Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2018

SSO-1031 Sosialt arbeid i velferdssamfunnet - 15 stp

Sist endret: 08.02.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Alta |

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter som følger studieprogrammet Bachelor i sosialt arbeid. Emnet kan ikke tas som enkeltemne. 

Innhold

Emnet gir innsikt i velferdsstatens rammer for sosialt arbeid, både politiske og administrative strukturer og prosesser og lovhjemlede rettigheter. Emnet har som mål å vise hvordan velferd er avhengig både av sosialpolitiske ideer, konkrete ytelser 19 og tjenester, organisering av velferdssektoren og velferdsfremmende forhold i menneskers dagligliv.

Emnet skal gi kunnskap om velferdssamfunnets forvaltning og tjenester, interesseorganisasjoner og utøvelse av sosialt arbeid. Brukermedvirkning, tverrsektorielt og tverrprofesjonelt samarbeid sammen med veiledning og forvalterrollen er sentralt. Det rettes spesiell oppmerksomhet mot ulike typer sosiale og helsemessige utfordringer, som f. eks. fattigdom, rus, vold, psykisk helse, eldre, funksjonshemning, kroniske sykdommer, samt arbeid med integrering av ulike grupper.

Gjennom emnet gis det oversikt over velferdssamfunnets forvaltning og tjenester i sosialt arbeid i sammenheng med endringer når det gjelder økonomi, demografi og internasjonalisering. Emnet omhandler sosialpolitiske føringer og rammer og hvordan disse påvirker levekårene til ulike grupper og det sosialfaglige arbeidet. 

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • kjenner til aktuelle velferdspolitiske temaer og problemstillinger på nasjonalt og lokalt nivå.
 • har innsikt i velferdssamfunnets ordninger og ulike brukergrupper knyttet til sosiale og helsemessige utfordringer.
 • har kunnskap om NAV som system.
 • har innsikt i metodisk sosialt arbeid på individ-, gruppeog samfunnsnivå.
 • kjenner til tverrprofesjonelt og tverrsektorielt samarbeid.
 • har innsikt i fattigdom og prosesser som leder inn og ut av fattigdom.
 • har kunnskap om brukermedvirkning i sosialt arbeid.
 • kjenner til velferdsstatens økonomi, finansiering og fordeling.

Ferdigheter

Studenten kan

 • samtale og samhandle med brukere og samarbeidspartnere.
 • identifisere ulike velferdsmessige problemstillinger i et helhetsperspektiv. 
 • reflektere over velferdspolitisk kunnskap i administrasjon og planlegging, som for eksempel kommunale handlingsplaner for ulike grupper.
 • synliggjøre og redegjøre for sosiale problemer.

Generell kompetanse

Studenten skal

 • kunne planlegge forebyggende sosialt arbeid i et helhetsperspektiv.
 • ha forståelse for og kunnskap om mennesker i alle aldre som er i en situasjon som gir dem behov for velferdstjenester.
 • ha overordnet forståelse for sammenhengen mellom sosialpolitisk forståelse og sosialøkonomiske føringer og individet

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

 • obligatorisk ferdighetstrening
 • forelesninger
 • selvstudier
 • ulike typer studentaktive læringsformer individuelt og i gruppe
 • refleksjon

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

 • Muntlig fremlegg i gruppe knyttet til ferdighetstrening. Vurderes som godkjent/ ikke-godkjent.
 • Obligatorisk deltakelse: ferdighetstrening

Eksamen består av:

 • Individuell skriftlig hjemmeeksamen over tre dager.

Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått. Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Individuell hjemmeeksamen utlevering 09.10.2018 innlevering 11.10.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

SSO-1331 Sosialt arbeid i velferdssamfunnet 15 stp

Pensum

Omlag 1000 sider pr 15 sp.

Sosialpolitikk og økonomi 5 stp (330 s.) totalt 351 sider

 

Britten, S. & Whitby, K. (2018). Self-neglect: A Practical Approach to Risks and Strengths Assessment. St Albans: Critical Publishing. [Chapter 1, 2, 3, 5, 6] (84 p.) ISBN 9781912096862

 

Chakrabarti, S. (2014). On liberty. St.ives: Penguin books. [P 1-146] (146 p.)

ISBN 9780141976310

 

Claussen, B. (2014). Fattigdom i Norge. Oslo: Cappelen Damm akademisk. [Kap 2, 3, 4, 7] (64 s.)

ISBN/EAN 9788202445553

 

Stamsø, M. (2017). Velferdsstaten i endring: Om norsk helse- og sosialpolitikk, 3. utg. ed. Oslo: Gyldendal akademisk. [Kap. 4, s. 110-141] (31 s.) ISBN/EAN: 9788205424005

 

Anbefalt litteratur:

Bufdir (2017). Barn som lever i fattigdom: Rapport om arbeidet med regjeringens strategi 2015-2017. Bufdir: Tønsberg/Oslo

Hentet fra: https://www.bufdir.no/Global/Barn_som_lever_i_fattigdom.pdf

 

Langeland, J., Furuberg, J. og Åselund Lima, I.A. (2017). Fattigdom og levekår i Norge: Tilstand og utviklingstrekk ¿ 2017. (NAV rapport 4:2017). NAV: Oslo.

Hentet fra: https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/Analyser+fra+NAV/NAV+r%09apportserie/NAV+rapporter/fattigdom-og-levek%C3%A5r-i-norge.tilstand-og-%09utviklingstrekk-2017

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/Analyser+fra+NAV/NAV+r apportserie/NAV+rapporter/fattigdom-og-levek%C3%A5r-i-norge.tilstand-og- utviklingstrekk-2017

 

 

Sosialmedisin 4,5 stp (297 s.) totalt 284 sider

Claussen, B. (2014). Fattigdom i Norge. Oslo: Cappelen Damm akademisk. [Kap. 1, 5, 6] (64 s.)

ISBN/EAN: 9788202445553

 

Halvorsen, K. (2017). Sosiale problemer: En sosiologisk innføring, 2. utg. ed. Bergen: Fagbokforlaget. [Kap. 2, 3, 5, 7, 9, 10] (172 s.) ISBN 9788245022728

 

Stamsø, M. (2017). Velferdsstaten i endring: Om norsk helse- og sosialpolitikk, 3. utg. ed. Oslo: Gyldendal akademisk. [Kap. 6, 7 s. 44-60] (48 s.) ISBN/EAN: 9788205424005

 

 

Sosialt arbeid med enkeltpersoner og familier 5,5 stp (363 s.) totalt 389 sider

Ferguson, I. (2008). Reclaiming social work: Challenging neo-liberalism and promoting social justice. Los Angeles: Sage Publications. (136 s.) From:

http://sk.sagepub.com/books/reclaiming-social-work/n1.xml

ISBN1412906938

Musson, P. (2017). Making Sense of Theory and Its Application to Social Work Practice. Critical Publishing. [S. 1-148] (148 s.) ISBN 978¿1¿911106¿64¿7

 

Adams, J. & Sheard, A. (2013). Positive social work: The essential toolkit for NQSWs. Critical Publishing. [Chapter 1-3, 5, 10] (53 s.) ISBN-13: 978-1909330054

 

Stamsø, M. (2017). Velferdsstaten i endring: Om norsk helse- og sosialpolitikk, 3. utg. ed. Oslo: Gyldendal akademisk. [Kap. 8] (21 s.) ISBN/EAN: 9788205424005

 

 

Kopisamling emne SSO-1031 Sosialt arbeid i velferdssamfunnet - høsten 2018

 

Kopisamling del I - Sosialpolitikk og økonomi (26 s)

Hatland, A. Kuhnle, S. & Romøren, T. I. (2018). Den Norske velferdsstaten, 5. utg. ed. Oslo: Gyldendal akademisk. [Kap. 3] (26 s.) ISBN 9788205506121

 

Kopisamling del II - Sosialt arbeid med enkeltpersoner og familier (31s.)

Willumsen, E. & Ødegård, A. (2016). Tverrprofesjonelt samarbeid: Et samfunnsoppdrag, 2. utg. ed. Oslo: Universitetsforlaget. [Kap. 1, 2] (31s.) ISBN 9788215027791