høst 2018

MDV-1204 Bibliotek, samfunn og ledelse - 10 stp

Sist endret: 12.02.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som starter i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelor i medie- og dokumentasjonsvitenskap, studieretning medie- og dokumentforvaltning og årsstudiet i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad.

Innhold

Emnet gir en bred innføring i organisatoriske, politiske og samfunnsmessige spørsmål knyttet til folke- og fagbibliotekenes virksomhet. Med utgangspunkt i teoretiske perspektiver på organisasjon, ledelse og informasjonspolitikk, rettes fokuset mot biblioteket som organisasjon og mangfoldig samfunnsarena - i samspill med omgivelsene. Vi studerer forholdet mellom bibliotek, brukere og samfunn, og hvordan dette endres og utvikles lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Det legges vekt på å undersøke hvordan bibliotek- og bibliotekarrollen endres i lys av teknologisk/digital og samfunnsmessig endring, og hvilke implikasjoner det gir for utvikling, organisering og ledelse av bibliotek.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

 Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • bibliotek og biblioteksektoren i et organisatorisk, politisk og samfunnsmessig teoretisk perspektiv
 • aktuelle informasjonspolitiske spørsmål
 • bibliotekets særtrekk som universell velferdsinstitusjon og lokal møteplass, som arena for kontakt og debatt
 • ledelse av bibliotek

Ferdigheter

Studenten kan:

 • redegjøre for teoretiske perspektiver på organisasjon og ledelse, og informasjonspolitikk
 • bruke teoretiske begreper til å analysere bibliotekorganisasjonen og forholdet til grupper i lokalsamfunnet, både brukere av biblioteket og ikke-brukere
 • reflektere over aktuelle samfunnsmessige utviklingstrekks betydning for utvikling av relevante bibliotektjenester for brukere og lokalsamfunnet; her er tilpasning til befolkningssammensetningen særlig sentral for å kunne tilby relevante tjenester
 • reflektere over en virkelighet preget av digital ulikhet og mangel på sosial integrasjon mellom sosiale grupper lokalt, og formulere forslag til tiltak og aktiviteter der biblioteket og bibliotekaren deltar som en aktiv aktør i lokalsamfunnet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Noe undervisning kan bli gitt på engelsk. Andre eksamensspråk enn norsk er mulig etter søknad.

Undervisning

Forelesninger og studentaktiv undervisning/læring med bruk av digitale verktøy i form av databaser og sosiale medier. Det blir ca. 52 timer undervisning fordelt på 13 uker.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • muntlig presentasjon (5-10 min.) av en tekst fra pensum
 • et blogginnlegg om et tema innen bibliotekutvikling. Lenge: ca. 5000 tegn inkl. mellomrom

Eksamen består av:

 • 1 ukes hjemmeeksamen (10 sider)

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt, 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret.

Eksamensdato

Hjemmeoppgave utlevering 23.11.2018 innlevering 30.11.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

MDV-2204 Bibliotek, samfunn og ledelse 10 stp
DOK-2204 Bibliotek, samfunn og ledelse 10 stp

Pensum

Bøker:

Hanssen, Gro S., Helgesen, Marit, & Vabo, Signy I. (2018). Politikk og demokrati: en innføring i stats- og kommunalkunnskap (4. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. Kap 1, 7-10,14,15

Jacobsen, Dag Ingvar & Thorsvik, Jan (2013). Hvordan organisasjoner fungerer (4. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.

Mangset, P., & Hylland, O. M. (2017). Kulturpolitikk. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1-3,5,7,8.

Lankes, R. David (2016). Expect more : demanding better libraries for today's complex world (2nd. ed. ed.). S.l.: R.D. Lankes. ISBN: 9781522957805 (Åpent tilgjengelig)

Artikler:

Aabø, Svanhild, Audunson, Ragnar A., & Vårheim, Andreas (2010). How do public libraries function as meeting places? Library & Information Science Research, 32(1), 16-26. http://doi.org/10.1016/j.lisr.2009.07.008

Abu, Roziya, Grace, Marty, & Carroll, Mary (2011). The role of the rural public library in community development and empowerment. International Journal of the Book, 8(2), 63-74. Retrieved from https://codeethiopiadigitalbooks.files.wordpress.com/2014/08/rolecommunitylibrary.pdf

Audunson, Ragnar, & Aabø, Svanhild (2013). Biblioteket som motor i å skape lokalsamfunn med sammenhengskraft i en flerkulturell storbykontekst. Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling, 2(1), 39-50. Retrieved from https://oda.hioa.no/en/biblioteket-som-motor-i-a-skape-lokalsamfunn-med-sammenhengskraft-i-en-flerkulturell-storbykontekst

Björneborn, Lennart (2008). Serendipitetsfaktorer og brugeradfærd på det fysiske bibliotek. Dansk Biblioteksforskning, 4(2), 41-54. Retrieved from http://forskningsbasen.deff.dk/Share.external?sp=S56996640-3df1-11de8213-000ea68e967b&sp=Ssbi

Carlsen, Tine F., & Nissen, Mette (2014). 4-rumsmodellen som idégenereringsverktøj: En analyse af 4-rumsmodellens styrker og svagheder ved anvendelse i praksis. Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling, 3(1), 33-43. Retrieved from http://www.ntik.dk/2014/Nr1/Nissen.pdf

Evjen, Sunniva (2015). The image of an institution: Politicians and the urban library project. Library & Information Science Research, 37(1), 28-35. https://doi.org/10.1016/j.lisr.2014.09.004

Evjen, Sunniva & Audunson, Ragnar A. (2009). The complex library. New Library World, 110(3/4), 161-174. https://doi.org/10.1108/03074800910941356

Forskrift om kvalifikasjonskrav for ansatte i folkebibliotek. Retrieved January 3, 2014, from http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-12-20-1656

Frisvold, Øivind (2015). Da «Bibliotekrevolusjonen» kom til Norge: Amerikansk innflytelse i norske fag- og folkebibliotek . I Ragnar Audunson (red): Samle, formidle, dele : 75 år med bibliotekarutdanning. Oslo, ABM-media (s. 73-89)
https://oda.hioa.no/en/item/da-bibliotekrevolusjonen-kom-til-norge-amerikansk-innflytelse-i-norske-fag-og-folkebibliotek

Hoq, Kazi M. G. (2015). Rural library and information services, their success, failure and sustainability: a literature review. Information Development, 31(3), 294-310. http://doi.org/10.1177/0266666913515693

Jochumsen, H., Rasmussen, C. H., & Skot-Hansen, D. (2012). The four spaces - a new model for the public library. New Library World, 113(11/12), 586- 597. http://doi.org/10.1108/03074801211282948

Kulturdepartementet. (2015). Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018. Statens oppgaver og ansvar for utvikling av folkebibliotekene. Oslo: Kulturdepartementet. Retrieved from https://www.regjeringen.no/contentassets/e1dd0466444d4d5d9d02e8d6897d38fb/nasjonal_bibliotekstrategi_2015-2018.pdf

Lov om folkebibliotek. Retrieved January 3, 2014, from http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1985-12-20-108

Michalak, Sarah C. (2012). This Changes Everything: Transforming the Academic Library. Journal of Library Administration, 52(5), 411-423. http://doi.org/10.1080/01930826.2012.700801

Sentio. (2016). Brukeratferd i norske storbybibliotek 2015. Oslo: Sentio. https://issuu.com/bergenbibliotek/docs/brukeradferd_rapport_book_web og https://bergenbibliotek.no/om-biblioteket/dokumenter-og-rapporter/illustrert-brukeradferdundersoekelsen-2015

Universitets- og høgskolerådet. (2015).

dlt;a href="https://www.uhr.no/_f/p1/i032fbb43-f31c-4549-aa02-3317fac423a4/2015-uhrbkdstrategi_endelig_versjon.pdf">Bibliotek i universitets- og høgskolesektoren - utvikling, roller og oppgaver<a/> Oslo: Universitets- og høgskolerådet.

 Vårheim, Andreas (2014a). Trust and the role of the public library in the integration of refugees: The case of a Northern Norwegian city. Journal of Librarianship and Information Science, 46(1), 62-69. http://doi.org/10.1177/0961000614523636

Vårheim, Andreas (2014b). Trust in libraries and trust in most people: social capital creation in the public library. The Library Quarterly, 84(3), 258-277. http://doi.org/10.1086/676487

Vårheim, Andreas (2017). Public libraries, community resilience, and social capital. Information Research, 22(1).

Wynne, Ben, Dixon, Simon, Donohue, Neil, & Rowlands, Ian (2016). Changing the Library Brand: A Case Study. New Review of Academic Librarianship, 0(0), 1-13. http://doi.org/10.1080/13614533.2016.1156000Kontakt
heidi_kristin_olsen.jpg

Olsen, Heidi Kristin


Førstelektor medie- og dokumentasjonsvitenskap
Telefon: +4777645308 heidi.k.olsen@uit.no

Kari Torill Guldahl ISK

Guldahl, Kari Torill


Studiekonsulent for medie- og dokumentasjonsvitenskap, kunsthistorie
Telefon: +4777644263 kari.t.guldahl@uit.no