høst 2018

PFF-2000 Profesjonsfag år 3 i lektorutdanning for trinn 8-13 - 20 stp

Sist endret: 08.02.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på lektorutdanningen. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Opptakskrav

PFF-1014 Profesjonsfag år 1 i lektorutdanning for trinn 8-13, PFF-1015 Praksis år 1 i lektorutdanning for trinn 8-13 , PFF-1016 Praksis år 2 i lektorutdanning for trinn 8-13 eller PFF-1001 Examen paedagogicum for lektorutdanningene, PFF-5055 Praksis 2. år lektorutdanning 8.-13. trinn

Fagstudier som beskrevet i studieplanen, minimum 90 studiepoeng. Totalt 100 studiepoeng.

Innhold

Emnet består av pedagogikk og fagdidaktikk.

Lærerens sentrale oppgave er å planlegge og gjennomføre opplæring, vurdere læring og veilede elevene i deres læringsarbeid. For å kunne planlegge undervisning, trengs det kompetanse i å omsette de faglige målene i læreplanen til praktisk undervisning. Opplæringa er organisert i fag og fagenes egenart, deres legitimering i samfunn og skole og deres utvikling vil være sentrale temaer.

Kunnskap om elevenes læreforutsetninger og livsverden er nødvendig for å gi en undervisning som er tilpasset mangfoldet blant elevene. Sentrale læringsteorier vil bli knyttet opp mot fagene og studentens praksiserfaringer. Klasselederkompetanse introduseres som en viktig del av lærerrollen.

Yrkesetisk kompetanse inngår i alle sider ved lærerarbeidet. Studentene vil få innføring i kravene til lærerens yrkesutøvelse. I tillegg vil studentene drøfte etiske dilemmaer og løsningsstrategier.

Praksis: se emnebeskrivelse for PFF-2001.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

Kandidaten har

 • kunnskap om lovverk, læreplaner og andre styringsdokumenter og det verdigrunnlag disse bygger på
 • kjennskap til samiske barns og ungdoms rett til opplæring i tråd med opplæringsloven og gjeldende læreplanverk
 • ha kunnskap om egne fags egenart, utvikling og legitimering i skole og samfunn
 • kunnskap om hva klasseledelse betyr for et godt læringsmiljø
 • kunnskap om hvilken betydning motivasjon har for læring
 • kunnskap om yrkesetikk og aktuelle yrkesetiske utfordringer
 • kunnskap om tilpassa opplæring og differensiering
 • kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og flerkulturelle kontekster
 • kunnskap om sentrale lærings- og undervisningsteorier, med vekt på vurdering, metoder og arbeidsmåter i egne fag
 • kunnskap om fagspesifikke lærings- og kunnskapsmodeller  
 • kunnskap om hva grunnleggende ferdigheter er og hvorfor de har en plass i alle fag
 • kunnskap om kompleksiteten knytta til vurdering i skolefaget

 

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • planlegge læringsforløp i samsvar med forskriftene og forankring i egne fag og fagdidaktikk
 • gjennomføre undervisningssekvenser for sine medstudenter
 • bidra til at konstruktive dialoger utvikles gjennom respons på medstudenters undervisning og tekstframlegg
 • bruke digitale verktøy i egen læring og i undervisning
 • gi underveisvurdering og sluttvurdering, bruke faglige kjennetegn på måloppnåelse og gi faglige begrunnelse for karakterer

 

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • vurdere læreplaner kritisk og konstruktivt som grunnlag for egen og kollegial lærerpraksis
 • vise profesjonsetisk holdning i relasjon til alle sider ved læreryrket og vise vilje og evne til å respektere den enkelte elevs integritet, og bidra til å utvikle elevene til bli aktive og selvstendige
 • analysere og forstå praksiserfaringer ved bruk av teori
 • kritisk vurdere egen og andres praksis i møte med elevens forutsetninger, interesser og behov med referanse til teori og praksis
 • bygge gode relasjoner og kommunisere godt med elever, medstudenter og kolleger

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk

Undervisning

Teoriperioden er inndelt i to: en periode før og en periode etter praksis.

Det legges opp til et bredt undervisningsrepertoar med forelesninger, individuelle studier og læring i grupper og undervisnings- og læringsformer ved hjelp av digitale verktøy.

Undervisningsomfanget er på om lag 80 timer. I noen av temaene er undervisninga i fagdidaktikk og pedagogikk integrert.

Emnet evalueres etter hver teoriperiode. I tillegg gjennomføres gruppedrøftinger og skriftlige oppsummeringer som del av studieevalueringen.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • deltatt på 80% av undervisningen
 • presentert et muntlig fremlegg og gitt respons til medstudenters fremlegg i pedagogikk
 • presentert gitte deler av  pensum i fag 1 for medstudenter (ca. 15 minutter)
 • gitt muntlig respons på medstudenters presentasjoner fra pensum i fag 1

 

Eksamen består av:

 • Pedagogikk: Muntlig eksamen skjer i grupper på 2 studenter. Tid: ca.  30 minutter. Individuell karakter teller 50 % av endelig karakter
 • Fagdidaktikk: 6-timers åpen-bok-eksamen i fag 2. Teller 50% av endelig karakter.

Det gis en samlet karakter for emnet. Ved bedømmelse av eksamen benyttes karakterskala A-F.

Ved karakteren F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.

Eksamensdato

Fagdidaktikk - 6-timers å
pen bok eksamen i fag 2 07.12.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

PFF-5053 Pedagogikk og fagdidaktikk 3. år lektorutdanning 8.-13. trinn 20 stp
PFF-2021 Samfunnsfagsdidaktikk 5 stp
PFF-2022 Naturfagdidaktikk 1A 5 stp
PFF-2023 Naturfagdidaktikk 1B 5 stp
PFF-2024 Religionsdidaktikk 5 stp
PFF-2025 Norskdidaktikk 5 stp
PFF-2026 Matematikkdidaktikk 5 stp
PFF-2027 Historiedidaktikk 5 stp
PFF-2028 Fremmedspråksdidaktikk 5 stp
PFF-2029 Engelskdidaktikk 5 stp

Pensum

Pensum vil ha et omfang på ca 800 sider. Pensum vil foreligge før 15. juni.
Undervisning Høst 2018
Fellesundervisning i Pedagogikk uni.lekt. Hans-Georg Køller
dosent Eli Moksnes Furu
Samfunnsfagsdidaktikk uni.lekt. Willy Gjerde
Historiedidaktikk f.aman. Rolf Inge Larsen
uni.lekt. Mats Andre Håkonsen
Fremmedspråksdidaktikk uni.lekt. Tove Beate Jensen
Norskdidaktikk uni.lekt. Hella Veierud Busch
Naturfagsdidaktikk I uni.lekt. Hans-Georg Køller
Naturfagsdidaktikk II uni.lekt. Hans-Georg Køller
Matematikkdidaktikk prof. Anne Birgitte Fyhn
f.aman. Per Øystein Haavold
Engelskdidaktikk uni.lekt. Christopher Loe Olsen
Basisgruppe 1, Eli Moksnes Furu dosent Eli Moksnes Furu
Basisgruppe 2, Willy Gjerde uni.lekt. Willy Gjerde
Basisgruppe 3, Mats Håkonsen uni.lekt. Mats Andre Håkonsen
Basisgruppe 4, Hans Georg Køller uni.lekt. Hans-Georg Køller
Basisgruppe 5, Tove Beate Jensen uni.lekt. Tove Beate Jensen
Basisgruppe 6 Hella Veierud Busch uni.lekt. Hella Veierud Busch
Basisgruppe 7 Anne Birgitte Fyhn prof. Anne Birgitte Fyhn
Basisgruppe 8 Christopher Loe Olsen uni.lekt. Christopher Loe Olsen
Praksis Praksis i uke 40-46 mandag til fredagKontakt
Jørn Ottem.jpg

Jørn Ottem


Studiekonsulent
Telefon: +4777646181 jorn.r.ottem@uit.no

May Jensen


Praksiskonsulent
Telefon: +4777645286 may.jensen@uit.no