høst 2018

RAD-1021 Radiografens faglige fundament - 5 stp

Sist endret: 08.02.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er tilrettelagt for studenter med studierett på Bachelor i radiografi. Tilbys ikke som enkeltemne.

Innhold

Emnet inneholder introduksjon til faget radiografi og radiograffunksjonen. Det inngår sikkerhetsopplæring i strålevern og innføring i apparatlære og informasjonsteknologi. Yrkeshistorie, grunnleggende strålefysikk, yrkesetikk og faglig fundament er sentrale emner.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne:

  • forklare radiografens ulike hovedarbeidsområder og funksjoner
  • beskrive radiografifagets historie og utvikling
  • beskrive hovedprinsipper ved røntgen fotografering og diagnostikk
  • beskrive dannelse av røntgenstråling
  • forklare oppbygging og funksjon av et røntgenlaboratorium med tilhørende utstyr og komponenter
  • beskrive radiografens etiske retningslinjer
  • redegjøre for radiografers taushetsplikt
  • forklare grunnleggende begreper, teorier og prinsipper som anvendes i strålefysikken 
  • skjelne mellom vitenskapelig og ikke- vitenskapelig arbeid/virksomhet

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, selvstudium, ferdighetstrening, gruppearbeid og observasjonspraksis. 

Eksamen

Observasjonspraksis/ferdighetstrening må være gjennomført i henhold til krav om praksisdeltakelse før studenten kan framstille seg til eksamen. Individuell skriftlig hjemmeeksamen med gitt problemstilling. Varighet 2 dager. Ved vurdering av eksamen brukes vurderingsuttrykket bestått/ikke bestått.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen utlevering 24.09.2018 innlevering 26.09.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Undervisning Høst 2018
13.08.2013
Forelesning dosent Helen Egestad
f.bibl. Eirik Reierth
uni.lekt. Rigmor Katrine Johansen
uni.lekt. Laila Johanna Lindgård
uni.lekt. Henning Joachim Nysted
øvinglær. Siri Marlen Nordeng Lillegaard
ferdighetstrening uni.lekt. Cato Johansen
uni.lekt. Henning Joachim Nysted