vår 2018

ITE1829 Innføring i prosessteknologi og elektronikk for prosess - 10 stp

Sist endret: 29.01.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik | Nettbasert | Annet |

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Teoretisk.

Emnet består av to delemner á 5 stp.

Emnet kan tas som enkeltemne. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Anbefalte forkunnskaper:  IGR1600 eller tilsvarende. 

Innhold

Delemne 1 (prosessteknologi) vil i all hovedsak inneholde følgende elementer:

 • Gjennomgang av regional og nasjonal prosessindustri og ulike typer prosesser  som er vanlig forekommende innen, f.eks. olje- og gass, metall- og mineral, elektrokjemi, og treforedlingsindustri
 • Grunnleggende termodynamikk og basisemner i kjemiteknikk
 • Enhetsoperasjoner innen partikkelteknologi (sedimentering), varmeveksling, mekanisk energibalanse (rørstrømning og friksjonsfaktor)), kompresjon og ekspansjon, dimensjonsanalyse

Delemne 2 (elektronikk) vil i all hovedsak inneholde følgende elementer:

 • Resistans, strøm, spenning og effekt i serie og parallelle DC-kretser
 • Resistans, konduktans og induktans i serie og parallelle AC-kretser
 • Ohms lov, Kirchoffs strømlov og Kirchoffs spenningslov
 • Enkle passive filtre

Anbefalte forkunnskaper

IGR1600 Matematikk 1

Hva lærer du

Emnet skal gi en innføring i prosessteknologi og grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i el-lære og elektronikk.

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

 • Grunnleggende kunnskap om vanlige elektroniske basiskomponenter, kretstyper og enkle metoder for kretsberegninger
 • Forståelse for resistans, strøm, spenning og effekt
 • Kjennskap til følgende instrumenter og målinger: Analoge, digitale, DC og AC-målinger, oscilloskopet
 • Forklare prinsippene for DC-kretser og AC-kretser som inneholder resistanser, kapasitanser og induktanser
 • Kjennskap til sikkerhetsregler for arbeide i elektrolaboratorium
 • Kjennskap til norsk prosessindustri
 • Grunnleggende kunnskap om prinsipper innen industriell prosessering av råvarer, enkel prosessregulering og instrumentering, spesielt innen petroleumsindustri (gass, olje), mineral & metall og kjemiprosessering
 • Kunnskap om grunnleggende prinsipper innen kjemi- og prosessteknikk: Masse- og energibalanser, viktige kjemitekniske eller industrielle enhetsoperasjoner, oppbygging av en prosess, samt kjemiteknisk analyse (dimensjonsanalyse SI/Imperial-systemene)

Ferdigheter

 • Skal kunne utføre beregninger og analyser av enkle elektriske DC-kretser og AC-kretser vha. Ohms lov, Kirchoffs strøm og spenningslover
 • Skal kunne bruke måleinstrumenter for måling av strøm, spenning og motstand på laboratorier
 • Skal kunne designe og analysere enkle filtre
 • Skal kunne forklare forskjellige industrielle prosesser innen, f.eks olje- og gass, metall- og mineral, og treforedlingsindustri.
 • Skal kunne skrive en teknisk rapport/laboratorierapport.
 • Skal kunne bruke vanlige løsningsmetoder for å løse enkle til dels sammensatte beregningsoppgaver (f.eks. ved bruk av regneark på PC)

Generell  kompetanse

 • Ha forståelse for vanlige begreper og enkle metoder for kretsberegninger
 • Ha forståelse for konsekvenser av elektronisk støy
 • Ha forståelse for den sekvensielle oppbyggingen av en industriell prosess (kvalitativt og kvantitativt), regulering og overvåking
 • Ha forståelse for at ytre miljø-, og andre faktorer kan innvirke på valg av instrumentering
 • Ha forståelse for prosessindustriens miljøansvar

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og øvinger (ca. 4 x1,5 timer/uke), frivillige elektroniske quiz, hjemmearbeid, obligatoriske arbeidskrav bestående av manuelle innleveringsoppgaver, og praktiske laboratorieoppgaver med tilhørende rapportering.

Nettstudenter utfører vanligvis laboratorieoppgavene i delemne 2 i den andre samlings uka.

Eksamen

Arbeidskrav

For eksamensrett kreves at obligatoriske arbeidskrav (innleveringsoppgaver, laboratorieoppgaver) er godkjent senest 14 dager før eksamen. 

For prosessteknologidelen (delemne 1):

2 stk. obligatoriske innleveringer hvor alle må være godkjent

For elektronikkdelen (delemne 2):

Bestått obligatorisk kunnskapstest om sikkerhetsregler for arbeide i elektrolaboratorium.

5 stk. laboratorieoppgaver må være godkjent.

4 stk. obligatoriske innleveringer må være godkjent.

Eksamen og vurdering

Vurderingsform:  

To 4 timers skriftlige individuelle deleksamener under tilsyn omfattende delemne 1 og delemne 2. For å bestå skriftlig eksamen i emnet må begge deleksamener bestås.

Karakter: Bokstavskarakter A-F. Hver deleksamen karaktersettes (A-F) med vektfaktorer 50 % som vektes sammen til en sluttkarakter (A-F). 

Ved manglende vurdering i en av delene er det tilstrekkelig med kontinuasjon i den av delene som mangler. Tidspunkt for kontinuasjon publiseres særskilt.

Hjelpemidler ved eksamen:

Programmerbar håndholdt kalkulator med tomt minne ved eksamensstart og uten kommunikasjonsmulighet.  

Formelsamling av John Haugan "Formler og tabeller".

I delemne 1 (Innføring i prosessteknologi) er det også tillatt med et A4 ark med egne notater (2 sider). I delemne 2 er egne notater ikke tillatt. En formelsamling ligger vedlagt eksamensteksten. 

Kontinuasjons eksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått seneste ordinære arrangerte eksamen/deleksamen i emnet.

Ved manglende vurdering i en av delene er det tilstrekkelig med kontinuasjon i den av delene som mangler. Tidspunkt for kontinuasjon publiseres særskilt.

Eksamensdato

Prosessteknologi skriftlig - nettstudier 04.06.2018
Elektronikk skriftlig - nettstudier 06.06.2018
Elektronikk skriftlig Mo i Rana 06.06.2018
Prosessteknologi skriftlig Narvik 04.06.2018
Elektronikk skriftlig Narvik 06.06.2018
Prosessteknologi skriftlig Alta 25.06.2018
Elektronikk skriftlig Alta 06.06.2018
Prosessteknologi skriftlig eksternt sted 04.06.2018
Elektronikk skriftlig eksternt sted 06.06.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Pensum (eksamensrelevant):

Forelesninger, øvinger, quiz, innleveringer og laborasjoner samt all pensumlitteratur iht. utdelt kapittelliste.

Pensumlitteratur:

 • Nettutlagt stoff sammenstilt av lærer.
 • I delemne 2 blir pensumlitteratur oppgitt ved start

Støttelitteratur:

 • McCabe-Smith-Harriott, Unit Operations Chemical Engineering, 7 utg., (2004) 1152 pp. McGraw Hill, ISBN-13: 978-0072848236
 • Nettutlagt stoff sammenstilt av lærer.