vår 2018

IGR1601 Matematikk 2 - 10 stp

Sist endret: 29.01.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik | Alta | Bodø | Annet | Mo i Rana | Nettbasert |

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Innhold

Modul 1

* Lineære likninssystemer. Gauss-Jordan eliminasjon.

* Matriser. Matrisemultiplikasjon, inverse og transponerte matriser.

* Bruk av matriser på lineære likningssytemer.

* Lineær uavhengihet.

* Determinanter. Anvendelser av determinanter.

* Egenverdier og egenvektorer.

Modul 2

* Følger og rekker. Konvergens av følger og rekker.

* Potensrekker og Taylorrekker.

* Konvergens av positive rekker.

* Konvergens av alternerende rekker, absolutt og betinget konvergens.

* konvergensområde

* Anvendelser av Taylorrekker.

Modul 3

* Fourierrekker.

* Fourierrekker for like og odde periodiske funksjoner.

* Halvperiodiske utvidelser. '

Modul 4

* Laplacetransformasjon

* Anvendelser av Laplacetransformasjon til differensiallikninger.

Hva lærer du

Læringsutbytte

Emnet skal gi kunnskap om matematikk som et viktig verktøy i ingeniørfaglig problemløsning, samt danne grunnlaget for videre spesialisering i matematikk og naturvitenskap. Det skal bidra til å oppfylle kravet til grunnleggende kunnskaper innen matematikk og om hvordan matematikk integreres i ingeniørfaglig problemløsning.

Kunnskap

* Kandidaten har opparbeidet et faglig grunnlag og en forståelse i matematikk som andre emner, tekniske spesialiseringsemner og valgfrie emner kan bygge videre på.

* Kandidaten har gode kunnskaper innen matriser, determinanter, lineære likningssystemer, egenverdier og egenvektorer. * Kandidaten har gode kunnskaper innen Laplacetransformasjoner.

* Kandidaten har gode kunnskaper innen tallfølger og potensrekker. * Kandidaten har gode kunnskaper innen Fourierrekker.

* Kandidaten har kunnskap om grunnleggende sammenhenger mellom matematikk og ingeniørfaglige anvendelser.

* Kandidaten har kunnskap om problemløsning og modellbygging som verktøy for å løse ingeniørproblemer. Ferdigheter

* Kandidaten har et relevant matematisk symbol- og formel apparat.

* Kandidaten kan manipulere med symboler og formler.

* Kandidaten har god regneferdighet.

* Kandidaten kan bruke matematiske metoder.

* Kandidaten kan vurdere resultater fra matematiske beregninger.

* Kandidaten kan videreutvikle matematisk tenkning og resonering.

* Kandidaten kan forstå og bruke matematiske representasjoner.

* Kandidaten kan sette opp og løse matematiske problemer.

* Kandidaten kan formulere ingeniørfaglige problemer på matematisk form.

* Kandidaten kan identifisere sammenhenger mellom matematikk og ingeniørfaglige anvendelser.

Generell kompetanse

* Kan kommunisere i, med og om matematikk.

* Kan forstå og anvende faglitteratur i matematikk.

* Kandidaten har matematisk forståelse som kan gi grunnlag for livslang læring.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger

Oppgaveløsning

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav

3 av 4 obligatoriske innleveringer må være godkjent.

Vurdering

Skriftlig eksamen. 5 timer

Bokstavkarakterer A-F, der F er ikke bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Tillatte hjelpemidler til eksamen:

Godkjent kalkulator med tomt minne (i henhold til liste over godkjente/ikke godkjente kalkulatorer opplyst i Matematikk 1 ved studiestart)

Haugans formelsamling

Ett A4-ark med notater (2 sider)

Eksamensdato

Skriftlig eksamen Narvik 08.06.2018
Skriftlig eksamen Alta 08.06.2018
Skriftlig eksamen nettstudier 08.06.2018
Skriftlig eksamen Mo i Rana 08.06.2018
Skriftlig eksamen Bodø
08.06.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

IGR1515 Matematikk 2 10 stp
MAT-1151 Matematikk 2 10 stp

Pensum

Oppdatert pensumliste foreligger til oppstart av undervisningssemester.