høst 2018

MDV-1203 Bibliotek og formidling - 10 stp

Sist endret: 12.02.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelor i medie- og dokumentasjonsvitenskap og årsstudiet i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad.

Innhold

Emnet gir en oversikt over forskjellige mediers utvikling og posisjon innenfor biblioteket i et historisk perspektiv og med vekt på dagens situasjon.

Emnet innledes med et overblikk over bok- og lesehistorie, samt den kanon som er aktuell i dag. Videre vil det bli gått igjennom nyere medier, med en hovedvekt på digitale medier, der også framtidens mediale utfordringer skisseres. Denne kunnskapen settes opp mot forskjellige brukergrupper, der spørsmål knyttet til forholdet mellom bibliotekenes tilbud og brukernes ønsker og behov står sentralt.

Emnet retter seg til alle med en interesse for bok- og mediehistorie fra et institusjonelt og brukerorientert perspektiv.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • kunnskap om ulike medier med spesielt hensyn til deres historiske utvikling og rolle for ulike brukergrupper
 • forståelse av forskjellige medier og dokumenttyper med hensyn til kvalitet og relevans for forskjellige bibliotek

Ferdigheter

Studenten kan:

 • vurdere medier og dokumenttyper for forskjellige brukergrupper i moderne bibliotek
 • sette dagens bibliotekutvikling inn i en større historisk sammenheng
 • forstå og problematisere sentrale utfordringer for det moderne biblioteket, blant annet samlingsutvikling og vedlikehold.
 • planlegge og vurdere egnede metoder for medieformidling til ulike brukergrupper

grunnleggende formidlings- og presentasjonsteknikker relevant for bibliotek

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Noe undervisning kan bli gitt på engelsk. Andre eksamensspråk enn norsk er mulig etter søknad.

Undervisning

Forelesninger, seminar, formidlingsseminar. Det blir ca. 52 timer undervisning fordelt over 13 uker.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • ett blogginnlegg på ca. 350 ord (bokanmeldelse, filmanmeldelse eller rapport fra formidlingsarrangement på bibliotek)
 • deltakelse i minst ett formidlingsarrangement på f.eks. Tromsø bibliotek
 • deltakelse på formidlingsseminar, inkludert en muntlig framføring på 5-10 minutter
 • teoretisk refleksjonsnotat (ca. 4 sider)

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Time New Roman, 12 pkt, 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen består av:

 • Muntlig eksamen (20-25 minutter)

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

MDV-2203 Bibliotek og media 10 stp
DOK-2203 Bibliotek og media 10 stp
BIB-2011 Dokumenthistorie og medievurdering 10 stp

Pensum

Bøker

Finkelstein, David & McCleery, Alistair (2013). An introduction to book history (2nd ed. ed.). Oxon: Routledge.

Helge Ridderstrøm og Tonje Vold (red.) (2015): Litteratur- og kulturformidling. Nye analyser og perspektiver, Oslo

Lankes, R. David (2016). Expect more : demanding better libraries for today's complex world (2nd. ed.). S.l.: R.D. Lankes. (Åpent tilgjengelig)

Laskie, Cecilie (red.) (2017). Biblioteksdidaktik. København: Hans Reitzel. ISBN: 978-87-412-6735-7,

(Kapitlene er oppført i listen)

Artikler

Audunson, Ragnar A. (2005): "The public library as a meeting-place in a multicultural and digital context: The necessity of low-intensive meeting-places", Journal of Documentation, 61(3), 429¿441

Bjørneborn, L. (2017). Biblioteket som mulighedsrum for serendipitet og uformel læring. In C. Laskie (Ed.), Biblioteksdidaktik (pp. 183-212). København: Hans Reitzel. ISBN: 978-87-412-6735-7

Boulianne, Shelley (2015). Social media use and participation: a meta-analysis of current research. Information, Communication & Society, 18(5), 524-538. doi:10.1080/1369118X.2015.1008542

Bourdieu, Pierre (1995): Distinksjonen. Oslo; Pax Forlag, 30- 73

Colbjørnsen, T. (2017). Åpenhet i det digitale bibliotek : om politiske føringer og gnisninger mellom kommersiell bokbransje og bibliotek i en digital tid. I Astrid Anderson, m.fl. (red.), Det åpne bibliotek : forskningsbibliotek i endring (pp. 23-49). Oslo: Cappelen Damm Akademisk/NOASP. (Åpent tilgjengelig)

Direktoratet for forvaltning og ikt (2018). Veiledning i sosiale medier for offentlig forvaltning. Hentet 31.5.2018 fra https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/klart-sprak-og-brukerinvolvering/sosiale-medier/veiledning-i-sosiale-medier

Eriksson, Rune (2017). Litterære udstillinger i biblioteksrummet. I Cecilie Laskie (red.), Biblioteksdidaktik (pp. 157-182). København: Hans Reitzel. ISBN: 978-87-412-6735-7

*Håland, A. (2018). Å lese litteratur - litteraturformidling og lesestimulering. In L. H. Hjellup & R. S. Bergli (Eds.), Skolebiblioteket : læring og leseglede i grunnskolen (pp. 49-68). Oslo: Cappelen Damm akademisk. ISBN: 978-82-02-58780-2

Jochumsen, Henrik (2017). Biblioteket gennem 100 år - inhold, rammer og relationer. I Cecilie Laskie (red.), Biblioteksdidaktik (s. 17-48). København: Hans Reitzel. ISBN: 978-87-412-6735-7

Johannsen, Carl Gustav (2015). Teaching social media in public libraries ¿ Danish experiences. The Bottom Line: Managing library finances, 28(1/2), 19-25. doi:10.1108/BL-01-2015-0001

Larsen, Håkon (2018). Archives, libraries and museums in the Nordic model of the public sphere. Journal of Documentation, 74(1), 187-194. doi:10.1108/JD-12-2016-0148

Laskie, Cecilie (2017). Litteraturformidling - fra opbevaring til oplevelseslitteratur. I Cecilie Laskie (Red.), Biblioteksdidaktik (s. 17-48). København: Hans Reitzel. ISBN: 978-87-412-6735-7

Larson, Jeanette (2018 ) Håndbok i samlingsutvikling for bibliotek CREW. Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler. Drammen, Buskerud fylkesbibliotek

Naper, Cecilie (2013): ¿¿Hunting high and low¿. Amatøranmeldere og profesjonelle kritikere om fascinasjon og kvalitet¿, Jofried Karner Schmidt m.fl. (red.): Litteratursosiologiske perspektiv, Oslo, 270-305

*Newth, Erik (2003) Faglitteratur for barn ¿ forfatteren og formidlerens utfordringer. I: Holmefjord, Astrid m.fl. Ha¿ndbok i barnebibliotekarbeid. Å formidle litteratur for barn. Bergen, Fagbokforlaget, s. 49-58

Oterholm, Knut og Åse Kristine Tveit (2010): ¿Verdier i bevegelse. Litteraturformidlingen, bibliotekarprofesjonen og utdanningen¿, Dansk Biblioteksforskning, 6(1), 5-14

Rettberg, Jill Walker (2014). Blogging (2nd utg.). Cambridge: Polity Press.

Simons, Rachel N., Ocepek, Melissa G., & Barker, Lecia J. (2016). Teaching tweeting: Recommendations for teaching social media work in LIS and MSIS programs. Journal of Education for Library and Information Science, 57(1), 21-30. doi:http://dx.doi.org/10.12783/issn.2328-2967/57/1/2

Tveit, Åse Kristine (2004): Innganger. Om lesing og litteraturformidling, Bergen, kapittel 7 om utstillinger. Boka anbefales i sin helhet.Kontakt
heidi_kristin_olsen.jpg

Olsen, Heidi Kristin


Førstelektor medie- og dokumentasjonsvitenskap
Telefon: +4777645308 heidi.k.olsen@uit.no

Profilbilde.JPG

Bockwoldt, Juliane C


Stipendiat i medie- og dokumentasjonsvitenskap
Telefon: +4777645964 juliane.c.bockwoldt@uit.no

Kari Torill Guldahl ISK

Guldahl, Kari Torill


Studiekonsulent for medie- og dokumentasjonsvitenskap, kunsthistorie
Telefon: +4777644263 kari.t.guldahl@uit.no