høst 2018

REL-1000 Innføring i religionsvitenskap - 10 stp

Sist endret: 26.02.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorgradsprogram i religionsvitenskap og teologi, og for studenter på lektorutdanning med studieretning eller fag 2 i religionsvitenskap. Passer som støtteemne for andre humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.

Innhold

Emnet gir en innføring i utvalgte religioner sine myter, historier, institusjoner, ritual og teologiske system, samt i det religionsvitenskapelige studiet av disse. Sentrale religionsvitenskapelige begrep, kildekritiske spørsmål og historisk-kritisk metode står i fokus. I tillegg er det lagt vekt på analyse og skriving av akademiske tekster.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

  • utvalgte religioners myter, historier, institusjoner, ritual og teologiske system
  • sentrale begrep og problemstillinger knytt til studiet av religioner
  • religionsvitenskapen sin fagtradisjon og egenart
  • grunnleggende forståelse for hvordan kilder og informasjon blir brukt i akademiske tekster
  • grunnleggende forståelse for krav til akademiske tekster.  

Ferdigheter

Studenten kan:

  • analysere fagstoff og trekke egne slutninger
  • nytte relevante resultat fra forsking innen faget
  • skrive en argumenterende tekst basert på kjennskap til faget sitt innhold og egenart
  • ta imot og gi saklig respons på faglige tekster.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk. For å utvikle kompetanse i engelsk fagspråk hos norskspråklige studenter og/eller integrere studenter med annet morsmål enn norsk/annet skandinavisk språk, kan undervisningsspråket også være engelsk.

Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Emnet består av 20 timer forelesning og 16 timer seminar. Seminarene er knyttet til lesing og skriving av akademiske tekster. Det forutsettes aktiv deltakelse på forelesning og seminar. Studentene oppfordres til egenaktivitet, for eksempel i form av etablering av kollokviegrupper. 

Undervisningen, som gis i løpet av semesteret, er en del av det kunnskapsgrunnlaget studentene kan prøves i til eksamen.

Kvalitetssikring av emnet

Emnet evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Arbeidskravet er knyttet til seminar i innføring av tekstanalyse og skriving av akademiske tekster, og består av et skriftlig arbeid på 4-5 sider (ca. 2000-2500 ord). Studenter som har gjennomført et slikt kurs, har en bachelor- eller mastergrad fra før må søke om fritak innen 17. september.

Eksamen består av: 4-timers skriftlig eksamen og påfølgende muntlig eksamen.

Studentene kan kun gå opp til muntlig eksamen dersom skriftlig eksamen vurderes til bestått (A-E). Den muntlige eksamen virker justerende på oppgavens karakter.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 07.12.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Brodersen, R. B. & F. J. Bråten & A. Reiersgaard & K. Slethei & K. Ågotnes. 2007. Tekstens autoritet. Tekstanalyse og skriving i akademia, s. 19-61. Oslo: Universitetsforlaget. (43 sider). Lærebok tilknyttet seminar om tekstanalyse og akademisk skriving.

Gyldendals religionshistorie: Ritualer, mytologi, ikonografi. Red. T. Jensen, M. Rothstein & J.P. Sørensen. København 2011: Gyldendal 2. utg. (763 sider).

Bhagavadgita. 1990. Oversatt av Jens Braarvig, forord av Per Kværne. Oslo: Universitetsforlaget. 125 sider.

Kristiansen, Roald E.: På seidejakt i Tromsdalen. Et mulig offersted ved Sála¿oaivi. DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift 2007 (4). ISSN 1501-9934.s 43 - 52.Kontakt
SIv Rasmussen

Siv Rasmussen


Førstelektor
Telefon: +4777645799 sra022@post.uit.no

Siv Aina Hansen


Studiekonsulent for religionsvitenskap, teologi og årsstudiet i likestilling og kjønn
Telefon: +4777644381 siv.aina.hansen@uit.no

SIV ELLEN KRAFT copy.jpg

Siv Ellen Kraft


Professor, religionshistoriker
Telefon: +4777644390 siv.ellen.kraft@uit.no

1480565_10152155502245831_717184185_n.jpg

Tøllefsen, Inga Bårdsen


Universitetslektor i religionsvitenskap
Telefon: +4777646976 inga.bardsen.tollefsen@uit.no