vår 2018

FRA-2031 Fransk språk IV: Grammatikk - 10 stp

Sist endret: 29.01.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk i bachelorgraden i språk og litteratur med studieretning fransk. Undervisningen forutsetter at man har et årsstudium i fransk på universitetsnivå.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.

Innhold

Undervisningen vil blant annet ta for seg infinitte verbfrasers syntaks og semantikk, men også andre emner som ikke har vært berørt i særlig grad tidligere i studiet. Praktiske øvelser vil inngå som en del av undervisningen.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studentene har:

  • forståelse av og kunnskap om forskjellige infinitte konstruksjoner på fransk, samt bruken av nøytrale pronomener, preposisjoner og adverb
  • kunnskap om de grammatiske begrepene som er nødvendige for å beskrive de språklige kategoriene og konstruksjonene som er nevnt ovenfor.

 

Ferdigheter

Studentene har:

  • evne til å redegjøre for strukturen og semantikken til infinitte konstruksjoner, nøytrale pronomener, preposisjoner og adverb
  • evne til å uttrykke seg på et avansert og grammatisk korrekt fransk.

Undervisnings- og eksamensspråk

Fransk

Undervisning

Forelesninger, seminarer og praktiske øvelser.

Alle emner midtveis-evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Arbeidskrav:Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen.

  • En muntlig presentasjon på fransk (10 - 15 minutter) over oppgitt emne som studentene har seks uker på å forberede.

Eksamen består av:

  • En 6 timers skoleeksamen.

Oppgavene skal besvares på fransk. Tillatt hjelpemiddel på skoleeksamen: Le Petit Robert. Emnet evalueres med bokstavkarakterer (A-F), der F er stryk.Ved karakter F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studentene anledning til å kontinuere i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 15.05.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

FRA-2031 Fransk språk III: Om å danne og tolke ytringer i fransk 10 stp
FRA-202 Fransk mellomfagstillegg, særpensum 10 stp

Pensum

Helland (H. P.), Ny fransk grammatikk : morfologi, syntaks og semantikk, 2006, Universitetsforlaget, Oslo, ISBN: 978-82-150-0115-9