vår 2018

SYP-2957 Selvstendig jordmorvirksomhet - 10 stp

Sist endret: 29.01.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Ukjent | Annet |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på jordmorutdanningen og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet er direkte brukerrettede kliniske studier der studenten skal videreutvikle kunnskap, forståelse og mestring av ferdigheter knyttet til utøvelsen av jordmoryrket. Jordmorfaglig kompetanse omfatter utøvelse av forsvarlig jordmorutøvelse som inkluderer fagkunnskap, ferdigheter, erfaring, personlige egenskaper, og moral.

I de forutgående emnene i studiet har studenten blitt introdusert til og utviklet kunnskap innenfor det jordmorfaglige området. I dette emnet skal studentene fokusere på å utvikle avansert jordmorkunnskap, fortrolighet med jordmoryrket, selvstendig jordmorutøvelse og innsikt i ledelse av jordmorvirksomhet

Hva lærer du

Kunnskaper

 • ha inngående forståelse for de ontologiske, epistemologiske og etiske utgangspunkt som danner grunnlag for jordmorens kunnskapsområde og virksomhet
 • ha avansert kunnskap om hvordan svangerskap, fødsel og familiedannelse kan forståes som normale biologiske prosesser
 • kan analysere jordmorfaglige problemstillinger i et flerkulturelt perspektiv
 • har analytisk kompetanse for å utføre kunnskapsbasert praksis og ser behov for kontinuerlig utvikling og læring (livslang læring)
 • kan drøfte helsepolitiske utfordringer innen fødselsomsorgen

Ferdigheter

 • arbeide selvstendig og kunnskapsbasert innen jordmorens fag- og funksjonsområde i tråd med juridiske krav og yrkesetisk normer
 • lede eget fag innen forebyggende og helsefremmende arbeid for fødekvinner, familier og nyfødte barn
 • arbeide metodisk for brukernes sikkerhet og kvalitet i jordmorfaget
 • i samarbeid med veileder å foreta selvstendige vurderinger i jordmorfaglige spørsmål

Kompetanse

 • kan anvende og videreutvikle kunnskaper og ferdigheter i gjennomføring av avanserte jordmorfaglige arbeidsoppgaver i samspill og samarbeid med kvinnen, nyfødte barnet og familien
 • kan utøve forsvarlig jordmorvirksomhet i sykehus og i hjemmet i samarbeid med øvrige aktører i kommune ¿ og spesialisthelsetjenesten
 • mestre komplekse jordmorfaglige utfordringer og opptre profesjonelt i uforutsette situasjoner i spenningsfeltet mellom liv og død
 • kan analysere etiske dilemmaer innen jordmorens fagområde
 • kan forholde seg reflektert og kritisk til egen og samarbeidspartneres kunnskapsutvikling og forskning
 • kan initiere og medvirke i forsknings - og utviklingsarbeid, bidra til nytenkning og delta i innovasjonsprosesser
 • kan kommunisere og formidle jordmorfaglige spørsmål, analyser, forskningsresultater og konklusjoner både med spesialister og til allmenheten
 • kan analysere relevante jordmorfaglige yrkes ¿ og forskningsetiske problemstillinger

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk.

Undervisning

Direkte brukerrettede praksisstudier (veiledet), skriftlige oppgaver og refleksjon over egen praksis (Fronterbasert)

Eksamen

Sluttvurdering. Vurderingsutrykk: bestått/ikke bestått.

Arbeidskrav:

Det er laget egen innleveringsplan for emnet

Skriftlig innlevering i Fronter:

 • Personlig målsetting underskrevet av veiledningsjordmor og godkjent av jordmorlærer
 • Vaktplan for praksisperioden godkjent av veiledningsjordmor og jordmorlærer
 • Selvevaluering til midt- og sluttvurdering
 • Minst 1 læresituasjon godkjent av lærer
 • I tillegg leveres følgende dokumentasjon:
 • Logg fra praksis (underskrevet av veiledningsjordmor)
 • Midt- og sluttvurdering (eget skjema) underskrevet av student, veiledningsjordmor og jordmorlærer
 • Oppsummering/kvantifisering av aktiviteter i henhold til Rammeplan med forskrift for jordmorutdanning (2005)

For å starte i praksis må 3. semester være bestått.

Før praksisemnet vurderes til bestått skal arbeidskrav være godkjent/bestått og krav til studiedeltakelse være oppfylt.

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen i praksisemner. Ikke bestått praksis medfører endret studieprogresjon og overflytting til neste kull.

Timeplan