høst 2018

SPDPRA5 Praksis 5 - Sykepleie til eldre og psykisk syke - 9 stp

Sist endret: 29.01.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Harstad |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelorutdanningen i sykepleie ved UiT Norges arktiske Universitet campus Harstad.

Innhold

Praksisstudier - 6 ukers varighet

Hva lærer du

Kunnskapsmål og ferdighetsmål:

 • kunne utvikle sykepleiefaglig identitet
 • anvende relevante sykepleiefaglige kunnskaper og iverksette disse
 • anvende relevante medisinskfaglige kunnskaper
 • oppøve økt forståelse for ulike kulturer og menneskers identitet
 • vise sykepleiefaglige evner i en kontekst med kollegaer og pasienter
 • anvende kunnskaper om mennesket som en del av samfunnet og forstå relevansen i en sykepleiefaglig sammenheng
 • ha kunnskap om pasientens rettigheter og sykepleierens plikter og ansvar
 • forstå betydningen av forebyggende helsearbeid
 • finne og kunne belyse etiske problemstillinger
 • vise evne til kritisk refleksjon og bidra til samfunnsfaglige debatter
 • vise evne til å finne frem til relevante kunnskaper og arbeide kunnskapsbasert
 • vise evne til samhandling og nytenkning
 • kunne utøve faglig skjønn, og anvende erfaringer

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Refleksjonsgrupper, selvstudier og praktiske studier.

Eksamen

Arbeidskrav: Personlig ukeslogg, kontinuerlig arbeid med læringsutbytte og selvevaluering.

Praksis vurderes til bestått eller ikke bestått.

Timeplan