høst 2018

SPD303 Bacheloroppgave i sykepleie - 15 stp

Sist endret: 08.02.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Harstad |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelorutdanningen i sykepleie ved UiT Norges arktiske Universitet campus Harstad.

Innhold

Sykepleie, forskningsmetode, sykepleieforskning, litteratursøk, etikk, forskningsetikk og oppgaveskriving.

Hva lærer du

Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning (2009) definerer læringsutbytte som de kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse en kandidat forventes å inneha ved fullført program eller emne. Dette er presisert i innledningen av fagplanen.

Kunnskapsmål:

 • kunne fordype seg i et relevant faglig emne
 • kunne anvende erfaringer i en teoretisk sammenheng
 • kunne finne og anvende relevant litteratur og forskningsartikler for å belyse tema
 • kunne redegjøre for anvendt forskningsmetode
 • kunne gi strukturert fremstilling av valgte relevante sykepleiefaglig tema
 • kunne vise evne til teoretisk belysning, logisk resonering, refleksjon og selvstendig faglig tenkning
 • kunne anvende sykepleiefaglig kunnskap, forståelse, tenkning og teorier
 • kunne vise evne til etiske refleksjon, moralsk ansvarlighet og kritisk vurdering
 • belyse sykepleiefaglige problemstillinger
 • vise evne til å utlede, analysere og formidle fagstoff
 • kunne anvende relevante samfunnsvitenskapelige- og naturvitenskapelige fag

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Eksamen

To obligatoriske veiledninger som må være gjennomført før emnet vurderes.

Individuell, skriftlig fordypningsoppgave. Vurderes etter karakterskala der A til E er bestått og F er ikke bestått.

Individuell skriftlig fordypningsoppgave må være bestått før fremstilling til muntlig vurdering.

100 % justerende individuell muntlig vurdering. Vurderes etter karakterskala der A til E er bestått og F er ikke bestått

Eksamensdato

Bacheloroppgave i sykepleie - Individuell hjemmeeksamen utlevering 08.10.2018 innlevering 19.11.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan