høst 2018

PSY-1511 Statistikk og metode I - 5 stp

Sist endret: 08.02.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på profesjonsstudiet eller bachelorstudiet i psykologi. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir en innføring i statistikk og forskningsmetoder med relevans for psykologifaget. Dette omfatter beskrivende statistikk (eks. sentraltendens og spredning) og slutningsstatistikk basert på sannsynlighetsfordelinger, konfidensintervaller og hypotesetesting, og særlig t-test og korrelasjonsanalyser. Emnet berører også forskningsetikk med vekt på at studentene skal lære seg å unngå plagiering.

Emnet gir en kort innføring i bruk av et statistikkprogram.

 

Emnet omfatter kunnskap som kreves for å lese og vurdere forskningslitteratur.

Anbefalte forkunnskaper

PSY-1012 Psykologisk metodologi

Hva lærer du

Ferdigheter:

  • Kunne orientere seg om forskningsetiske retningslinjer og følge disse
  • Kunne drøfte grunnleggende prinsipper for beskrivende statistikk og slutningsstatistikk
  • Kunne avgjøre når korrelasjonsanalyse og t-test er egnet til å analysere data

Kunnskaper:

  • Drøfte hva vitenskapelig plagiering er
  • Beskrive prinsippet bak frekvensbaserte sannsynlighetsfordelinger
  • Beskrive et konfidensintervall
  • Beskrive prinsippet bak en signifikanstest
  • Beskrive begrepet statistisk styrke

Generell kompetanse:

  • Kunne gjennomføre en t-test og rapportere resultatene i henhold til APA standarden
  • Kunne gjennomføre en korrelasjonsanalyse og rapportere resultatene i henhold til APA standarden

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisning i emnet gis hvert høstsemester, med ca. seks forelesninger (2 * 45 minutter). I tillegg gis det seminarundervisning i grupper. Seminarundervisningen inkluderer også øvelser i et statistikkprogram. Deltakelse på forelesninger og gruppearbeid anbefales, men er ikke obligatorisk.

All undervisning er relevant for studentenes utvikling som kyndige yrkesutøvere. Dermed oppfordres studentene til å delta aktivt i all undervisning som tilbys.

Eksamen

Arbeidskravet har to deler. Del 1 består av å fylle ut et kort, nettbasert spørreskjema. Del 2 består av å gjennomføre, fortolke og rapportere ulike statistiske analyser av et datasett. Del 2 av arbeidskravet vurderes til godkjent/ ikke godkjent. Del 1 av arbeidskravet må være gjennomført og del 2 må være godkjent før endelig eksamen kan avlegges. Arbeidskravets to deler må begge gjennomføres samme semester som emnet tas. Tidligere gjennomførte arbeidskrav godkjennes ikke.

Eksamen: 4-timers skriftlig skoleeksamen. Spørsmålene blir gitt i form av kortsvarsoppgaver. Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått.

Det tilbys kontinuasjonseksamen ved karakteren F tidlig i det påfølgende semester.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 19.10.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

PSY-1501 Grunnleggende statistikk og metode 5 stp

Pensum

Field, A. (2018). Discovering statistics using IBM SPSS statistics (Fifth ed.). London: Sage. Kapittel 1-4, pluss kapitlene 6, 8 og 10 (ca. 350 sider), samt noe tilleggslitteratur og materiale utdelt i forbindelse med forelesninger og gjort tilgjengelig i Canvas.