høst 2018

SPD302 Sykdomslære og farmakologi - 3 stp

Sist endret: 08.02.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Harstad |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelorutdanningen i sykepleie ved UiT Norges arktiske Universitet campus Harstad.

Innhold

Utvalgte tema knyttet til geriatri og psykiatri. Kompliserte sykdomsbilder hos eldre. Mikrobiologi, infeksjonssykdommer og hygiene: Epidemi, pandemi og infeksjonsforebygging

Hva lærer du

Delemne 302.1: Geriatri og psykiatri

Kunnskapsmål:

 • kunne gjøre rede for kompleksiteten i geriatriske sykdommer
 • kunne gjøre rede for akutte og kroniske sykdommer, diagnostikk og behandling hos eldre og mennesker med psykiske lidelser
 • kjenne til aktuelle prøver og undersøkelser og hvordan disse skal følges opp
 • ha kunnskap om virkning og bivirkning av de vanligste medikamenter som brukes av eldre pasienter og pasienter med psykisk helsesvikt
 • vite hvordan vold kan avdekkes og selvmord forebygges
 • ha kunnskap om ulike funksjonsnedsettelser og hvordan disse kan påvirke pasienten i dagliglivet

Ferdighetsmål:

 • anvende kunnskap om psykiske og geriatriske lidelser i utøvelsen av sykepleie
 • anvende kunnskaper om prøveresultater og behandling i omsorgsutøvelsen
 • vurdere behov for helsehjelp
 • administrere medikamenter til pasienter

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisning, gruppearbeid, seminar, refleksjonsgrupper, selvstudier og praktiske studier.

Eksamen

Ett arbeidskrav i gruppe, som vurderes til godkjent eller ikke godkjent.

Arbeidskrav må være godkjent før fremstilling til vurdering.

Individuell, skriftlig skoleeksamen over 3 timer. Vurderes etter karakterskala der A til E er bestått og F er ikke bestått.

Eksamensdato

Geriatri og psykiatri - skoleeksamen 29.11.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Eldre

 • Ranhoff, A. H. (2014) Den gamle pasienten. I; Kirkevold, M., Brodtkorb, K. & Ranhoff, A. H. (red.). (2014). Geriatrisk sykepleie: god omsorg til den gamle pasienten. 2. utg. s. 79-90 Oslo: Gyldendal akademisk.
 • Wyller, T. B. (2015). Geriatri : en medisinsk lærebok. 2. utg. Oslo: Gyldendal akademisk.
  • Kap 5: Organrettede og generelle symptomer. S. 49-56
  • Kap 6: Kognitiv svikt. s. 58-63
  • Kap 7: Fall og falltendens. s. 64-69
  • Kap 8: Dehydrering, hypovolemi og elektrolyttforstyrrelser. s. 70-76
  • Kap 9: Underernæring og dårlig apetitt. s. 77-81
  • Kap 10: Dyspné. s. 82-86
  • Kap 11: Ødemer. s. 86-88
  • Kap 12: Smerte. S. 89-94
  • Kap 13: Vannlatningsforstyrrelser. s. 96-103
  • Kap 14: Søvnforstyrrelser. s. 104-109
  • Kap 15: Syns- og hørselsproblemer. s. 110-115
  • Kap 27: Den tverrfaglige geriatriske behandlingsmetode. s. 193-201
  • Kap 30: Legemidler. s. 222-248
  • Kap 37: Tvang. s. 280-281
  • Kap. 38: Demenssykdommer. s. 285-306
  • Kap 39: Delirium. s.307-318

 

Psykisk syke

 • Skårderud, F., Stänicke, E. & Haugsgjerd, S. (2010). Psykiatriboken: sinn - kropp - samfunn. Oslo: Gyldendal akademisk.
  • Kap 3: Den kompetente helsearbeideren. s.49-59
  • Kap 4: Psykiatriens historie. s. 60-75
  • Kap 5: Forståelsesformer. s. 76-83
  • Kap 7: Det biologiske grunnlaget for psykiatri. s. 94-114
  • Kap 8: Terapeutiske møter. S. 119-126
  • Kap 11: Samtalebaserte behandlingsformer. s. 153-189
  • Kap 17: Personlighet og personlighetsforstyrrelser. S. 269-289
  • Kap 18: Angstlidelsene. s.290-301
  • Kap 19: Psykotiske tilstander. s. 302-333
  • Kap 20: Stemningslidelser. s. 334-352
  • Kap 21: Selvmord og selvmordsvurdering. s. 354-369
  • Kap 22. Å ta kroppen på ordet: spiseforstyrrelser og selvskading. s. 371-397
  • Kap 26: Rusmidler.

(Du kan også bruke:

 • Snoek, J. E. og Engedal, K. (2017) Psykiatri for helse- og sosialfagutdanningene. 4. utgave. Oslo: Cappelen Damm )
 • Spigset, O. (2013). Legemidler ved psykiske sykdommer. I: Nordeng, H. & Spigset, O. (red.) Legemidler og bruken av dem, s. 217 - 234. Oslo: Gyldendal
 • Hole, R. (2014) Forebygging og behandling av rusproblemer; en innføring. Oslo: Universitetsforlaget