vår 2018

IGR1603 Fysikk/Kjemi - 10 stp

Sist endret: 29.01.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik | Alta | Mo i Rana | Annet | Nettbasert |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Fysikkdelen bygger på IGR1600 Matematikk 1. Kjemidelen har ingen formelle forkunnskapskrav, men kjennskap til de mest grunnleggende emnene og begrepene i kjemifaget (fra forkurs eller videregående skole) er anbefalt.

Innhold

Fysikk:

Kinematikk i 3D, Newtons lover (stive legemer), arbeid, effekt, bevaring av energi, roterende stive legemer, svingefenomener, temperatur og varme, materialers termiske egenskaper, kinetisk gassteori, termodynamikkens 1. lov. 

Kjemi:

Stoffenes inndeling. Atomenes oppbygging, periodesystemet, isotoper og atommasser, elementær kjemisk bindingslære, stoffmengder og mol-enheten, kjemiske formler og forståelse av forbindelser og reaksjonslikninger, navnsetting, støkiometri, begrepene oksidasjon og reduksjon, løsninger, konsentrasjonsmålene, gasslovene, kjemisk likevekt, syrer og baser, elektrokjemi, håndtering av kjemikalier.

Anbefalte forkunnskaper

IGR1518 Matematikk 1 - 3 termin, IGR1600 Matematikk 1

Hva lærer du

Læringsutbytte:

 • En kandidat med bestått eksamen i IGR1603 Fysikk/Kjemi skal ha følgende læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap Kandidaten:

Fysikk:

 • Forstår standard faguttrykk og begreper.
 • Forstår de grunnleggende prinsipper og ideer.
 • Forstår hvordan en matematisk modell kan beskrive et fysisk fenomen.
 • Forstår hvordan antagelser innvirker på matematiske modeller.
 • Forstår hvordan fysiske lover kan settes opp og anvendes for beregninger.
 • Forstår hvordan aktuelle dataverktøy kan nyttiggjøres i beregningene.

Kjemi:

 • Forstår grunnstoffenes egenskaper ut i fra posisjonen i periodesystemet.
 • Forstår grunnleggende kjemiske begreper og prinsipper.
 • Har kjennskap til navnsetting og formelkomponering av uorganiske forbindelser.
 • Forstår hvordan kjemiske prinsipper kan anvendes i gitte sammenhenger (f. eks. korrosjon).
 • Har kjennskap til HMS i arbeid med kjemikalier og stoffkartotekforskriften.

 Ferdigheter

Kandidaten:

Fysikk:

 • kan sette opp beskrivelsen av et gitt fenomen i form av matematiske uttrykk
 • kan velge de rette fysiske lover for beregninger i gitt fysiske situasjoner, og kunne sette opp de korresponderende ligningene med nødvendige antagelser og modifikasjoner.
 • kan løse ligningene som beskriver grunnleggende fysiske situasjoner.
 • kan bruke aktuelle dataverktøy som hjelpemiddel i beregningene.

Kjemi:

 • har et relevant begreps- og formelapparat (terminologi).
 • kan gjøre rede for grunnleggende fenomener innen kjemi, og anvende disse for å forklare faglige problemstillinger.
 • kan beregne data for og vurdere sentrale tema som oppløsning av salter, gasser, kjemisk likevekt, elektrokjemiske celler, samt syrer og baser.

Generell kompetanse

Kandidaten:

 •  Vil være i stand til å kommunisere/diskutere med andre fagpersoner på fagområdet.
 •  Vil ha en forståelse av grunnleggende realfag og deres betydning for ingeniørfaglig utvikling.
 •  Vil være bevisst på miljømessige konsekvenser ved håndtering/utslipp av kjemikalier.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer

Forelesninger.

Oppgaveløsning.

Nytt materiale vil presenteres for studentene på forelesninger (F). For å utvikle kunnskap og ferdighet arrangeres også regneøvelser parallelt med forelesningene (Ø).

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav

Kjemi: Godkjente innleveringer (regneoppgaver).

Fysikk: Godkjente innleveringer (regneoppgaver).

Arbeidskrav kan helt eller delvis bli gjennomført elektronisk.

Vurdering

Skriftlig deleksamen Kjemi, 3 timer

Skriftlig deleksamen Fysikk, 3 timer

Hver deleksamen teller 50% på samlet karakter.

Bokstavkarakterer A-F, der F er ikke bestått.

For kandidater som ikke har bestått ordinær deleksamen, og som er kvalifisert for kontinuasjonseksamen, så gis det mulighet til å ta opp igjen den deleksamen som ikke er bestått for å bestå emnet.

Tillatte hjelpemidler til eksamen:

Godkjent kalkulator med tomt minne (i henhold til liste over godkjente/ikke godkjente kalkulatorer opplyst i Matematikk 1 ved studiestart)

Godkjent formelsamling

På hver deleksamen: Ett A4-ark (2 sider) med trykte og /skrevne notater og figurer

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Del 1 Fysikk 13.06.2018
Del 2 Kjemi 29.05.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

IGR1512-1 Fysikk 5 stp
IGR1513-1 Kjemi / miljø 5 stp
IGR1519 Fysikk - 3-termin 5 stp
TEK-1113 Fysikk og kjemi 10 stp
IGR1612 Fysikk/Kjemi - Alta 10 stp

Pensum

Kjemi: 

Raymond Chang; Ken Goldsby: "General Chemistry - The Essential Concepts", 7. utg. (2014), McGraw-Hill. ISBN-978-1-259-06042-7.

I tillegg har følgende norske lærebøker tradisjonelt vært tilgjengelig i bokhandelen som et alternativ:

Britt Rystad, Odd Lauritzen, "Kjemi og miljøkunnskap", 3. utg., NKI, 2000.

J. E. Brady, "Generell kjemi" (norsk oversetting), 2. utg., Wiley/Tapir Akademisk forlag, 2004.

Fysikk:

Richard Wolfson: "Essential University Physics" (Vol. 1), 2. utg., International Edition, Addison-Wesley. ISBN13: 9780321712042 ISBN10: 0321712048