høst 2018

PFF-2001 Praksis år 3 i Lektorutdanning for trinn 8-13 - 0 stp

Sist endret: 29.01.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet inngår i praksisdelen av utdanningen og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er obligatorisk.

Obligatorisk forkunnskapskrav

PFF-1014 Profesjonsfag år 1 i lektorutdanning for trinn 8-13, PFF-1015 Praksis år 1 i lektorutdanning for trinn 8-13, PFF-1016 Praksis år 2 i lektorutdanning for trinn 8-13 eller PFF-1001 Examen paedagogicum for lektorutdanningene, PFF-5055 Praksis 2. år lektorutdanning 8.-13. trinn

Innhold

Emnet har to hovedfokus.

Det første er at det legges særlig vekt på utprøving og grunnleggende mestring av sentrale vurderings- og arbeidsformer.

Det andre hovedfokuset vil være læreren som leder av klassen med ansvar for utvikling av læringsmiljøet.

I og med at praksis gjennomføres som parpraksis, vil også kollegasamarbeid og veiledning være et tema.

Yrkesetiske problemstillinger vil inngå i alle sider av praksisopplæringa.

Hva lærer du

Etter bestått praksis skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse Kandidaten har

 • erfaringsbasert kunnskap om å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning tilpasset ulike elevforutsetninger
 • innsikt i skolens ulike læringsarenaer, utforming og ressurser, inkludert dens sosiale, kulturelle og fysiske omgivelser

Ferdigheter Kandidaten kan

 • planlegge og gjennomføre tilpassede undervisnings- og læringsforløp i samsvar med læreplaner og lovverk
 • bruke og begrunne ulike vurderingsformer og vurderingskriterier
 • framstå som tydelig klasseleder og bidra til et læringsfremmende klassemiljø
 • samarbeide med studentkollegaer, veiledere, andre lærere og ledelsen i undervisning og øvrige profesjonsaktiviteter
 • bruke digitale verktøy i undervisning

Kompetanse Kandidaten kan

 • reflektere over fag, undervisning og elevenes læring i lys av aktuelle læreplaner
 • reflektere over profesjonsetiske perspektiver og vise vilje og evne til å respektere den enkelte elevs integritet
 • kritisk vurdere egen og andres praksis
 • bygge læringsfremmende relasjoner og kommunisere godt med elever, medstudenter, veiledere og øvrig personale

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Praksis i seg selv gir ikke egne studiepoeng, men regnes som en obligatorisk del av samlet utdanning. Praksis utgjør til sammen 7 uker - 35 dager i høstsemesteret. Praksis gjennomføres til vanlig som gruppepraksis.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før man kan få vurdering i praksis:

 • Aktiv deltakelse på all praksis og møtt alle krav i praksisen
 • fulgt lærernes normale arbeidsdag og deltatt på ulike samarbeidsarenaer
 • utarbeidet planer for undervisningsøkter som grunnlag for løpende veiledning
 • levert planleggingsdokument før praksisbesøk fra universitetslærer

Praksis vurderes av en kommisjon som består av praksislærere og universitetslærer fra Institutt for lærerutdanning og pedagogikk.

Vurderingsuttrykket er bestått/ikke bestått.

En student som får karakteren ikke bestått i praksis, kan gjøre 1- ett  nytt forsøk på å bestå denne praksisperioden. Nytt forsøk kan først gjøres når neste kull gjennomfører praksis påfølgende studieår.

Dersom studenten heller ikke da oppnår karakteren bestått i praksis, må studenten slutte på utdanningen.

TimeplanKontakt

May Jensen


Praksiskonsulent
Telefon: +4777645286 may.jensen@uit.no