vår 2018

PED-1016 Spesialpedagogisk samarbeid - 10 stp

Sist endret: 29.01.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. desember.

Emnetype

Emnet er obligatorisk på bachelorprogrammet i spesialpedagogikk. Kan tas som enkeltemne.

Emnet går i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: Ex.phil., Ex. fac. og PED-0001 Innføring i pedagogikk.

Søknadskode: 9199 - enkeltemner lavere nivå.

Innhold

Studentene vil få en innføring i ulike samarbeidsformer - tverrfaglig- og tverretatlig samarbeid, samarbeid mellom barnehage og skole, samt samarbeid om identifisering og tiltak av spesialpedagogisk hjelp for barn i barnehage og skole. Emnet gir også en innføring i samarbeid med foreldre til barn med spesialpedagogiske behov, samt innblikk i samarbeid ved situasjoner der en er bekymret for et barn. Det gis også kunnskap om aktuelle samarbeidspartnere som PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste), barnevern og helsestasjon/skolehelsetjenesten.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten vil få kunnskap om:

 • Sentrale begreper og teorier om samarbeid.
 • Foreldresamarbeid og bekymringssamtaler.
 • Spesialpedagogiske samarbeid i overgangen mellom barnehage og skole og mellom barnetrinn og ungdomstrinn.
 • PPT, barnevern og helsetjenesten, der det gis innblikk i lovverk, saksgang, opplysningsplikt, sakkyndig vurdering og henvisning.
 • IOP (individuell opplæringsplan) og IP (individuell plan).
 • Taushetsplikt og etikk i samarbeidsprosesser.

Ferdigheter

Studenten bør kunne:

 • Kritisk reflektere over egen kunnskap om-, ferdigheter innen- og holdninger til spesialpedagogisk samarbeid.
 • Kunne analysere og begrunne sine valg i planlegging av et samarbeid.
 • Anvende faglige kunnskaper på praktiske problemstillinger.
 • Reflektere over etiske dilemmaer knyttet til ulike former for samarbeid.

Kompetanse

 • Innsikt i ulike former for samarbeid og kunnskap om relevante samarbeidspartnere for barnehage- og skole.
 • En begynnende kompetanse i å planlegge, gjennomføre og evaluere samarbeid innenfor en spesialpedagogisk kontekst.
 • I å utvikle og å søke videre kunnskap om samarbeid generelt og spesialpedagogisk samarbeid spesielt.
 • Redegjøre for samarbeidets betydning for barns læring og utvikling.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og seminar. Undervisningen gis i vårsemesteret og er samlingsbasert.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • En individuell faglig tekst (ca. 5 sider) over utfordringer knyttet til spesialpedagogisk samarbeid.
 • Muntlig presentasjon av teksten på seminar.

Eksamen består av:

En 6 timers individuell digital eksamen.

Eksamen vurderes med en karakterskala fra A-F, hvor A er beste karakter, E er dårligst og F regnes som stryk/ikke bestått.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 26.04.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Bunkholdt, V. og Sandbæk, M. 2008. Barnevernlovgivningen. I V. Bunkholt og M. Sandbæk. Praktisk
barnevernsarbeid.
Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-38345-6 (s. 30 - 43)(12 s) *

Kristiansen, A. 2008. Tillit - hva betyr det for samtalen? I P. Arneberg, J.H. Kjærre og B. Overland
(red.) Samtalen i skolen. Oslo: N.W.Damm&Søn. ISBN 82-04-09424-8 (s. 31 - 42)(12 s) *

Glaser, V. 2013. Foreldresamarbeid. Barnehagen i et mangfoldig samfunn. Oslo: Universitetsforlaget.
(155 s)
Eller (her kan studentene velge mellom Glaser og Samnøy, den ene boken er rettet mot barnehagen og den andre mot skolen).

Samnøy, S. 2015. På samme lag. Samarbeid mellom hjem og skole. Oslo: Gyldendal Akademisk. (133
s)

Glavin, K. og Erdal, B. 2013. Tverrfaglig samarbeid i praksis. Til beste for barn og unge. Oslo:
Kommuneforlaget.Kapittel 1, 2, 3, 9 og vedlegg (139 s)

Nilsen, S. 2015. Planleggingsarbeid i spesialundervisning. I Buli-Holmberg, J., Nilsen, S. og Skogen, K.
Kultur for tilpasset opplæring. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-41899-1 (s.
108 - 131) (23 s) *

Nilsen, V. og Vogt, A. 2008. Samarbeid om behandling eller tiltak. I Haugen, R. (red) Barn og unges
læringsmiljø 3 - med vekt på sosiale og emosjonelle vansker.
Kristiansand: Høyskoleforlaget.
ISBN 978-82-7634-198-0 (s. 272 ¿ 304) (32 s) *

Nordahl, T. og Overland, T. 2015. Tilpasset opplæring og individuelle opplæringsplaner. Oslo:
Gyldendal Akademisk. (138 s)

Ravn, B. 2004. Samtale og makt. I P. Arneberg, J.H. Kjærre og B. Overland (red.) Samtalen i skolen.
Oslo: N.W.Damm&Søn. ISBN 82-04-09424-8 (s 44 - 60) (17 s) *

Solstad, A., Follesø, R. og Mevik, K. 2014. Kort om barnevern. Oslo: Universitetsforlaget. (132 s)

Utdanningsdirektoratet 2014. Veilederen Spesialundervisning. (53 s) Finns i nettutgave på: http://www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/Veilederene-i-fulltekst/Spesialundervisning/

Utdanningsdirektoratet 2014. Veilederen Spesialpedagogisk hjelp. (21 s) Finns i nettutgave på: http://www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/Veilederene-i-fulltekst/Spesialpedagogisk-hjelp/

Westergård, E. 2011. Skolens møte med foreldrenes behov. I Midthassel, U.V., Bru, E., Ertesvåg, S. K.
og Roland, E (red.). Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø. Oslo:
Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01850-8 (s. 34-50) (14 s) *

Tillegg.

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61

Lov om barnehager (barnehageloven). https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64

Lov om barneverntjenester (barnevernloven). https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-100

*Finnes i eget kompendium