høst 2018

SYP-2952 Grunnleggende jordmorvirksomhet - 20 stp

Sist endret: 29.01.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet inngår i studieprogrammet jordmorutdanning og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Praksisstudiene foregår under veiledning av jordmødre ved føde, barselavdelinger, fødestuer og eventuelt kortere periode i kommunehelstjeneste.

Studentene skal utføre jordmor arbeid i forbindelse med fødsel og barseltid, følge minst 10 fødselsforløp og ta i mot minst 10 barn. Studentene skal dessuten få trening i å utføre svangerskapskontroll av friske gravide. 

Studentene skal også kunne diskutere og begrunne teoretisk hvorfor omsorgen til gravide og fødende bør tilrettelegges slik at kvinnen og familien opplever kontinuitet i omsorgen. Likedan hva som hemmer og hva som fremmer normal fødsel og være i stand til å flektere over jordmorfaget, yrkesidentitet, egen praksis og formulere egen praksisfilosofi, skriftlig og muntlig.

Hva lærer du

Kunnskap

Studenten skal kunne

 • yte omsorg til kvinnen og familien med respekt for individuell og kulturell forskjellighet
 • støtte kvinnen og familien i tråd med partnerskapsmodellen

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • utføre grunnleggende jordmoroppgaver i forhold til gravide, fødende, barselkvinner og nyfødte barn, herunder svangerskapskontroller, veiledning av friske gravide, fødselshjelp og veiledning til friske barselkvinner og evt. partner
 • ivareta møte med en kvinne med rier og utføre følgende undersøkelser: SF - mål, lytte på og vurdere fosterlyd ved hjelp av jordmorstetoskop og ved hjelp av CTG, bestemme fosterets leie, vurdere rier, utføre vaginalundersøkelse og vurdere mormunns åpning og rotasjon.
 • støtte og veilede en kvinne gjennom fødselsprosessen og gi fødselshjelp ved en normal fødsel
 • utføre nødvendig dokumentasjon i forbindelse med fødsel
 • observere fødekvinnen, barnet og placenta etter fødsel
 • vurdere fordeler og ulemper ved å støtte perineum på grunnlag av kunnskapsbasert kunnskap
 • gi ammeveiledning og informasjon om hvordan morsmelktillegg påvirker melkeproduksjonen
 • bruke sansene sine i forbindelse med observasjon og møter
 • legge episiotomi under veiledning
 • prinsipper og teknikk for suturering
 • gjøre rede for hvordan skader i perineum klassifiseres
 • utføre avnavling på en sikker og hygienisk måte
 • veilede mor i barseltiden og legge til rette for mor - barn kontakt og god ammestart
 • gi veiledning i grunnleggende prinsipper i stell av nyfødte, herunder navlestell og veiledning angående screening undersøkelser
 • gjennomføre og forstår betydningen av postpartumsamtale med kvinnen

Kompetanse

Studenten skal kunne:

 • vise kommunikative ferdigheter, herunder innlevelsesevne, evne til samarbeid og kritisk sans.
 • samarbeide med kvinnen/familien
 • samtale med fødekvinnen og andre etter prinsippet om empatisk kommunikasjon
 • vise respekt for kvinnen og hennes partner og arbeide i overensstemmelse med etiske retningslinjer for jordmødre
 • gi tilpasset veiledning til kvinnen og arbeide i partnerskap med henne
 • inngå i tverrfaglige samarbeidsrelasjoner
 • reflektere og evaluere egen praksis
 • mestre problemløsning og gjennomføre teoretisk refleksjon som grunnlag for å analysere, forstå og begrunne sin egen praksis
 • ta medansvar for egen læring, herunder viser evne til å motta og nyttiggjøre seg veiledning
 • yte omsorg som tar hensyn til barnets psykologiske behov, fysiologiske forutsetninger og medfødt kompetanse

Undervisnings- og eksamensspråk

I hovedsak norsk, men det kan også bli gitt undervisning på svensk, dansk og engelsk.

Undervisning

Direkte brukerrettede praksisstudier (veiledet), skriftlige oppgaver og refleksjon over egen praksis (Canvasbasert)

Eksamen

Obligatorisk arbeidskrav:

Skriftlige innleveringer i Canvas.

 • Personlig målsetting godkjent av jordmorlærer
 • Vaktplan for praksisperioden godkjent av veiledningsjordmor og jordmorlærer
 • To selvevalueringer, en til midt- og en til sluttvurdering
 • Minst 4 læresituasjoner godkjent av lærer
 • Respons på medstudenters læresituasjon. Innleveringsplan med frister er spesifisert i Studieveiledningsheftet / Canvas

I tillegg leveres følgende:

 • Logg 5 ammeobservasjoner
 • Logg praksis
 • Underskrevet midt- og sluttvurdering (eget skjema)

Oppsummering/kvantifisering av aktiviteter (eget skjema)(jfr. EØS-kravene)

Før praksisemnet kan vurderes må arbeidskrav være godkjent og krav til studiedeltakelse være oppfylt.

Vurdering:

Veiledet og evaluert 13 ukers praksis. Vurderingsuttrykk: Bestått / ikke bestått

Det arrangeres ikke kontinuasjon/utsatt eksamen i praksisemner. Ikke bestått i praksis medfører endret studieprogresjon og overflytting til neste kull. 

Timeplan

Pensum

Pensumlister kommer senere.