høst 2018

SPDPRA6 Praksis 6 - Prosjekt pasient/pårørende i et folkehelseperspektiv - 9 stp

Sist endret: 29.01.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Harstad |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelorutdanningen i sykepleie ved UiT Norges arktiske Universitet campus Harstad.

Innhold

Praksisstudier - 6 ukers varighet

Prosjektarbeid som metode, tverrfaglig samarbeid, helsefremming og forebygging.

Hva lærer du

Kunnskapsmål:

 • Kjenne til å kunne drive prosjektarbeid
 • Kunnskaper om prosjektarbeid som metode
 • Kunnskaper om forbyggende helsearbeid
 • Kunnskaper om helsefremming

Ferdighetsmål:

 • Kunne anvende sykepleierens forebyggende og helsefremmende funksjon
 • Kunne koordinere, lede og administrere grupper av pasienter, pårørende og medarbeidere.
 • Kunne ivareta mennesker med ulike behov, og legge til rette for å fremme helse og forebygge sykdom
 • Kunne gjennomføre prosjektarbeid og dokumentasjon av arbeidet
 • Kunne fremme nytenkning og innovasjon innen folkehelse

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisning i klasserom, gruppearbeid med veiledning. Praksisstudier

Eksamen

Obligatorisk deltakelse i prosjektarbeid og undervisning.

Muntlig eksamen i gruppe, som vurderes til bestått / ikke bestått. Interne sensorer.

Timeplan

Pensum

Prosjektarbeid/ prosjektledelse

 • Andersen, E. S., Grude, K. V. & Haug, T. (2016). Målrettet prosjektstyring. 7 utg. Oslo: NKI Forlaget.

 

 • Esnault, M. (2018). Prosjektoppstart : du har ikke tid til å ha det travelt. 2. utg. Oslo: Gyldendal.

 

 • Jessen, S. A. (2008). Prosjektledelse trinn for trinn : en håndbok i ledelse av små og mellomstore prosjekter (SMPer). 2. utg. utg. Oslo: Universitetsforlaget

 

 

Folkehelse/helsefremming

 • Gammersvik, Å. & Larsen, T. B. (2018). Helsefremmende sykepleie : i teori og praksis. 2 utg. Bergen: Fagbokforlaget.
  • Finbråten, H. S. (2018). Health literacy i helsefremmende sykepleie s. 86-106..
  • Langeland, E. (2018). Salutogenese som forståelsesramme i sykepleie. s. 157-174.
  • Larsen, T. B. (2018). Helsebegrepet i helsefremmende arbeid. s. 37-47.
  • Mittelmark, M. B. et al. (2018). Helsefremmende arbeid - ideologier og begreper. s. 14-35.
  • Tveiten, S. (2018). Empowerment og veiledning: Sykepleierens pedagogiske funksjon i helsefremmende arbeid. s. 237-256.
  • Mittelmark, M. B. et al. (2018). Helsefremmende arbeid - ideologier og begreper. s. 14-35.
 • Fagbokforlaget. (u.å) Refleksjonsspørsmål. Helsefremmende sykepleie i teori og praksis. Torill Bogsnes Larsen og Åse Gammersvik. 2018. Tilgjengelig fra: https://bok.app.fagbokforlaget.no/helsefremmende-sykepleie-2 [lest 4. juli 2018]
 • Haugan, G. & Rannestad, T. (red.). (2014). Helsefremming i kommunehelsetjenesten. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
  • Haugan, G. (2014). Helsefremming blant mentalt klare langtidspasienter i sykehjem. s. 101-115.
  • Hauge, S. (2014). Å arbeide helsefremmande i møte med personar med demens. s. 116-125.
 • Mæland, J. G. (2017). Forebygging og folkehelsearbeid: mellom fag og politikk. I: Stamsø, M. A. (red.) Velferdsstaten i endring: Om norsk helse- og sosialpolitikk s. 339-361. Oslo: Gyldendal akademisk.