vår 2018

SYP-2959 Selvstendig jordmorfag Fordypningsoppgave - 20 stp

Sist endret: 28.08.2018

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på jordmorutdanningen og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet er en videreføring og utvikling av foregående emner og består av:

Fordypningsoppgaven som er et selvstendig, individuelt og veiledet fordypningsarbeid

Emnet vektlegger fagutvikling og forsking i jordmorfag, samarbeid med annet helsepersonell og fokuserer på jordmortjenesten som eget ansvars- og virksomhetsområde

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne:

Kunnskaper

Studenten har avansert kunnskap om

 • relevant forskning, vitenskapelige teorier og forskningsmetoder for å arbeide med et avgrenset forskningsspørsmål innen jordmorfaget
 • og kan anvende anerkjente vitenskapelige metoder for å gjennomføre et avgrenset forskningsprosjekt
 • datainnsamling og de vanligste formene for kvalitative og kvantitative dataanalyser
 • forskningsetikk og formelle krav til forskningsprosjekter

Ferdigheter

Studenten kan

 • anvende teori, gjennomføre metodologiske overveielser, analysere og konkludere på en måte som demonstrerer forståelse av forholdet mellom problemformulering, teoretisk rammeverk og det empiriske materialet eller teoretiske funn
 • kommunisere om jordmorfaglige problemstillinger, analyser, og konklusjoner til egen yrkesgruppe, andre helseprofesjoner og allmenheten
 • utvikle forskningsdesign og gjennomføre et selvstendig avgrenset fordypningsarbeid i tråd med gjeldene vitenskapelige og forskningsetiske normer
 • analysere og forholde seg kritisk til eksisterende teori, teorier, metoder og fortolkninger, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnement

Kompetanse

Studenten

 • har kompetanse til å initiere og gjennomføre avgrensede forsknings - og utviklingsprosjekter i fremtidig yrkesutøvelse
 • kan utforme, igangsett og gjennomføre mindre studier
 • kan vurdere metodiske og teoretiske forutsetninger for vitenskapelige undersøkelser
 • kan formulere resultat av egen og andres forskning
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter i nytenkning og videreutvikling av jordmorfaget
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer
 • kan analysere relevante fag-, yrkes og forskningsetiske problemstillinger

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk.

Fordypningsoppgaven kan skrives på norsk eller engelsk

Undervisning

Forelesning, gruppearbeid, studier av relevant fag- og forskningslitteratur både som selvstudium og i gruppe, ferdighetstrening, veiledning individuelt og i form av seminar.

Eksamen

Arbeidskrav:

 • Prosjektbeskrivelse til fordypningsoppgaven
 • Presentasjoner på tre interne seminar

Eksamen:

Skriftlig hjemmeeksamen/fordypningsoppgave med selvvalgt tema.

Eksamen bygger på alle emnene i studiet og spesielt kunnskaper, ferdigheter og kompetanse knyttet til gjennomgående tema innenfor grunnlagstenkning og HEL -3120. Gjennom tilegnelse og syntese av kunnskap fra de øvrige deler av studiet skal studenten gjennomføre et selvstendig i form av en fordypningsoppgave.

Det er utarbeidet utfyllende retningslinjer for eksamen.

Vurderingsuttrykk A-F.

Det selvstendige arbeidet kan framlegges til ny sensur i bearbeidet eller supplert form dersom arbeidet bedømmes til karakteren F (ikke bestått)

Ved karakter F (ikke bestått), eller ved sykdom til eksamen får studenter adgang til kontinuasjons/utsatt eksamen jf. eksamensforskrift for universitetet i Tromsøs. Kontinuasjon/utsatt eksamen avholdes vanligvis tidlig i påfølgende semester

Eksamensdato

Hjemmeoppgave innlevering 15.05.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Pensum kommer senere
Undervisning Vår 2018
Første gang: 26.08.2018
Forelesning uni.lekt. Heidi Elvemo
uni.lekt. Gry Skogheim
f.aman. Solrunn Hansen
f.lekt. Anne-Lise Thoresen
Seminar uni.lekt. Heidi Elvemo
uni.lekt. Gry Skogheim
uni.lekt. Sigrun Kongslien
f.lekt. Anne-Lise Thoresen
Gruppe uni.lekt. Heidi Elvemo
uni.lekt. Gry Skogheim
uni.lekt. Kari Bjerck
uni.lekt. Sigrun Kongslien
f.lekt. Anne-Lise Thoresen