høst 2018

SPDPRA2 Praksis 2 - Spesialisthelsetjenesten - 12 stp

Sist endret: 08.02.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Harstad |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelorutdanningen i sykepleie ved UiT Norges arktiske Universitet campus Harstad.

Innhold

Praksisstudier - 8 ukers varighet

Hva lærer du

Kunnskapsmål og ferdighetsmål:

 • kunne utvise respekt og anerkjenne pasienter, pårørende og medarbeidere med hensyn til integritet og autonomi
 • kunne vise evne til varhet (føre-var tenkning) i bruken av medisinske- og teknologiske behandlingsprinsipper i spesialisthelsetjenesten
 • kunne administrere utvalgte medikamenter forskriftsmessig under veiledning
 • kunne observere virkning, bivirkning, interaksjoner til utvalgte medikamentgrupper
 • kunne utøve sykepleie til pasienter med utvalgte sykdommer og symptomer
 • kunne utøve og tilpasse sykepleie til pasienter med oversiktlige problemstillinger
 • kunne lese av prøvesvar og relatere disse til pasienten kjenne til hvordan sykdom/skade, undersøkelser og behandling kan virke inn og påvirke ulike organfunksjoner
 • kjenne til hvordan komplikasjoner i forbindelse med sykdom/skade, undersøkelser og behandling kan forebygges
 • kunne gi en generell beskrivelse av relevante observasjoner, tiltak og vurderinger hos pasienter i pre- og postoperativ fase, etter skade og i forbindelse med indremedisinske lidelser
 • kunne gi en generell beskrivelse av hvordan aldersbetingede forskjeller og særegenheter kan virke inn ved medisinsk og teknologisk behandling
 • kunne vise til forskjeller, likheter og særtrekk ved pasienter og pårørendes forhold til sykdom og behandling i spesialisthelsetjenesten
 • kunne anvende kunnskaper om grunnleggende sykepleie til pasienter i spesialisthelsetjenesten
 • kunne vise forståelse for pasientens og pårørendes opplevelse og sårbarhet under sykdom og behandling, være oppmerksomt nærværende og fremvise en omsorgsfull væremåte
 • kunne utøve relevante delegerte sykepleieoppgaver forsvarlig og forskriftsmessig og vise evne til å kontakte kvalifisert hjelp/assistanse når egen kompetanse ikke strekker til
 • kunne bruke sykehusets dokumentasjonssystem og utføre elementær dokumentasjon av observasjoner, tiltak og evalueringer i pasientpleien og behandlingen

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Praktiske studier, skriftlig og muntlig refleksjon over praksis, selvstudier.

Eksamen

Personlig ukeslogg, kontinuerlig arbeid med læringsutbytte og selvevaluering.

Praksis vurderes til bestått eller ikke bestått. Interne sensorer.

Timeplan