanken i sin virksomhet. Vi vil gjennomføre en ekskursjon til bibliotek, læringssenter og/eller institusjon som passer inn i denne definisjonen.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten:

 • har kunnskap om de pedagogiske perspektivene bak læringssentrene
 • har kunnskap om det samfunnsmessige og kulturelle grunnlag for fremveksten av læringssentrene
 • forstår forholdet mellom den digitale revolusjon og læringssentrene
 • vet forskjellen mellom en tradisjonell måte å tenke og drive et bibliotek på, og tankegangen bak læringssentrene

Ferdigheter

Studenten kan:

 • redegjøre for hvordan et læringssenter er bygget opp og fungerer
 • planlegge hvordan et bibliotek kan utvikles til et læringssenter basert på forskningsbasert kunnskap

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Noe undervisning kan bli gitt på engelsk. Andre eksamensspråk er mulig etter søknad.

Undervisning

Undervisningen vil bygge på prosjektpedagogiske prinsipper og er prosjektbasert. Det vil variere mellom forelesninger, studentfremlegg og ekskursjoner. Det kreves aktiv medvirkning fra studentenes side, bl.a. gjennom deltagelse på fremleggingsseminarer. I en prosjektorientert undervisningsform forventes studentene å selv ta ansvar for undervisningens innhold i større grad enn ved tradisjonell undervisning. På emnet praktiseres derfor en åpen undervisningsform der studenter og forelesere samarbeider om emnets innhold. Det blir ca. 52 timer undervisning fordelt over 13 uker.

Semesteroppgaven skrives under veiledning og det gis to veiledninger

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • En obligatorisk veiledning knyttet til eksamensoppgaven
 • En muntlig presentasjon av det som skal være utgangspunkt for eksamensoppgaven.
 • En presentasjon av en artikkel eller et kapittel i en bok hentet fra pensum. Presentasjonen skal skje i plenum.
 • Obligatorisk deltagelse på ekskursjon. Ved sykdomsforfall må studenten levere et 2-3 siders notat som skisserer sentrale trekk ved den type læringssenter som er besøkt.

Eksamen:

 • En 10 siders semesteroppgave med egendefinert eller oppgitt tema. Oppgaven bør påbegynnes i løpet av undervisningsperioden slik at ekskursjoner, diskusjoner og fremlegging av skisse kan være med å påvirke utformingen og fremdriften i oppgaven.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt, 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. En semesteroppgave som har fått karakteren F (ikke bestått), kan leveres inn til ny vurdering i bearbeidet form. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret.

Eksamensdato

Semesteroppgave innlevering 23.11.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

MDV-2202 Hva er et læringssenter? 10 stp
DOK-2202 Hva er et læringssenter? 10 stp

Pensum

Bok:

Laskie, Cecilie (Red.) (2017). Biblioteksdidaktik. København: Hans Reitzel. ISBN: 978-87-412-6735-7.
(Kapitlene er spesifisert i listen).

Artikler:

Aarekol, Lena (2009), «Kven culture and history in museum terms.» I: Kvenske minnesteder 1970 - 2001. Materialitet og minne. Doktorgradsavhandling i historie, UiT, s. 149 ¿ 180. https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/4199/article.pdf;jsessionid=C230A023EA4C84FEB393CCDFECBC0EF3?sequence=1

*Booth, Char (2011). Reflective teaching, effective learning : instructional literacy for library educators. Chicago: American Library Association. ISBN: 9780838910528. (s. 93-102)

Bjørklund, Ivar (2000). Sápmi: en nasjon blir til, Tromsø: Tromsø museum, https://www.nb.no/nbsok/nb/476509805e0fb88616b400e958002312?lang=no#0

Forsman, Michael (2013) Ramverk: Medie- och informationskunnighet i skolan och lärarutbildningen. I Ulla Carlsson (red.). Medie- och  informationskunnighet  i nätverkssamhället Skolan och demokratin (s. 11-51). Gøteborg: Nordicom. (http://www.nordicom.gu.se/sites/default/files/publikationer-hela-pdf/medie-_och_informationskunnighet_i_natverkssamhallet.pdf)

Grini, Monica (2016). Samisk kunst i norsk kunsthistorie: historiografiske riss. Tromsø: UiT (kap. 3, s. 134-175). https://munin.uit.no/handle/10037/10019

Hansen, Jens Jørgen (2017). En teoretisk tilgang til biblioteksdidaktik. I Cecilie Laskie (Red.), Biblioteksdidaktik (s. 49-82). København: Hans Reitzel. ISBN: 978-87-412-6735-7

Hidle, Knut (2007), "Mobilitet og det multikulturelle byrom". Nordisk Museologi, nr. 2, s. 25-45. http://www.nordiskmuseologi.org/Gamle%20numre/NM_mat%202-2007.pdf

Ingvaldsen, Siri (2017). The school library in media and information literacy education. I Siri Ingvaldsen & Dianne Oberg (Red.), Media and information literacy in higher education: Educating the educators (kap. 4). Amsterdam: Chandos publishing.

Kulturhistorisk museum, Norsk folkemuseum, Sametinget, Bååstede. Tilbakeføring av samisk kulturarv, https://norskfolkemuseum.no/baastede

Mathisen, Stein R. (2004). "Representasjoner av kulturell forskjell: fortelling, makt og autoritet i utstillinger av samisk kultur", i Tidsskrift for kulturforsking 3(3) http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/369/367.

Levy, Janet E. (2008). "Prehistory, identity, and archaeological representation in Nordic museums", i American Anthropologist, vol. 108, nr. 1, https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1525/aa.2006.108.1.135

Limberg, Louise (2013). Informationskompetens i undervisningspraktiker. I Ulla Carlsson (red.). Medie- och  informationskunnighet  i nätverkssamhället Skolan och demokratin (s. 67-76). Gøteborg: Nordicom.
(http://www.nordicom.gu.se/sites/default/files/publikationer-hela-pdf/medie-_och_informationskunnighet_i_natverkssamhallet.pdf

Odberg, Dianne (2017). Convergences of and for Media and Information Literacy Instruction in Higher Education. I Siri Ingvaldsen & Dianne Oberg (Red.), Media and information literacy in higher education: Educating the educators (kap. 1). Amsterdam: Chandos publishing.

Olsen, Bjørnar (2000). "Bilder fra fortida? Representasjon av samisk kultur i samiske museer", i Nordisk museologi, nr. 2, https://www.journals.uio.no/index.php/museolog/article/viewFile/3561/3034

*Pihl, J. (2018). Skolebiblioteket i framtidens skole. In L. H. Hjellup & R. S. Bergli (Eds.), Skolebiblioteket : læring og leseglede i grunnskolen (pp. 21-47). Oslo: Cappelen Damm akademisk. ISBN: 978-82-02-58780-2

Røgler, Jannicke & Gundersen, Arne (2016). Digital deltakelse og kompetanse - utvikling av folkebibliotek gjennom et nasjonalt program. Bok og bibliotek, 83 (5), 50-53.

Schreiber, Trine (2017). Digital dannelse, biblioteksformidler og målgruppe. In Cecilie Laskie (Red.), Biblioteksdidaktik (s. 237-254). København: Hans Reitzel. ISBN: 978-87-412-6735-7

Schreiber, Trine (2017). Hvad er digital dannelse? In C. Laskie (Ed.), Biblioteksdidaktik (s. 213-236). København: Hans Reitzel. ISBN: 978-87-412-6735-7

Søvik, Margrethe B. (2014). Practices of ambiguity: becoming" information literate" in two Norwegian schools. Journal of Information Literacy ,  8 (2), 101-117. https://doi.org/10.11645/8.2.1938  

*Thomas, Nancy P. (2011). Information Literacy and Information Skills Instruction: applying research to practice in the 21st century school library . Santa Barbara, CA: Libraries Unlimited. 3. Utg. (Kap. 3. s. 33-58)

Webb, Sharon, "Making museums, making people: the representation of the Sámi through material culture", i Public Archaeology, vol. 5, 2006. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1179/pua.2006.5.3.167

Whitehead, Christopher (2016). "How to analyze museum display: script text, narrative", I CoHERE Critical Archive, , http://digitalcultures.ncl.ac.uk/cohere/wordpress/wp-content/uploads/2016/10/WP1-CAT-1.2.pdf.

*Wittek, Line (2014). Sosiokulturelle tilnærminger til læring. In J. H. Stray & L. Wittek (Eds.), Pedagogikk : en grunnbok (s.. 133-148). Oslo: Cappelen Damm akademisk. ISBN: 9788202414245

 * Finnes tilgjengelig i kompendiumKontakt
heidi_kristin_olsen.jpg

Olsen, Heidi Kristin


Førstelektor medie- og dokumentasjonsvitenskap
Telefon: +4777645308 heidi.k.olsen@uit.no

Kari Torill Guldahl ISK

Guldahl, Kari Torill


Studiekonsulent for medie- og dokumentasjonsvitenskap, kunsthistorie
Telefon: +4777644263 kari.t.guldahl@uit.no