høst 2018

SOA-1001 Innføring i sosialantropologi - 20 stp

Sist endret: 28.02.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk innenfor bachelorstudiet i sosialantropologi og tas vanligvis i studentens første semester. Emnet passer godt som valgemne for samfunnsfag og humanistiske fag.

Emnet kan tas som enkeltemne.

Undervisning og eksamen tilbys kun i høstsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.

Innhold

Emnet er delt inn i to hovedkomponenter:

1) Emnet er en introduksjon til faget sosialantropologi. Emnet gir innsikt i:

 • verdens kulturelle mangfold og sosialantropologiske forståelser av dette mangfoldet
 •  den faghistoriske utviklingen med særlig blikk på teoriutvikling
 • en innføring i sentrale begreper i faget
 • redskaper for analyse av samhandling og kommunikasjonsforløp
 • metodiske innfallsvinkler til feltarbeid som deltagende observasjon og komparasjon
 • nyere fagutvikling med fokus på globaliseringen og dens konsekvenser.

2) Kurs i tekstanalyse. Det blir gitt et kurs i tekstanalyse og skriving av akademiske tekster gjennom ukentlig seminarundervisning. På kurset vil det bli gjennomgått 2 tekster for analyse, hvorav arbeidskravet er knyttet til tekst 2. Tekstene vil være relatert til det faglige innholdet i emnet. Det fokuseres på krav til oppbygging av akademiske tekster som en forberedelse til nye studenters egen produksjon av tekster gjennom sine studier. Undervisning i informasjonskompetanse ved Universitetsbiblioteket inngår også i kurset.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal:

 •  ha en oversikt over grunnleggende temaer og problemstillinger i sosialantropologien
 • ha kjennskap til hovedtrekkene i fagets historie og de viktigste teoretiske retningene som har gjort seg gjeldende
 • utvikle en grunnleggende forståelse for krav til oppbygging av tekster de selv skal skrive

Ferdigheter

 Studenten skal:

 •  kunne redegjøre for sosialantropologien som fag
 • kunne redegjøre for de viktigste teoretiske retningene som har gjort seg gjeldende i fagets historie
 • utvikle grunnleggende ferdigheter i å analysere en akademisk tekst
 • utvikle grunnleggende ferdigheter i å gi og motta respons / medstudentvurdering
 • utvikle grunnleggende ferdigheter i riktig bruk av informasjonskilder i egne tekster

Kompetanse

Studenten skal

 •  kunne kommunisere med andre om faglige temaer med bakgrunn innenfor fagområdet.
 • ha grunnleggende kompetanse i å skrive akademiske tekster.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger som omfatter ca. 18 dobbelttimer og 7 dobbelttimer med seminar.

Forelesningene skal gi studentene en grunnleggende oversikt over fagets historie, viktige teoretiske retninger, analytiske begreper samt sentrale problemstillinger og tema innen sosialantropologi.

 

Seminarene skal gi studentene trening i å presentere og å diskutere faglige aspekter, mens semesteroppgaven skal gi studentene mulighet til å øke sine ferdigheter i akademisk skriving.

 

I tillegg gis det seminar i tekstanalyse og skriving av akademiske tekster på til sammen 5 dobbelttimer i  komponent 2.

Gjennom kurset i tekstanalyse skal studentene samarbeide om vurdering av hverandres arbeid. Erfaringer med ferdigheter i medstudentvurdering skal bidra til å forsterke studenters bevisste og aktive deltakelse i egen læringsprosess. Som en del av dette kurset gis det en innføring i informasjons- og dokumentasjonskompetanse som tilbys av UB.

Det totale undervisningsomfanget er ca. 30 dobbelttimer.

Eksamen

ARBEIDSKRAV:

Komponent 1: Obligatorisk oppmøte på 5 av 7 seminar.

Komponent 2: Aktiv deltakelse på 5 seminarer i tekstanalyse.

Komponent 3: I tillegg leveres en oppgave på ca. 1700 ord (ca. 5 sider). Oppgaven vurderes til godkjent/ikke godkjent etter en obligatorisk muntlig tilbakemelding med faglærer.

Arbeidskravene må være godkjent for at studenten kan gå opp til avsluttende eksamen.

EKSAMEN:

Karaktergivende eksamen består av to deler:

- En hjemmeeksamen med oppgitt tema på ca. 3500 ord (ca. 10 sider) og skrives over én uke.

- Muntlig eksamen på ca. 20 minutter.

Karakterer fra A - E for bestått og F for ikke bestått.

Sensur blir offentliggjort i StudentWeb senest tre uker etter eksamensdato.

KONTINUASJONSEKSAMEN:

Dersom det arrangeres utsatt eksamen, gis det anledning til å gå opp til kontinuasjonseksamen ved karakteren F.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen utlevering 15.11.2018 innlevering 22.11.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

SOA-6002 Kultur og samfunn. En innføring. 2 stp
SOA-1001 Kulturforståelse. Innføring i sosialantropologi 20 stp

Pensum

Grunnbok

Eriksen, Thomas Hylland. 2010. Små steder - store spørsmål: Innføring i

sosialantropologi. 3. utgave. Oslo: Universitetsforlaget. 332 s.

 

 

Monografier

 

Lee, Richard B. 2003. The Dobe Ju//'Hoansi. Wadsworth. Thomson Learning. 249 s.

 

Eidheim, Frøydis 1993. Sett nordfra. Kulturelle aspekter ved forholdet mellom sentrum og periferi. Oslo. Universitetsforlaget. 134 s.

 

 

Artikler

 

Artikler merket * er samlet i kompendium som kan kjøpes på Akademisk kvarter.

Artikler merket# er det laget link til i FRONTER-rom soa-1001 2017.

 

# Archetti, Eduardo. 1986. Et antropologisk perspektiv på kulturell endring og utvikling. Internasjonal politikk, nr. 4-5. S. 35 ¿ 59. 25. s.

 

# Barth, Fredrik 1996 [1981] Process and Form in Social Life. Anthropological models and social reality. I T.H.Eriksen: Sosialantropologiens grunntekster, s.51-67. Oslo:AdNotam Gyldendal. 17 s.

 

Barth, Fredrik. 1994 [1971]. Rolledilemmaer og far-sønn-dominans i

slektskapssystemer i Midtøsten. I F.Barth: Manifestasjon og prosess, s.66-74, Oslo: Universitetsforlaget. 9 s.

 

Barth, Fredrik 1994. Økonomiske sfærer i Darfur. I Barth F.: Manifestasjon og prosess. S. 46-65. Oslo: Universitetsforlaget. 20 s.

 

Barth, Fredrik. 1994. Økologiske relasjoner mellom etniske grupper I Swat, Nord Pakistan. I F. Barth: Manifestasjon og prosess. Oslo. Universitetsforlaget. 11 s.

 

*Berreman, Gerald D. 1962. Behind Many Masks: Ethnography and Impression

Management in a Himalayan Village, Ithaca, New York: Society for Applied

Anthropology, Monograph 4. 20 s.

 

*Douglas, Mary. 1997. "Verdslig urenhet" i Douglas M.: Rent og urent. En analyse av forestillinger omkring urenhet og tabu, s. 45-55. Oslo: Pax Forlag A/S. 11 s.

 

*Dubisch, Jill 1986 'Culture enters through the kitchen: women, food, and social boundaries in rural Greece. In Dubisch J. (ed.) Gender and Power in Rural Greece, Princeton 195-214. 19 s.

 

#Durkheim, Émile. 1996 [1912]. The Elementary Forms of Religious Life. I

T.H.Eriksen: Sosialantropologiens grunntekster, s. 15-34. Oslo: Ad Notam

Gyldendal. 20 s.

 

*Døving, Runar 2001, Kaffe - enklere enn vann. En analyse av ytelse i Torsvik. Norsk antropologisk tidsskrift, 12 (4): 246-259. 14 s.

 

#Eidheim, Harald 1996 [1969], When ethnic identity is a social stigma. I

T.H.Eriksen: Sosialantropologiens grunntekster, s. 281-297. Oslo: Ad Notam Gyldendal. 17 s.

 

*Geertz, Clifford. 1973. Thick description: Toward an interpretive theory of culture. I C.Geertz: The interpretation of cultures. Selected essays by Clifford Geertz. London: Fontana Press. 27 s.

 

#Gluckman, Max: The Peace in the Feud.I T.H.Eriksen (ed): Sosialantropologiens grunntekster, s. 321-335 Oslo: Ad Notam Gyldendal, ISBN 9788241706677. 15 s.

 

*Goffman, Erving 1993 [1956] Forord og Innledning. I E.Goffman: Vårt rollespill til daglig.(s. 7-23). Oslo: Pax. 17 s.

 

Graeber, David 2001: The false coin of our dreams. Toward an anthropological theory of value. New York: Palgrave. Kap.1. S 1-22- 22 sider. ISBN 0312-24044-9. 21 s.

 

#Levi-Strauss, Claude. 1996 [1978]. "Primitive" thinking and the "civilized" mind. I T.H.Eriksen: Sosialantropologiens grunntekster, s. 531-536. Oslo: Ad Notam Gyldendal. 6 s.

 

*Lien, Marianne E 2001. "Likhet og verdighet. Gavebytter og integrasjon i

Båtsfjord", i Lien, Lidèn, Vike (red): Likhetens Paradokser. Antropologiske undersøkelser i det moderne Norge. Oslo: Universitetsforlaget. s.86 ¿ 109. 24 s.

 

*Malinowski, Bronislaw. 1984 [1922]. Introduction. I B. Malinowski: Argonauts of the western Pacific: An account of native enterprise and adventure in the archipelagoes of Melanesian New Guinea. Prospect Heights, Illinois: Waveland Press. 25 s.

 

*Martin, Keir 2010: The Death of the Big Men: Depreciation of Elites in New Guinea. Ethnos Vol 75 no. 1:1-22. 22 s.

 

Mauss, Marcel 1995 [1923-24]. Gaven: Utvekslingens form og årsak i arkaiske samfunn. Innledning, samt kapitel 1 og 2, Oslo: Cappelens upopulære. 63 s.

 

# Mikaelsson, Lisbeth og Gilhus, Ingvild 2001:
"Trær og andre symbol", i Gilhus og Mikaelsson: Nytt Blikk på Religion Oslo. ISBN 82 5303 4784. 15 s.

 

*Nadel, Siegfried, 1952. Witchcraft in four African societies. American Anthropologist. 54: 18-29. 12 s.

 

#Radcliffe-Brown, A.R. 1996 [1924] The Mother's Brother in South Africa. I T.H.Eriksen: Sosialantropologiens grunntekster, s. 35-48. Oslo: Ad Notam Gyldendal. 14 s.

 

*Sahlins, Marshall 1963, Poor Man, Rich Man, Big Man, Chief: Political Types in Melanesia and Polynesia. Comparative Studies in Society and History, Vol 5 no.2: 285-303. 17 s.

 

*Sanders, Todd 2001. Save our skins. Structural adjustments, morality and the occult in Tanzania. In Moore, Henrietta L. and Todd Sanders (eds.): Magical Interpretations, Material Realities. Modernity, witchcraft and the occult in postcolonial Africa. London and New York: Routledge. 24 s.

 

*Sutton, Mark Q. and E.N. Anderson, 2004. Fundamentals of Ecology. Kap. 2 i Introduction to Culutural Ecology (s.31-52). Walnut Creek et.al.: AtaMira Press. 22 s.

 

 

Bøker som må kjøpes (eller lånes):

 

Barth, Fredrik 1994. Manifestasjon og prosess. Oslo: Universitetsforlaget.

 

Eidheim, Frøydis 1993. Sett nordfra. Kulturelle aspekter ved forholdet mellom sentrum og periferi. Oslo: Universitetsforlaget.(Opptrykt av pensumtjenesten).

 

Eriksen, Thomas Hylland. 2010. Små steder - store spørsmål: Innføring i

sosialantropologi. 3. utgave. Oslo: Universitetsforlaget.

 

Lee, Richard B. 2003. The Dobe Ju/'hoansi. Wadsworth: Thomson Learning.

 

Mauss, Marcel 1995 [1923-24]. Gaven: Utvekslingens form og årsak i arkaiske samfunn. Oslo: Cappelens upopulære.

 

 

 

Pensum skriveseminar, UiT høst 2018

 

Bøker

Brodersen, R. B., Bråten, F.J., Reiersgaard, A., Slethei, K. og Ågotnes, K., 2007. Tekstens autoritet. Tekstanalyse og skriving i akademia. Oslo: Universitetsforlaget.

 

Bårnes, V. og Løkse, M., 2015. Informasjonskompetanse: håndbok i kildebruk og referanseteknikker. 2. utg. Oslo: Cappelen Damm.

 

Øyen, S.A. og Solheim B., 2013. Akademisk skriving. En skriveveiledning. Oslo: Cappelen Damm.

 

 

Artikler/bokkapitler som legges ut i Canvas

 

Busch, T., 2013. Særpreg ved akademiske tekster. I: T. Busch, utg. 2013. Akademisk skriving. For bachelor- og masterstudenter. Bergen: Fagbokforlaget, kp. 2.

 

Rasmussen, T., 2011. Akademisk autonomi. Norsk medietidsskrift, 18(2), s. 158-163.

Ytreberg, E., 2008. Et sjanger-relativistisk syn på fagskriving. Norsk medietidsskrift, 15(4), s. 343-350.

 

Østerberg, D., 2012. Om å skrive klart. I: A. Johansen, utg., 2012. Kunnskapens språk. Skrivearbeid som forskningsmetode. Oslo: Scandinavian Academic Press/Spartacus, s. 207-

223.

 

Totalt ca. 285 sider.

 

 

Fra SOA-1001- kompendiet

 

Berreman, G.D., 1962. Behind Many Masks. Ethnography and Impression Management in a Himalayan Village. I: The Society for Applied Anthropology, utg. 1962. Monograph Series. Lexington/Washington DC: The Society for Applied Anthropology, monografi nr. 4.

 

# Archetti, Eduardo. 1986. Et antropologisk perspektiv på kulturell endring og utvikling. Internasjonal politikk, nr. 4-5. S. 35 ¿ 59. 25. s.Kontakt
Rune Karlsen

Karlsen, Rune


Førstekonsulent
Telefon: +4777620969 rune.karlsen@uit.no