høst 2018

PFF-1020 Eleven og læring i sentrum - 10 stp

Sist endret: 29.01.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er det første av tre obligatoriske pedagogikkemner i profesjonsdelen av lektorutdanningen trinn 8-13 ved UiT. Emnet er forbeholdt lektorutdanningen trinn 8-13 og kan ikke tas som enkeltemne.

Opptakskrav

 Jf. Opptakskrav i lektorutdanningen trinn 8-13, se også progresjonskrav i studieplanen.

Innhold

Emnet introduserer sentrale pedagogiske teoretiske perspektiver og autentiske problemstillinger fra elevenes skolehverdag. Ved å forene teori, forskning og bidrag fra praksis, gir emnet en innføring i kompleksiteter knyttet til profesjonsetikk og lærerens rolle som tilrettelegger for elevenes faglige og sosiale utvikling. Profesjonsetikk i dette emnet fokuserer mot etiske teorier og drøfting av relevante case relatert til lærerens etiske ansvar. Sentralt i emnet er beskrivelse, analyse og drøfting av klasseledelse og et godt læringsmiljø med grunnlag i observasjon og deltakelse i noen sentrale undervisningsaktiviteter.

 

Grunnleggende ferdigheter i informasjonskompetanse, muntlig aktivitet og skriveopplæring inngår som en del av dette emnet.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

 

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om;

 • sentrale læringsteoretiske perspektiver
 • betydningen av klasseledelse og et godt læringsmiljø
 • å ta elevens perspektiv
 • profesjonsetikk og etiske teorier
 • kritisk tenkning, danning og demokrati
 • observasjon som metode
 • ungdom og identitet
 • ungdom med utfordringer

 

Ferdigheter

Studenten kan;

 • reflektere over og diskutere læring i ulike kontekster og med ulikt formål
 • reflektere over strategier for å etablere et godt læringsmiljø
 • reflektere, diskutere og ta stilling i problemstillinger vedrørende profesjonsetikk
 • redegjøre for forholdet mellom kritisk tenkning, danning og demokrati

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningsformer og arbeidsformer omfatter forelesninger, seminarer, presentasjoner, arbeid i grupper, ikt baserte undervisningsformer og praktiske øvelser. Gjennom de ulike aktivitetene får studentene erfaring med varierte arbeidsmetoder, læremidler og uttrykks- og vurderingsformer.

 

Undervisningsomfanget er på om lag 40 timer.

Det foreligger en egen emnebeskrivelse for praksis PPF-1015, den angir læringsutbytte for praksis i lektorutdanningen for 1. år.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 

 • Bestått praksis PFF-1015
 • Deltakelse på 80 % av undervisningen
 • Obligatorisk nettkurs om informasjonskompetanse, skriveopplæring og formelle krav til kildebruk og referanse (iKomp)
 • Akademisk tekst fra egen praksis som skrives i grupper på to til tre studenter (omfang 3000 ord)
 • Gruppevis muntlig presentasjon av praksisrapport på seminar
 • Respons på medstudenters muntlige fremlegg av praksisrapport

Individuell muntlig eksamen bestående av presentasjon av og samtale om akademisk tekst fra praksis og eksaminasjon i ett sentralt tema fra pensum som trekkes

Tid: ca 20 min

 

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk. Ved karakter F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Timeplan

Pensum

Pensum i pedagogikk første studieår: ca 750 sider

Høst 2018 (kan komme mindre endringer)

Emneleder Astrid Strandbu astrid.strandbu@uit.no

 

Fire fagbøker må kjøpes. Akademika selger disse i pakke til rabattert pris. Fire bokkapitler og en artikkel som ikke er tilgjengelig via internett trykkes i kompendium som kan kjøpes på Akademika. I tillegg skriver studenten selv ut artikler og offentlige dokumenter som er tilgjengelige via internett. Det kan komme mindre endringer i pensumlista.

 

Fagbøker som skal kjøpes

 

Kallestad, Å. H. (red.), 2015, Å skrive fag, Fagbokforlaget, Bergen. (Følgende kapitler er pensum: 1, 2, 3 og 4.) (47 s.)

 

Lyngsnes, K. og Rismark, M., 2015, Didaktisk arbeid, Gyldendal Akademisk, Oslo. (Følgende kapitler er pensum: 1, 2, 3, 4 og 6.) (88 s.).

 

Nordahl, T., 2009, Eleven som aktør. Fokus på elevens læring og handlinger i skole, Universitetsforlaget, Oslo. (Hele boka er pensum, 181s.)

 

Ohnstad, F. O., 2018, Profesjonsetikk i skolen. Lærerens etiske ansvar, Cappelen Damm Akademisk, Oslo. (Følgende kapitler er pensum: 1, 2 og 3.) (87 s.)

 

 

Kapitler i bøker og artikkel (trykkes i kompendium som kjøpes på Akademika)

 

Bjørndal, C. R. P., 2015. Det vurderende øyet. Observasjon, vurdering og utvikling i undervisning og veiledning, s. 32-63, Gyldendal Akademisk, Oslo. (31 s.)

 

Germeten, S. og Bakke, J., 2013. ´Observasjon. Å innta klasserommet med egne sanser´, i M. Brekke og T. Tiller (red.), Læreren som forsker: innføring i forskningsarbeid i skolen, s. 109-123, Universitetsforlaget, Oslo. (14 s.)

 

Hattie, J., 2014. Synlig læring, s. 107-120, Cappelen Damm Akademisk, Oslo. (14 s.) (Litteraturliste til Hattie legges ut på den lokale plattformen Fronter)

 

Opdal, P. M., 2010. ´Dannelsesbegrepet som fundamentalbegrep´ i M. Brekke (red.), Dannelse i skolen og lærerutdanning, s. 18-28, Universitetsforlaget, Oslo. (11 s.)

 

Patton, L. D., 2008, `Learning Through Crisis: The Educator`s Role`, Wiley InterScience, 10-16. (www.interscience.wiley.com). DOI: 10.1002/abc.233 http://onlinelibrary.wiley.com/store/10.1002/abc.233/asset/233_ftp.pdf?v=1&t=j3y6c3l6&s=2045219c3912a0674f38b259adf6e5214c476cad (7 s.)

 

 

Artikler i vitenskapelige tidsskrift (skrives ut fra nettet)

 

Flatås, R. M., 2016, `Nysgjerrige elever i fremtidens skole`, Bedre Skole 1, 69-73 https://www2.udf.no/upload/Tidsskrifter/Bedre Skole/BS_1_2016/UTD-BedreSkole-0116-WEB_flataas.pdfhttps://www2.udf.no/upload/Tidsskrifter/Bedre Skole/BS_1_2016/UTD-BedreSkole-0116-WEB_flataas.pdf

https://www2.udf.no/upload/Tidsskrifter/Bedre%20Skole/BS_1_2016/UTD-BedreSkole-0116-WEB_flataas.pdf (5 s.)

 

Hegna, K., Ødegård, G. og Strandbu, Å., 2013, `En "sykt" seriøs ungdomsgenerasjon?` Tidsskrift for Norsk psykologforening 50(4), 374-377, http://www.psykologtidsskriftet.no/pdf/2013/374-377.pdf (4 s.)

 

Løvlie, L., 2011, `Politisk danning etter 22. juli` Utbildning & Demokrati 20(3), 51-65. https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/forskning/forskningsmiljoer/hs/humus/utbildning-och-demokrati/2011/nr-3/lars-lovlie---politisk-danning-etter-22.-juli.pdf (15 s.)

 

Patton, L. D., 2008, `Learning Through Crisis: The Educator`s Role`, Wiley InterScience, 10-16. (www.interscience.wiley.com). DOI: 10.1002/abc.233 http://onlinelibrary.wiley.com/store/10.1002/abc.233/asset/233_ftp.pdf?v=1&t=j3y6c3l6&s=2045219c3912a0674f38b259adf6e5214c476cad (7 s.)

 

Strandbu, A. og Schultz, J.-H., 2015, `Undervisning om kriser og katastrofer. Et pedagogisk mulighetsrom?` Tidsskriftet Barn 33(2), 41-53. ISSN 0800-1669 (14 s.) (Artikkelen trykkes i kompendiet)

 

Ødegård, G., 2016, `Ungdom, opprør og tilpasning. Et essay om generasjonsdannelser`, Sosiologi i dag 46(3-4), 9-37, http://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/1297/1285

(28 s.)

 

Øya, T. og Vestel, V., 2014, `Generasjonskløfta som forsvant`, Tidsskrift for ungdomsforskning 14(1), 99-133. https://journals.hioa.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/978/860 (34 s.)

 

Kapittel i festskrift (skrives ut fra nettet)

Foros, P. B., 2012, `Dannelsens dialektikk. Spenningen mellom det formale og det materiale`, i Eikseth, G., (red.), Utdanning mellom styring og danning: et nordisk panorama, s. 31-46, Akademia; Oslo. http://noles.skrivesenteret.no/wp-content/uploads/2014/02/Dannelsens_dialektikk.pdfhttp://noles.skrivesenteret.no/wp-content/uploads/2014/02/Dannelsens_dialektikk.pdf

http://noles.skrivesenteret.no/wp-content/uploads/2014/02/Dannelsens_dialektikk.pdf (16 s.)

 

 

Nettsider og offentlige dokumenter (skrives ut fra nettet)

 

Utdanningsdirektoratet (2017). Overordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen. (En del av læreplanverket - en videreføring av generell del av læreplanverket fra R-94 og L97, fastsatt 1.9.2017), hentet 19.6.18 fra thttps://www.regjeringen.no/contentassets/37f2f7e1850046a0a3f676fd45851384/overordnet-del---verdier-og-prinsipper-for-grunnopplaringen.pdf (19 s.)

 

Kunnskapsdepartementet. Lov om grunnskoler og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova). LOV-1998-07-17-61. (sist endret 1.1.2018), hentet 19.6.18 fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_1#KAPITTEL_1

 

Kunnskapsdepartementet NOU (2015:8), Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser, hentet 15.6. 2017 fra https://nettsteder.regjeringen.no/fremtidensskole/files/2015/06/NOU201520150008000DDDPDFS.pdf (107 s.)

 

Utdanningsforbindet. Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3, hentet 19.6.18 fra https://www.utdanningsforbundet.no/globalassets/var-politikk/publikasjoner/brosjyrer/larerprofesjonens-etiske-plattform-pa-1-2-3.pdf (lastet ned 19.6.18)Kontakt
Jørn Ottem.jpg

Jørn Ottem


Rådgiver
Telefon: +4777646181 jorn.r.ottem@uit.no

May Jensen


Praksiskonsulent
Telefon: +4777645286 may.jensen@uit.no