vår 2018

IGR1603 Fysikk/Kjemi - 10 stp

Sist endret: 29.01.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik | Alta | Mo i Rana | Annet | Nettbasert |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Fysikkdelen bygger på IGR1600 Matematikk 1. Kjemidelen har ingen formelle forkunnskapskrav, men kjennskap til de mest grunnleggende emnene og begrepene i kjemifaget (fra forkurs eller videregående skole) er anbefalt.

Innhold

Fysikk:

Kinematikk i 3D, Newtons lover (stive legemer), arbeid, effekt, bevaring av energi, roterende stive legemer, svingefenomener, temperatur og varme, materialers termiske egenskaper, kinetisk gassteori, termodynamikkens 1. lov. 

Kjemi:

Stoffenes inndeling. Atomenes oppbygging, periodesystemet, isotoper og atommasser, elementær kjemisk bindingslære, stoffmengder og mol-enheten, kjemiske formler og forståelse av forbindelser og reaksjonslikninger, navnsetting, støkiometri, begrepene oksidasjon og reduksjon, løsninger, konsentrasjonsmålene, gasslovene, kjemisk likevekt, syrer og baser, elektrokjemi, håndtering av kjemikalier.

Anbefalte forkunnskaper

IGR1518 Matematikk 1 - 3 termin, IGR1600 Matematikk 1

Hva lærer du

Læringsutbytte:

 • En kandidat med bestått eksamen i IGR1603 Fysikk/Kjemi skal ha følgende læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap Kandidaten:

Fysikk:

 • Forstår standard faguttrykk og begreper.
 • Forstår de grunnleggende prinsipper og ideer.
 • Forstår hvordan en matematisk modell kan beskrive et fysisk fenomen.
 • Forstår hvordan antagelser innvirker på matematiske modeller.
 • Forstår hvordan fysiske lover kan settes opp og anvendes for beregninger.
 • Forstår hvordan aktuelle dataverktøy kan nyttiggjøres i beregningene.

Kjemi:

 • Forstår grunnstoffenes egenskaper ut i fra posisjonen i periodesystemet.
 • Forstår grunnleggende kjemiske begreper og prinsipper.
 • Har kjennskap til navnsetting og formelkomponering av uorganiske forbindelser.
 • Forstår hvordan kjemiske prinsipper kan anvendes i gitte sammenhenger (f. eks. korrosjon).
 • Har kjennskap til HMS i arbeid med kjemikalier og stoffkartotekforskriften.

 Ferdigheter

Kandidaten:

Fysikk:

 • kan sette opp beskrivelsen av et gitt fenomen i form av matematiske uttrykk
 • kan velge de rette fysiske lover for beregninger i gitt fysiske situasjoner, og kunne sette opp de korresponderende ligningene med nødvendige antagelser og modifikasjoner.
 • kan løse ligningene som beskriver grunnleggende fysiske situasjoner.
 • kan bruke aktuelle dataverktøy som hjelpemiddel i beregningene.

Kjemi:

 • har et relevant begreps- og formelapparat (terminologi).
 • kan gjøre rede for grunnleggende fenomener innen kjemi, og anvende disse for å forklare faglige problemstillinger.
 • kan beregne data for og vurdere sentrale tema som oppløsning av salter, gasser, kjemisk likevekt, elektrokjemiske celler, samt syrer og baser.

Generell kompetanse

Kandidaten:

 •  Vil være i stand til å kommunisere/diskutere med andre fagpersoner på fagområdet.
 •  Vil ha en forståelse av grunnleggende realfag og deres betydning for ingeniørfaglig utvikling.
 •  Vil være bevisst på miljømessige konsekvenser ved håndtering/utslipp av kjemikalier.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer

Forelesninger.

Oppgaveløsning.

Nytt materiale vil presenteres for studentene på forelesninger (F). For å utvikle kunnskap og ferdighet arrangeres også regneøvelser parallelt med forelesningene (Ø).

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav

Kjemi: Godkjente innleveringer (regneoppgaver).

Fysikk: Godkjente innleveringer (regneoppgaver).

Arbeidskrav kan helt eller delvis bli gjennomført elektronisk.

Vurdering

Skriftlig deleksamen Kjemi, 3 timer

Skriftlig deleksamen Fysikk, 3 timer

Hver deleksamen teller 50% på samlet karakter.

Bokstavkarakterer A-F, der F er ikke bestått.

For kandidater som ikke har bestått ordinær deleksamen, og som er kvalifisert for kontinuasjonseksamen, så gis det mulighet til å ta opp igjen den deleksamen som ikke er bestått for å bestå emnet.

Tillatte hjelpemidler til eksamen:

Godkjent kalkulator med tomt minne (i henhold til liste over godkjente/ikke godkjente kalkulatorer opplyst i Matematikk 1 ved studiestart)

Godkjent formelsamling

På hver deleksamen: Ett A4-ark (2 sider) med trykte og /skrevne notater og figurer

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Del 1 Fysikk 13.06.2018
Del 2 Kjemi 29.05.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

IGR1512-1 Fysikk 5 stp
IGR1513-1 Kjemi / miljø 5 stp
IGR1519 Fysikk - 3-termin 5 stp
TEK-1113 Fysikk og kjemi 10 stp
IGR1612 Fysikk/Kjemi - Alta 10 stp

Pensum

Kjemi: 

Raymond Chang; Ken Goldsby: "General Chemistry - The Essential Concepts", 7. utg. (2014), McGraw-Hill. ISBN-978-1-259-06042-7.

I tillegg har følgende norske lærebøker tradisjonelt vært tilgjengelig i bokhandelen som et alternativ:

Britt Rystad, Odd Lauritzen, "Kjemi og miljøkunnskap", 3. utg., NKI, 2000.

J. E. Brady, "Generell kjemi" (norsk oversetting), 2. utg., Wiley/Tapir Akademisk forlag, 2004.

Fysikk:

Richard Wolfson: "Essential University Physics" (Vol. 1), 2. utg., International Edition, Addison-Wesley. ISBN13: 9780321712042 ISBN10: 0321712048

Undervisning Vår 2018
Fysikk (velg timeplansted) uni.lekt. Arlene Therese Hall
Fysikk Narvik uni.lekt. Per Ødegaard
Fysikk Alta f.aman. Bjørn Tore Esjeholm
Kjemi f.aman. Tore Harry Johansen
Fysikk Canvas uni.lekt. Arlene Therese Hall
uni.lekt. Per Ødegaard
h.lærer Kjell Gunnar Boldermo
uni.lekt. Alexandra Leonidovna Zueva Fløstrand
h.lærer Eivind Aksel Fagerheim