høst 2018

SAM-1011 Samiske dialekter - 10 stp

Sist endret: 08.02.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorgraden i språk og litteratur med studieretning samisk som morsmål. Emnet kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: Studenten bør kunne samisk på morsmålsnivå.

Søknadskode: 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).

Innhold

Emnet gir en generell innføring i dialektforsking, språkendring og tilhørende fagterminologi. I emnet behandles variasjonene i de nordsamiske dialektene, og også særtrekkene ved de øvrige samiske språkene/dialektene. Videre gir emnet en innføring i forskjellene mellom nordsamisk og lule- og sørsamisk i et språkhistorisk perspektiv.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har: •

  • kunnskap om nordsamiske varieteter- og om særtrekkene for andre samiske dialekter og språk •
  • kunnskap om språkendring
  • kunnskaper om lulesamisk og sørsamisk •

Ferdigheter

Studenten kan:

  • gi en oversiktlig redegjørelse for særtrekk for de samiske språk/dialekter •
  • kunne redegjøre for dialektale forskjeller i nordsamisk og de viktigste forskjellene mellom nord-, lule- og sørsamisk •

Undervisnings- og eksamensspråk

Nordsamisk

Undervisning

Undervisning vil bli gitt i form av forelesninger og gruppearbeid. Pensumlitteraturen vil være på nordsamisk, norsk/svensk og engelsk.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

  • to skriftlige øvelser som må være godkjent senest to uker før eksamen

Vurdering/eksamensform:

Eksamen består av:

  • 6 timers skoleeksamen

Eksamensspråk: Nordsamisk

Emnet evalueres med bokstavkarakterer (A-F), der F regnes som stryk

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 27.11.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

SAM-1011 Samisk dialektologi og leksikografi 10 stp
SAM-1011 Samisk språkvitenskap: Nordsamisk dialektologi 10 stp
SAMGFS Samisk grunnfag deleksamen språk 10 stp

Pensum

pensum


Kontakt
HSL-IKL-Line-N-Sandanger-512x640-.jpg

Line Nilsen Sandanger


Studiekonsulent (allmenn litteratur, spansk, samisk, kvensk, finsk)
Telefon: +4777645649 line.nilsen.sandanger@uit.no

HSL-IS-Lene-Antonsen-512x640-.jpg

Lene Antonsen


Førsteamanuensis i samisk språkvitenskap
Telefon: +4777646519 lene.antonsen@uit.no