høst 2018

PFF-1020 Eleven og læring i sentrum - 10 stp

Sist endret: 29.01.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er det første av tre obligatoriske pedagogikkemner i profesjonsdelen av lektorutdanningen trinn 8-13 ved UiT. Emnet er forbeholdt lektorutdanningen trinn 8-13 og kan ikke tas som enkeltemne.

Opptakskrav

 Jf. Opptakskrav i lektorutdanningen trinn 8-13, se også progresjonskrav i studieplanen.

Innhold

Emnet introduserer sentrale pedagogiske teoretiske perspektiver og autentiske problemstillinger fra elevenes skolehverdag. Ved å forene teori, forskning og bidrag fra praksis, gir emnet en innføring i kompleksiteter knyttet til profesjonsetikk og lærerens rolle som tilrettelegger for elevenes faglige og sosiale utvikling. Profesjonsetikk i dette emnet fokuserer mot etiske teorier og drøfting av relevante case relatert til lærerens etiske ansvar. Sentralt i emnet er beskrivelse, analyse og drøfting av klasseledelse og et godt læringsmiljø med grunnlag i observasjon og deltakelse i noen sentrale undervisningsaktiviteter.

 

Grunnleggende ferdigheter i informasjonskompetanse, muntlig aktivitet og skriveopplæring inngår som en del av dette emnet.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

 

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om;

 • sentrale læringsteoretiske perspektiver
 • betydningen av klasseledelse og et godt læringsmiljø
 • å ta elevens perspektiv
 • profesjonsetikk og etiske teorier
 • kritisk tenkning, danning og demokrati
 • observasjon som metode
 • ungdom og identitet
 • ungdom med utfordringer

 

Ferdigheter

Studenten kan;

 • reflektere over og diskutere læring i ulike kontekster og med ulikt formål
 • reflektere over strategier for å etablere et godt læringsmiljø
 • reflektere, diskutere og ta stilling i problemstillinger vedrørende profesjonsetikk
 • redegjøre for forholdet mellom kritisk tenkning, danning og demokrati

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningsformer og arbeidsformer omfatter forelesninger, seminarer, presentasjoner, arbeid i grupper, ikt baserte undervisningsformer og praktiske øvelser. Gjennom de ulike aktivitetene får studentene erfaring med varierte arbeidsmetoder, læremidler og uttrykks- og vurderingsformer.

 

Undervisningsomfanget er på om lag 40 timer.

Det foreligger en egen emnebeskrivelse for praksis PPF-1015, den angir læringsutbytte for praksis i lektorutdanningen for 1. år.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 

 • Bestått praksis PFF-1015
 • Deltakelse på 80 % av undervisningen
 • Obligatorisk nettkurs om informasjonskompetanse, skriveopplæring og formelle krav til kildebruk og referanse (iKomp)
 • Akademisk tekst fra egen praksis som skrives i grupper på to til tre studenter (omfang 3000 ord)
 • Gruppevis muntlig presentasjon av praksisrapport på seminar
 • Respons på medstudenters muntlige fremlegg av praksisrapport

Individuell muntlig eksamen bestående av presentasjon av og samtale om akademisk tekst fra praksis og eksaminasjon i ett sentralt tema fra pensum som trekkes

Tid: ca 20 min

 

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk. Ved karakter F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Timeplan

Pensum

Pensum i pedagogikk første studieår: ca 750 sider

Høst 2018 (kan komme mindre endringer)

Emneleder Astrid Strandbu astrid.strandbu@uit.no

 

Fire fagbøker må kjøpes. Akademika selger disse i pakke til rabattert pris. Fire bokkapitler og en artikkel som ikke er tilgjengelig via internett trykkes i kompendium som kan kjøpes på Akademika. I tillegg skriver studenten selv ut artikler og offentlige dokumenter som er tilgjengelige via internett. Det kan komme mindre endringer i pensumlista.

 

Fagbøker som skal kjøpes

 

Kallestad, Å. H. (red.), 2015, Å skrive fag, Fagbokforlaget, Bergen. (Følgende kapitler er pensum: 1, 2, 3 og 4.) (47 s.)

 

Lyngsnes, K. og Rismark, M., 2015, Didaktisk arbeid, Gyldendal Akademisk, Oslo. (Følgende kapitler er pensum: 1, 2, 3, 4 og 6.) (88 s.).

 

Nordahl, T., 2009, Eleven som aktør. Fokus på elevens læring og handlinger i skole, Universitetsforlaget, Oslo. (Hele boka er pensum, 181s.)

 

Ohnstad, F. O., 2018, Profesjonsetikk i skolen. Lærerens etiske ansvar, Cappelen Damm Akademisk, Oslo. (Følgende kapitler er pensum: 1, 2 og 3.) (87 s.)

 

 

Kapitler i bøker og artikkel (trykkes i kompendium som kjøpes på Akademika)

 

Bjørndal, C. R. P., 2015. Det vurderende øyet. Observasjon, vurdering og utvikling i undervisning og veiledning, s. 32-63, Gyldendal Akademisk, Oslo. (31 s.)

 

Germeten, S. og Bakke, J., 2013. ´Observasjon. Å innta klasserommet med egne sanser´, i M. Brekke og T. Tiller (red.), Læreren som forsker: innføring i forskningsarbeid i skolen, s. 109-123, Universitetsforlaget, Oslo. (14 s.)

 

Hattie, J., 2014. Synlig læring, s. 107-120, Cappelen Damm Akademisk, Oslo. (14 s.) (Litteraturliste til Hattie legges ut på den lokale plattformen Fronter)

 

Opdal, P. M., 2010. ´Dannelsesbegrepet som fundamentalbegrep´ i M. Brekke (red.), Dannelse i skolen og lærerutdanning, s. 18-28, Universitetsforlaget, Oslo. (11 s.)

 

Patton, L. D., 2008, `Learning Through Crisis: The Educator`s Role`, Wiley InterScience, 10-16. (www.interscience.wiley.com). DOI: 10.1002/abc.233 http://onlinelibrary.wiley.com/store/10.1002/abc.233/asset/233_ftp.pdf?v=1&t=j3y6c3l6&s=2045219c3912a0674f38b259adf6e5214c476cad (7 s.)

 

 

Artikler i vitenskapelige tidsskrift (skrives ut fra nettet)

 

Flatås, R. M., 2016, `Nysgjerrige elever i fremtidens skole`, Bedre Skole 1, 69-73 https://www2.udf.no/upload/Tidsskrifter/Bedre Skole/BS_1_2016/UTD-BedreSkole-0116-WEB_flataas.pdfhttps://www2.udf.no/upload/Tidsskrifter/Bedre Skole/BS_1_2016/UTD-BedreSkole-0116-WEB_flataas.pdf

https://www2.udf.no/upload/Tidsskrifter/Bedre%20Skole/BS_1_2016/UTD-BedreSkole-0116-WEB_flataas.pdf (5 s.)

 

Hegna, K., Ødegård, G. og Strandbu, Å., 2013, `En "sykt" seriøs ungdomsgenerasjon?` Tidsskrift for Norsk psykologforening 50(4), 374-377, http://www.psykologtidsskriftet.no/pdf/2013/374-377.pdf (4 s.)

 

Løvlie, L., 2011, `Politisk danning etter 22. juli` Utbildning & Demokrati 20(3), 51-65. https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/forskning/forskningsmiljoer/hs/humus/utbildning-och-demokrati/2011/nr-3/lars-lovlie---politisk-danning-etter-22.-juli.pdf (15 s.)

 

Patton, L. D., 2008, `Learning Through Crisis: The Educator`s Role`, Wiley InterScience, 10-16. (www.interscience.wiley.com). DOI: 10.1002/abc.233 http://onlinelibrary.wiley.com/store/10.1002/abc.233/asset/233_ftp.pdf?v=1&t=j3y6c3l6&s=2045219c3912a0674f38b259adf6e5214c476cad (7 s.)

 

Strandbu, A. og Schultz, J.-H., 2015, `Undervisning om kriser og katastrofer. Et pedagogisk mulighetsrom?` Tidsskriftet Barn 33(2), 41-53. ISSN 0800-1669 (14 s.) (Artikkelen trykkes i kompendiet)

 

Ødegård, G., 2016, `Ungdom, opprør og tilpasning. Et essay om generasjonsdannelser`, Sosiologi i dag 46(3-4), 9-37, http://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/1297/1285

(28 s.)

 

Øya, T. og Vestel, V., 2014, `Generasjonskløfta som forsvant`, Tidsskrift for ungdomsforskning 14(1), 99-133. https://journals.hioa.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/978/860 (34 s.)

 

Kapittel i festskrift (skrives ut fra nettet)

Foros, P. B., 2012, `Dannelsens dialektikk. Spenningen mellom det formale og det materiale`, i Eikseth, G., (red.), Utdanning mellom styring og danning: et nordisk panorama, s. 31-46, Akademia; Oslo. http://noles.skrivesenteret.no/wp-content/uploads/2014/02/Dannelsens_dialektikk.pdfhttp://noles.skrivesenteret.no/wp-content/uploads/2014/02/Dannelsens_dialektikk.pdf

http://noles.skrivesenteret.no/wp-content/uploads/2014/02/Dannelsens_dialektikk.pdf (16 s.)

 

 

Nettsider og offentlige dokumenter (skrives ut fra nettet)

 

Utdanningsdirektoratet (2017). Overordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen. (En del av læreplanverket - en videreføring av generell del av læreplanverket fra R-94 og L97, fastsatt 1.9.2017), hentet 19.6.18 fra thttps://www.regjeringen.no/contentassets/37f2f7e1850046a0a3f676fd45851384/overordnet-del---verdier-og-prinsipper-for-grunnopplaringen.pdf (19 s.)

 

Kunnskapsdepartementet. Lov om grunnskoler og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova). LOV-1998-07-17-61. (sist endret 1.1.2018), hentet 19.6.18 fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_1#KAPITTEL_1

 

Kunnskapsdepartementet NOU (2015:8), Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser, hentet 15.6. 2017 fra https://nettsteder.regjeringen.no/fremtidensskole/files/2015/06/NOU201520150008000DDDPDFS.pdf (107 s.)

 

Utdanningsforbindet. Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3, hentet 19.6.18 fra https://www.utdanningsforbundet.no/globalassets/var-politikk/publikasjoner/brosjyrer/larerprofesjonens-etiske-plattform-pa-1-2-3.pdf (lastet ned 19.6.18)

Undervisning Høst 2018
Undervisning f.lekt. Berit Janne Skog
rådgiver Geir Gabrielsen
prof. Astrid Strandbu
uni.lekt. Hella Veierud Busch
f.kons. Jørn Rune Ottem


Kontakt
Jørn Ottem.jpg

Jørn Ottem


Studiekonsulent
Telefon: +4777646181 jorn.r.ottem@uit.no

May Jensen


Praksiskonsulent
Telefon: +4777645286 may.jensen@uit.no