høst 2018

MFA-2011 Skipshydrodynamikk - 10 stp

Sist endret: 01.03.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

 • Lineær bølgeteori
 • Bølgekrefter på faste og flytende installasjoner.
 • Bevegelsesligninger for flytende installasjoner.
 • Svingekarakteristikk og egenperioder for dempede og udempede svingninger på bølgeoverflaten
 • Introduksjon til skipsmotstand og foilteori
 • Marine operasjoner.

Anbefalte forkunnskaper

TEK-1011 Anvendt mekanikk

Hva lærer du

Kunnskap

Kandidaten har:

 • Kunnskaper i regulær bølgeteori.
 • Kunnskap om krefter som virker på fartøyer og konstruksjoner til havs og beregningsmetoder for å bestemme disse,
 • Kunnskap om bevegelser til fartøy og flytende konstruksjoner og hvordan disse karakteriseres og beskrives matematisk,
 • Kunnskap om dempede og udempede svingninger på havoverflaten og kunne beskrive fase og egenperioder ved disse.
 • Grunnleggende kunnskap om skipmotstand, propellteori og foilteori og skal vite hvordan motstand til et skip bestemmes.
 • Grunnleggende kunnskaper om hvordan man planlegger marine operasjoner som løfteoperasjoner og tauing.

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • Beskrive og beregne regulære bølger.
 • Beskrive og beregne krefter fra bølger på installasjoner til havs.
 • Beskrive og beregne bevegelsesrespons til installasjoner i regulære bølger.
 • Beskrive svingekarakteristikk og beregne virkningen av dempning på installasjonens egenperiode i regulære bølger.
 • Gjøre empiriske motstands beregninger for skip og kunne gjøre enkle beskrivelser og beregninger på propell og løft.
 • Beskrive og planlegge marine operasjoner.

Generell kompetanse

 • Kunne analysere miljøkrefter til havs og hvordan disse påvirker installasjoner. Hvordan man kan planlegge sikre marine operasjoner ved å kunne beskrive krefter og respons til installasjoner.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og evt. engelsk

Undervisning

Forelesning 48 timer. Obligatoriske regneøvinger og datalab.

Eksamen

Muntlig eksamen

Bokstavkarakter A - F.

75% av obligatoriske øvinger må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Studenter som ikke har bestått eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

MS527 Skipsteknologi 10 stp
MFA-2002 Skipsteknologi - hydrodynamikk med framdrift 10 stp

Pensum

Oppgis ved studiestart.