høst 2018

SVF-3201 Risiko og samfunnssikkerhet - 10 stp

Sist endret: 01.03.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Dette er et kurs som tar utgangspunkt i samfunnsfaglig teori om risiko. Det dekker både sikkerhet- og sikringsdimensjonen innenfor samfunnssikkerhet, både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Faget inneholder teori om endringsledelse, perspektiver på risikosamfunnet og fokus på nye risikoer som kan komme.

Kurset har tre hovedbolker

  • Introduksjon om societal security og samfunnssikkerhet og om forskning på disse feltene.
  • Teori om endringsledelse og presentasjon av case relatert til risikoledelse.
  • Perspektiver på risikosamfunnet og framsynsledelse.

Anbefalte forkunnskaper

SVF-1205 Risiko, samfunn og infrastruktur.

Hva lærer du

Kunnskap.

Kandidaten vil få oversikt over sentrale sikkerhetsteorier og teori om endringsledelse. Studentene vil få kunnskap om risikosamfunnet og få innsikt i teorier om fremsynsledelse for å kunne avdekke nye og kommende risikoer.

Ferdigheter.

Kandidaten vil få kunnskap om sikkerhetsteorier og metoder for å kunne relatere risiko i forhold til endringer i samfunnet. De ulike teoriene utgjør et fundament for å kunne gjøre analyser av empiri.

Generell kompetanse.

Det er en obligatorisk gruppeoppgave der hensikten med oppgaven er å oppøve evnen til å koble teori og empiri og utvikle sine analytiske evner. Dette inngår som en forberedelse til å skrive akademiske oppgaver. Studentene vil også få innføring i internasjonale databaser og journaler for å kunne finne relevante referanser selv.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det er et introduksjonskurs (4t) for de masterstudentene som ikke har samfunnssikkerhet og miljø som bachelorgrad.

For alle studentene er det 3 samlingsbaserte forelesinger på tilsammen 18 t. Det er et seminar. Det er en obligatorisk prosjektoppgave som skal utføres i grupper. Det blir 3 veiledninger på denne.

Eksamen

5 timer skriftlig eksamen.

Det gis bokstavkarakter A - F.

Prosjektarbeid i gruppe. Oppgavens omfang er på 20 sider. Prosjektarbeidet må være godkjent å få adgang til eksamen.

Studenter som ikke har bestått - eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 14.12.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Oppgis ved studiestart.