vår 2018

PED-1011 Normalitet, avvik og funksjonshemning - 10 stp

Sist endret: 28.02.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. desember.

Emnetype

Emnet er obligatorisk på bachelorprogrammet i spesialpedagogikk. Kan tas som enkeltemne.

Emnet går i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemne lavere grad.

Innhold

Emnet vil gi en innføring i og problematisere begrepene normalitet, avvik og funksjonshemning ut fra et biologisk, utviklingspsykologisk, sosiologisk og filosofisk perspektiv. I drøftingen av begrepene brukes eksempler fra studier av enkelttilfelle (casestudier) og studentene blir invitert til å bidra med egne erfaringer om hvordan barn, unge og voksne med "særskilte behov" blir møtt i ulike sammenhenger i samfunnet. Hovedvekten vil bli lagt på å kunne beskrive og forstå de sosial og kulturelle prosessene der barn, unge og voksne stemples som avvikere og utstøtes i samfunnet.

Anbefalte forkunnskaper

EXF-0710 Examen facultatum ved HSL-fakultetet, FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten, PED-0001 Innføring i pedagogikk

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap og forståelse:

  • kunnskap om begrepene normalitet, avvik og funksjonshemning i biologisk, utviklingspsykologisk og filosofisk perspektiv
  • kunnskap om forklaringer på at mennesker defineres som avvikende og dermed anses å ha særskilte behov i forbindelse med opplæring
  • kunnskap om forklaringer på at utstøtingsprosesser kan ødelegge folks selvbilde og føre til manglende motivasjon for innsats i skole og samfunn
  • kunnskap om forklaringer på at livskvaliteten for funksjonshemmede og stigmatiserte grupper kan heves, og et samfunn som inkluderer alle kan realiseres, gjennom bedre sosiale og kulturelle levekår

 

Ferdigheter:

  • kunne gjenkjenne utstøtingsprosesser i sosiale sammenhenger

 

Kompetanse:

  • kunne treffe tiltak for å motvirke sosiale utstøtingsprosesser

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Forelesninger og seminar. Undervisningen gis i vårsemesteret og er samlingsbasert.

Eksamen

Arbeidskrav: Hjemmeoppgave over oppgitt tema på 1700-1800 ord (ca. 5 sider). Arbeidskravet må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen/vurdering: Hjemmeoppgave over en (1) uke med oppgitt tema, ca. 3500 ord (ca. 10 sider). Det gis bokstavkarakter med en skala fra A til F, der F er ikke bestått. Ved karakteren F gis det tilbud om kontinueringseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.

Timeplan

Pensum

Bøker

Goffman, Erving. (1992). Vårt rollespill til daglig: en studie i hverdagslivets dramatikk. Oslo: Pax Forlag A/S.(ca 220 s.) NB. Alternativ for de studenter som har hatt Goffmans Stigma som pensum i andre fagemner. Kan leses http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007110600038 ISBN/ISSN:9788253015491

Goffman, Erving. (2013). Stigma : om afvigerens sociale identitet. København: Nota. (ca 180s.) https://nota.dk/bibliotek/bogid/610797 ISBN/ISSN:610797

Grue, Jan. (2014). Kroppsspråk : fremstillinger av funksjonshemning i kultur og samfunn. Oslo: Gyldendal Akademisk.(ca. 150 s) ISBN/ISSN:9788205462311

Kittelsaa, A.M. (2011). Vanlig eller utviklingshemmet?: Selvforståelse og andres forståelser. Bergen: Fagbokforlaget.(ca 244 s.) ISBN/ISSN:9788245010749

Morken, Ivar. (2012). Normalitet og avvik: spesialpedagogiske utfordringer : en innføring. Oslo: Cappelen akademisk forl. kap. 3-8 (ca 133 s.) ISBN/ISSN:8202247225 (h.)

9788202247225 (h.)

 

Kompendium

Christie, Nils. (2003). Kategorienes makt. I E. Edvardsen & J.I. Nergård (Red.), Det gjenstridige: Edmund Edvardsen 60 år. Vallset: Oplandske bokforlag. s. 79-86 ISBN/ISSN: 9788275181044

Edvardsen, E. (2004). Samfunnsaktiv undervisning, kap. 9 i Samfunnsaktiv skole: en skole rik på handling. Vallset: Oplandske bokforlag. s.123-152 (kap.9) ISBN/ISSN: 8275181100

Høgmo, Asle M. (2001). Er barn rasister? Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning, 2, 91-105. ISBN/ISSN: 1502-4008

Høgmo, Asle M. (2002). Innledning, kap. 1 i Fremmed i det norske hus: innvandreres møte med bygdesamfunn, småby og storby. Oslo: Gyldendal akademisk. kap. 1, s. 11-21 ISBN/ISSN: 8241708807

Johnsen, Bjørn-Eirik. (2003). Den profesjonelle hjelperen. På talefot med psykisk utviklingshemmede. Spesialpedagogikk, 2, 4-12. ISBN/ISSN: 0332-8457

Johnsen, Bjørn-Eirik. (2003). Normalisering i beste hensikt,. Embla, 1, 32-39. ISBN/ISSN: 0807-0628

Kristiansen, Kristjana. (1995). Normalisering. I P. Haug (Red.), Spesialpedagogiske utfordringer. Oslo: Universitetsforlaget. s. 75-93 (kap. 4) ISBN/ISSN: 8200227065

Morken, Ivar, & Kokkersvold, Erling. (2015). Normalitet og avvik - studenters beskrivelse av seg selv. Spesialpedagogikk 5, 44-55. ISBN/ISSN: 0332-8457

Shakespeare, T. (2006). Disability: A complex interaction, kap. 2 i Disability Rights and Wrongs. London: Taylor & Francis. s. 54-67 ISBN/ISSN:9781134277735

Shakespeare, T. (2006). The family of social approaches, kap. 2 i Disability Rights and Wrongs. London: Taylor & Francis. s. 9-28 ISBN/ISSN:9781134277735

Simmel, G. (1971). The Poor, kap. 11 i On Individuality and Social Forms: Selected Writings. Chicago: University of Chicago Press. s. 150-178 ISBN/ISSN: 0226757765 9780226757766

Simmel, G. (1971). The Stranger, kap. 10 i On Individuality and Social Forms: Selected Writings. Chicago: University of Chicago Press. s. 143-149 ISBN/ISSN: 0226757765 9780226757766

Stangvik, Gunnar (1995). Spesialpedagogikk mellom ideologi, politikk og samfunn. I P. Haug (Red.), Spesialpedagogiske utfordringer. Oslo: Universitetsforlaget. S. 27-51 (kap. 2) ISBN/ISSN: 8200227065

Østerberg, Dag. (1983). Forbrytelsens og straffens sosiologi (kriminologi), kap. 7 i Emile Durkheims samfunnslære (s. 183 s.). Oslo: Pax. kap. 7 s. 105-116 ISBN/ISSN: 8253012543 (h.)