høst 2018

REL-1001 Kristendom I: Kristendommens opphav og historie - 10 stp

Sist endret: 26.02.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorgradsprogram i teologi og for studenter på lektorutdanning med studieretning eller fag 2 i religionsvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne, og passer som støtteemne for studenter i historie, arkeologi og klassiske studier. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.

Innhold

Emnet belyser kristendommens utvikling fra å være en jødisk sekt til å bli en verdensomspennende religion. Det gis en oversikt over grunntrekkene i kristendommens historie fra den eldste kirken til vår egen tid. Norsk kristendomshistorie vektlegges særlig. Emnet tar for seg både sammenhengende linjer og mangfoldet i den kristne tradisjonen.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

  • kristendommens historie og utvikling
  • forståelse av ulike kristne tradisjoner og deres særpreg.

Ferdigheter

Studenten kan:

  • skrive en faglig resonnerende tekst om emnet
  • beherske fagområdets normer for saklig dokumentasjon

Kompetanse

Studenten kan:

  • selvstendig videreutvikle sine kunnskaper, ferdigheter og forståelse av fagområdet gjennom videre studier og yrkesliv

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk. For å utvikle kompetanse i engelsk fagspråk hos norskspråklige studenter og/eller integrere studenter med annet morsmål enn norsk/annet skandinavisk språk, kan undervisningsspråket også være engelsk.

Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Emnet består av omtrent 24 timer forelesning i tilknytning til pensum og eksamen. Det forutsettes aktiv deltakelse av studentene på forelesningene. Studentene oppfordres til egenaktivitet, for eksempel i form av etablering av kollokviegrupper.

Undervisningen, som gis i løpet av semesteret, er en del av det kunnskapsgrunnlaget studentene kan prøves i til eksamen.

Kvalitetssikring av emnet 

Emnet evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Eksamen består av: 1 uke hjemmeeksamen på 7-10 sider (ca. 2500-3500 ord) med gitt oppgavetekst og påfølgende muntlig eksamen.

Studentene kan kun gå opp til muntlig eksamen dersom skriftlig eksamen vurderes til bestått (A-E). Den muntlige eksamen virker justerende på oppgavens karakter.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.  

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen utlevering 06.11.2018 innlevering 13.11.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

A. Allmenn kristendomshistorie:

- Rasmussen, Tarald; Thomassen, Einar: Kristendommen: en historisk innføring, Oslo Universitetsforlaget, 2002, 392 sider.

B. Norsk kristendomshistorie:- Elstad/Halse: Illustrert norsk kristendomshistorie, Bergen, Fagbokforlaget 2002, 349 sider. Kontakt
SIv Rasmussen

Siv Rasmussen


Førstelektor
Telefon: +4777645799 siv.rasmussen@uit.no

Siv Aina Hansen


Studiekonsulent for religionsvitenskap, teologi og årsstudiet i likestilling og kjønn
Telefon: +4777644381 siv.aina.hansen@uit.no