høst 2018

REL-3018 Sekularisme og sekularisering - 10 stp

Sist endret: 29.01.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på mastergradsprogram i teologi. Valgfritt emne for studenter på mastergradsprogram i religionsvitenskap og for studenter på lektorutdanning med studieretning religionsvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad eller tilsvarende grad i teologi med fordypning på minimum 80 studiepoeng, hvorav 30 studiepoeng skal være på 2000 nivå. Det stilles et faglig minstekrav for opptak på karakteren C, som blir regnet ut fra gjennomsnittet av karakterene i emnene REL-1001, REL-1008, REL-1009, REL-1022, REL-1050, REL-2005, REL-2010, REL-2050, eller tilsvarende. Unntak fra karakterkravet er språkfagene gresk (REL-1011) og hebraisk (REL-1010), der kravet er bestått eksamen.

Søknadskode 9371 enkeltemner på masternivå.

Innhold

Emnet dekker toneangivende perspektiver på sekularisme og sekularisering, deriblant problemstillinger knyttet til hvordan begrepene skal forstås, hva de omfatter, og i hvilken grad de er dekkende for utviklingen i moderne/sen-moderne samfunn. Eksempelmaterialet er hentet fra ulike kultur- og religionskretser, men med et særlig fokus på kristendommens moderne historie. Med hensyn til kristendommens moderne historie vil fokus være rettet mot Europa, og mot årsaker til og drivkrefter i sekulariseringsprosessen og enhetssamfunnets pluralisering.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

  • sentrale begreper, problemstillinger og teorier knyttet til det religionsvitenskapelige studiet av sekularisering og sekularisme
  • sekularisering og sekularisme med vekt på kristendommen i vestlige samfunn

Ferdigheter

Studenten kan:

  • analysere fagstoff om sekularisering og sekularisme
  • skrive en faglig resonnerende tekst om emnet og beherske fagområdets normer for saklig dokumentasjon
  • evne til framstilling av kristendomshistoriske problemstillinger

Kompetanse

Studenten kan

  • planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver knyttet til studiet av sekularisering og sekularisme
  • videreutvikle sine kunnskaper, ferdigheter og forståelse gjennom videre studier i faget
  • kommunisere med andre om faglige problemstillinger innenfor emnet

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket skal normalt være norsk. For å oppnå instrumentelle mål om å utvikle kompetanse i engelsk fagspråk hos norskspråklige studenter og/eller integrere studenter med annet morsmål enn norsk/annet skandinavisk språk, kan undervisningsspråket også være engelsk.

Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Emnet består av 20 timer forelesning/seminar. Det forutsettes at studentene er aktive i undervisningen, både når det gjelder presentasjon og diskusjon av pensumlitteraturen.

Kvalitetssikring av emnet

Emnet evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen: Obligatorisk fremlegg på 10-15 minutter.

Eksamen består av: Et essay på 10 sider, ca. 3500 ord, med gitt oppgavetekst. Skrivetid: 7 dager.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

En oppgave (ca. 3500 ord) utlevering 19.11.2018 innlevering 26.11.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Bangstad, Sindre. 2009. Sekularismens ansikter, Oslo: Universitetsforlaget. 288 sider

Thurfjell, David. 2015. Det gudlösa folket. De post-kristna svenskarna och religion, Stockholm: Molin & Sorgenfrei. 300 s

Berger, Peter. 2014. The Many Alters of Modernity. Toward a Paradigm for Religion in a Pluralist Age. Berlin: De Gruyter. 1-100.

Habermas, J., Ratzinger, J. 2007. The Dialectics of Secularization: On reason and Religion. London: Ignatius Press. 80 s.

Taylor, Charles. 2010 The Meaning of Secularism. 11 s. http://www.iasc-culture.org/THR/archives/Fall2010/Taylor_lo.pdf

Jose Casanova Rethinking Secularization: A global comparative perspective. 22 s. http://www.iasc-culture.org/THR/archives/AfterSecularization/8.12CCasanova.pdf

Stafan Fisher-Høyem 2017.  Sekulariteter og postsekulraiteter DIN: Tidsskrift for religion og kultur. ss. 48-78. 30 s. http://ojs.novus.no/index.php/DIN/article/view/1306/1294Kontakt
Espen Dahl, AHR

Espen Dahl


Professor i systematisk teologi
Telefon: +4777644363 espen.dahl@uit.no

Siv Aina Hansen


Studiekonsulent for religionsvitenskap, teologi og årsstudiet i likestilling og kjønn
Telefon: +4777644381 siv.aina.hansen@uit.no