høst 2018

RAD-1010 Anatomi og fysiologi - 15 stp

Sist endret: 08.02.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er en del av studieprogrammet bachelor i radiografi og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

 Studentene tilegner seg kunnskaper innen anatomi og forståelse for hvordan kroppen fungerer som en funksjonell enhet.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne:

  • beskrive og gjøre rede for kroppens anatomiske strukturer, oppbygging og funksjon
  •  beskrive organers beliggenhet i forhold til hverandre, i ulike plan (sagittalt, aksialt og koronalt) på røntgenbilder og anatomiske modeller (topografisk)
  • gjøre rede for sentralnervesystemets oppbygging og funksjon
  •  forklare det perifere og autonome  nervesystemets oppbygging og funksjon, samt samspill mellom ulike organer og funksjoner
  • gjøre rede for muskel-, skjelett-, respirasjons-, sirkulasjons-, og fordøyelsessystemets basalfysiologi, samt nyrer og urinveier
  • kjenne til sanseapparatets, forplantningssystemets og det endokrine systemets anatomi og fysiologi
  • beskrive kroppen som funksjonell enhet, samspill mellom ulike organer og funksjoner
  • identifisere anatomiske strukturer på røntgenbilder                                                                                                

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid og selvstudium

Eksamen

Ett arbeidskrav. Individuell skriftlig skoleeksamen. Varighet 6 timer. Ved vurdering av eksamen benyttes karakterskalaen A-E for bestått og F for ikke bestått. Det gis mulighet for en kontinuasjonseksamen uten at dette får følger for studieprogresjonen.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 18.12.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

RADI-102A Anatomi og fysiologi 15 stp
Undervisning Høst 2018
Første oppmøte: se timeplan på nettet
Forelesninger prof. Tor Brynjar Stuge
dosent Helen Egestad
uni.lekt. Rigmor Katrine Johansen
f.lekt. Kjell Lindgård
uni.lekt. Laila Johanna Lindgård
uni.lekt. Cato Johansen
uni.lekt. Kurt Jonny Johansen
uni.lekt. Henning Joachim Nysted
stip. Synne Simonsen Hansen
Første oppmøte: se timeplan på nett

Ferdighetstrening uni.lekt. Cato Johansen
uni.lekt. Viggo Halvdan Nordgård-Kristensen
uni.lekt. Henning Joachim Nysted
Gruppeundervisning Første oppmøte: se timeplan

Gruppearbeid Første oppmøte: se timeplan på net

Gruppearbeid gr. A prof. Tor Brynjar Stuge
uni.lekt. Rigmor Katrine Johansen
f.lekt. Kjell Lindgård
uni.lekt. Laila Johanna Lindgård
uni.lekt. Cato Johansen
uni.lekt. Kurt Jonny Johansen
uni.lekt. Henning Joachim Nysted
stip. Synne Simonsen Hansen
Første oppmøte: se timeplan på net

Gruppearbeid gr. B uni.lekt. Henning Joachim Nysted
Første oppmøte: se timeplan på net

Gruppearbeid gr. C stip. Synne Simonsen Hansen
Første oppmøte: se timeplan på net

Seminar f.lekt. Kjell Lindgård
stip. Synne Simonsen Hansen
Første oppmøte: se timeplan på nett