vår 2018

ITE1828 Kjemiteknikk og statistisk prosesskontroll - 10 stp

Sist endret: 13.05.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik | Nettbasert | Annet |

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Teoretisk.

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Anbefalte forkunnskapskrav: ITE1829 eller ITE1700 og ITE1826 eller ITE1702.

Innhold

Faget vil i all hovedsak inneholde følgende elementer:

Kjemiteknikk

 • Utledning av balanselikninger
 • Massebalansen med reaksjon
 • Energibalansen
 • Kjemisk reaksjonsteknikk
 • Prosessdynamikk
 • Prosessdesign

Statistisk prosesskontroll

 • Prosessforståelse
 • Prosessvariasjon
 • Prosesskontroll
 • Prosesskapabilitet
 • Prosessforbedring
 • Test av hypoteser
 • Forsøksdesign

Anbefalte forkunnskaper

ITE1700 Innføring i prosessteknologi, ITE1702 Kjemi for prosess, ITE1826 Kjemi for prosess og prosessrelatert miljøkunnskap, ITE1829 Innføring i prosessteknologi og elektronikk for prosess

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Kjemiteknikk

Emnet skal gi kandidaten kunnskap om fagområdene innenfor prosesskjemien.

Disse er:

 • De kjemiske fremstillingsmetodene for stoffene. Dette området blir også kalt kjemisk teknologi, på engelsk «unit processes». Det omfatter arbeidet med å gjennomføre kjemiske reaksjoner i teknisk målestokk, med de apparater og under de betingelser som er nødvendige.
 • Den kjemiske produksjonsteknikken. Dette området omfatter de enkelte trinnene i prosessen, altså enhetsoperasjonene, på engelsk «unit operations». Dette er operasjoner som er nødvendige for å kunne gjennomføre en kjemisk produksjonsprosess. Til disse enhetsoperasjonene hører for eksempel knusing, oppvarming eller avkjøling, blanding og utskilling. Ved disse operasjonene foregår det som regel ingen kjemiske endringer. Når det snakkes om enhetsoperasjoner, dreier det seg om fysikalske operasjoner.
 • Apparater og maskiner. Dette fagområdet beskriver og gjør rede for apparater og maskiner som er nødvendige for å gjennomføre kjemiske reaksjoner og enhetsoperasjoner.

Statistisk prosesskontroll

 • Emnet etablerer grunnleggende kunnskaper om og forståelse for praktisk anvendelse av statistiske metoder for å beskrive, overvåke, styre og optimalisere prosesser.
 • Studenten lærer hvordan slike metoder benyttes for å forbedre produkters kvalitet og prosessytelser hos virksomheter og hvordan prosessforsøk designes.

Ferdigheter

Kjemiteknikk

 • Kandidaten skal kunne beskrive og analysere prosesser og enhetsoperasjoner i forskjellige produksjonsprosesser og beskrive kjemitekniske anvendelser ut ifra sin forståelse av de aktuelle kjemiske og fysikalske prinsippene.

Statistisk prosesskontroll

 • Kandidaten skal kunne bruke dataverktøy for statistisk prosesskontroll på et nivå som tilsvarer «Six sigma green belt», og kunne gjennomføre prosessdrevne prosjekter med definisjon, måling, analyse, forbedring og kontroll.

Generell kompetanse

Kjemiteknikk

 • Kandidaten skal ha kunnskap om kjemiske og fysikalske prinsippers betydning for en produksjonsprosess i forhold til material-, og energieffektivitet og potensialet for optimalisering.

Statistisk prosesskontroll

 • Kandidaten skal ha forståelse for hvor betydningsfull statistisk prosesskontroll er innen moderne produksjon og hvordan statistisk prosesskontroll benyttes i praksis.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Klasseromsundervisning, individuelle øvinger og gruppeøvinger i klasserom eller lab.

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav

Fire (4) innleveringsoppgaver som alle må være godkjent for å få eksamensrett.

Eksamen og Vurdering

Skriftlig fem (5) timers eksamen under oppsyn. Eksamen teller 100 % for karakterfastsettelsen.

Karakter: Bokstavskarakter A-F, der F er ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått seneste ordinære arrangerte eksamen i emnet. Se universitetets reglement for opplysninger om tilgang til kontinuasjonseksamen. Tidspunkt for kontinuasjon publiseres særskilt.

Timeplan

Pensum

Kjemiteknikk

Skogestad, Sigurd (2009). Prosessteknikk: masse- og energibalanser. Tapir akademisk forlag. Eksamensrelevant.

Ekstra materiale vil bli gjort tilgjengelig i form av undervisningsmateriale samt utdrag fra støttelitteraturen. Eksamensrelevant.

Statistisk prosesskontroll

John Oakland (2008). Statistical Process Control. Butterworth-Heinemann. Forelesningsnotater og kopier av relevant litteratur. Eksamensrelevant.

Støttelitteratur

Kjemiteknikk

Følgende bøker er tilgjengelig på HiN's bibliotek eller over nett:

 • Atkins and de Paula, "Physical Chemistry", 8th ed (2006), W.H. Freeman and Company
 • McCabe, Smith & Harriott "Unit Operations of Chemical Engineering", 7e ed, McGraw Hill (2005)
 • Coulson & Richardson's "Chemical Engineering", vol 1 (6e ed, 1999, £36) & vol 2 (5e ed, 2002), Elsevier
 • Sinnott, "Coulson & Richardson's Chemical Engineering Design", Vol 6 (4th ed 2005), Elsevier

Statistisk prosesskontroll

Følgende bøker er tilgjengelige på HiN's bibliotek:

 • Levine (2006). Statistics for Six Sigma green belts
 • Oakland (2008). Statistical Process Control

Alternativ litteratur:

 • Bass (2007). Six Sigma Statistics with Excel and Minitab. McGraw-Hill.
 • Brussee (2004). Statistics for Six Sigma Made Easy! McGraw-Hill.
 • Zimmerman & Icenogle (2003). Statistical Quality Control using Excel, ASQ.
 • Kiemele, Schmidt & Berdine (2000). Basic Statistics - Tools for Continuous Improvement, Air Academy Press. Asbjørn Aune (2000). Kvalitetsdrevet ledelse - kvalitetsstyrte bedrifter. Gyldendal.