høst 2018

SVF-3003 Kvalitative forskningsmetoder - 10 stp

Sist endret: 29.01.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet inngår som en obligatorisk del av masterstudiene i sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging og kulturforståelse. Emnet tas av masterstudenter i samfunnssikkerhet og miljø og masterstudenter i barnevern. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Avlagt bachelorgrad hvor det inngår en fordypning på minimum 80 studiepoeng samfunnsfag eller tilsvarende. I særlige tilfeller kan også studenter med annen faglig bakgrunn vurderes for opptak til emnet. Samfunnsfaglig metodekunnskap tilsvarende SVF-1050 Samfunnsvitenskapelige metoder er obligatorisk forkunnskap. Studenter som ikke kan dokumentere metodekunnskap må ta et ekstra arbeidskrav (et forkurs) knyttet til SVF-3003.

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.

Innhold

Emnet har fokus på forskningsprosessen i kvalitative studier. Hovedvekten er lagt på gjennomføring av de ulike delene av en kvalitativ undersøkelse.

Vi vil se på hvordan det teoretiske grunnlaget for en undersøkelse legger føringer på hvilke forskningsspørsmål som stilles og hvordan et empirisk materiale analyseres. Forskningsetiske spørsmål (personvern) vil stå sentralt. Studentene vil gjennom forelesninger og praktiske øvelser få kunnskap om bruk av tidligere forskning i en undersøkelse (litteratur-review). De vil lære å planlegge og gjennomføre feltobservasjon og ulike former for intervju: personlige intervju, intervju der informanten representerer en organisasjon, institusjon eller lignende og fokusgruppeintervju. Forelesninger og øvelser i analyse av intervjumateriale og dokumenter vil være en viktig del av emnet. I tillegg til får studentene kjennskap til innsamling og analyse av andre former for kvalitativt materiale, for eksempel bilder, dokumentarfilm og feltobservasjoner.

Emnet er satt sammen av en fellesdel (omlag 80%) for alle som tar emnet og en spesialisering (omlag 20%). Fellesdelen skal gi innføring i de metodiske tilnærminger alle som tar disse mastergradene bør kjenne til. Det er to spesialiseringer, og studenten skal velge en av dem: Enten fordypning i feltarbeid med intervju og observasjon, eller i kvalitative, komparative studier (QCA).

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Studenten har:

  • god kunnskap om kvalitativ forskning
  • god kunnskap om etiske retningslinjer for kvalitativ forskning
  • kunnskap om hvordan en anvender faglitteratur i et prosjekt
  • forståelse for en forskningsprosess fra planlegging til rapport/oppgave.

Ferdigheter:

Studenten kan:

  • kunne gjennomføre alle delene av en kvalitativ undersøkelse på egen hånd
  • evne til å bruke faglitteratur i en forskningsprosess og i rapporter/oppgaver
  • kunne analysere ulike former for forskningsmateriale.

Kompetanse

  • være i stand til å gjennomføre en mindre samfunnsvitenskapelig undersøkelse med kvalitativ vinkling, for eksempel eget mastergradsprosjekt.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Undervisning består av forelesning (ca. 20 timer) og seminar med praktiske øvelser og gruppearbeid (ca. 60 timer). Det totale undervisningsomfanget er på omtrent 80 timer. Emnet gis vanligvis med intensiv undervisning (fra semesterstart) som strekker seg over 3 - 5 uker, der det inngår omlag 2 uker campus-undervisning. Gruppearbeid skal skje på campus med veiledning av faglærer. I særlige tilfeller kan en avtale nettbaserte grupper som vil få veiledning på nett underveis.

Emnet bygges opp som en forskningsprosess med forberedelse av et prosjekt, gjennomføring ved innsamling av forskningsmateriale, analyse av data og utarbeidelse av en rapport. I løpet av emnet skal studentene i grupper på 3-5 studenter utvikle og gjennomføre et lite prosjekt. Studentene kan velge mellom et prosjekt med fokus på intervju/feltarbeid eller et prosjekt som er knyttet til komparativ case analyse (QCA). Det er ikke anledning til å avlegge eksamen i undervisningsfrie semestre.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

1) For studenter som ved opptak til masterprogrammene ikke har et grunnlag i kvalitativ metode tilsvarende det nivået som oppnås gjennom SVF-1050, er det krav om gjennomføring av et ikke studiepoenggivende forkurs.

a) Deltakelse i forelesninger på forkurs (nettbasert eller på campus, undervisningsform kan variere)

b) Godkjent skriftlig arbeidskrav (2-3 sider) ut fra oppgitt oppgavetekst. Vurderes av faglærer som godkjent/ikke godkjent.

2) Obligatorisk frammøte på forelesninger. Ved fravær utover 25 % vil arbeidskravet ikke bli godkjent.

3) Obligatorisk frammøte på avslutningsseminar

4) Obligatorisk deltakelse i gruppearbeid på campus (eller nettbasert gruppe etter avtale med faglærere).

5) Innlevering av materiale for analyse, for eksempel transkriberte intervju.

Eksamen består av:

Mappeeksamen som består av en felles rapport fra gruppearbeid (gruppeoppgave) på 15-20 sider, og to individuelle oppgaver. I gruppeoppgaven blir det gjort rede for planlegging og gjennomføring av et forskningsprosjekt, samt analyse av materialet fra prosjektet.

Gruppeoppgaven vurderes til bestått/ikke bestått av sensorene, og den skal være en jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Gruppeoppgaven må være vurdert til bestått for at de individuelle oppgavene skal vurderes.

To individuelle oppgaver (hjemmeeksamen), hver på 4-5 sider (opptil 2000 ord) som skrives over oppgitt tekst/utdelt materiale og skrives med en frist på to dager. Begge oppgavene må være bestått. Oppgavene vurderes samlet og teller 50% hver.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Ved “ikke bestått” på felles rapport (gruppeoppgave) må gruppen levere ny rapport og deltakerne kan gå opp til kontinuasjonseksamen. Om en av kandidatene får F, og gruppeoppgaven er bestått, kan vedkommende melde seg til kontinuasjonseksamen med den samme gruppeoppgaven som tidligere er levert.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Mappeevaluering innlevering 18.09.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Forkurs

(Obligatorisk arbeidskrav for studenter som ikke har SVF-1050 eller tilsvarende).

Aase, Tor Halfdan og Erik Fossåskaret (2007): Skapte virkeligheter. Om produksjon og tolkning av kvalitative data. Oslo: Universitetsforlaget. Side 11-195 (184 sider). Utgaven fra 2014 kan også brukes.

Felles pensum på emnet

Bøker:

Brinkmann, Svend og Lene Tanggaard (red) (2012): Kvalitative metoder. Empiri og teoriutvikling. Oslo: Gyldendal Akademiske. Fagbokforlaget. (unntatt kap. 6 og 7, 166 sider)

Ridley, Diana (2012): The literature review: a step-by-step guide for students. Los Angeles: Sage (206 sider, men med særlig vekt på kap. 3-7, ca. 100 sider)

Bratberg, Øivind (2014): Tekstanalyse for samfunnsvitere Oslo: Cappelen Damm Akademisk (160 sider)

Artikkel fra internett:

Tracy, Sarah J. (2010): Qualitative Quality: Eight ¿Big-Tent¿ Criteria for Excellent Qualitative Research. Qualitative Inquiry 16 (19) 837-851 (15 sider).

Felles kompendium (ca. 210 sider)

Nettressurser for retning QCA og prosess-sporing (150 sider)

Kompendium og nettressurser for retning «Intervju og feltarbeid» (150 sider)

PENSUM VALGFRI DEL: RETNING QCA (KVALITATIV KOMPARATIV ANALYSE) OG PROSESS-SPORING:

Velg 150 sider fra disse nettstedene:

1) The Committee on Concepts and Methods (C&M), a Research Committee of the International Political Science Association (IPSA): http://www.concepts-methods.org/

2) COMPASSS (COMPArative Methods for Systematic cross-caSe analySis): http://www.compasss.org/Kontakt
HSL-ISS-Lena-Bogstrand-512x640-.jpg

Lena Cecilie Bogstrand


Rådgiver
Telefon: +4777645269 lena.bogstrand@uit.no

Profilbilde LinkedIn.jpg

Unn-Doris K. Bæck


Professor i sosiologi
Telefon: +4777644367 unn-doris.k.back@uit.no